Biuro Prawne Stanisławscy

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019r.

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019r.

W dniu 1 stycznia 2019r. zaczęly obowiązywać nowe przepisy rozporządzenia Ministra Pracy w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Niektóre ze zmian znacznie rozszerzyły obowiązki pracodawców, szczególnie w chwili ustania zatrudnienia. Zadaniem szkolenia jest przedstawienie obowiązujących przepisów oraz wskazanie prawidłowych zasad postępowania z dokumentacją pracowniczą.

Ilość miejsc ograniczona!

Program szkolenia

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019r.

 1. 1.     Przepisy regulujące prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej
 2. 2.     Akta osobowe pracownika
 • dokumenty przechowywane w części A akt osobowych (przykłady)
 • dokumenty przechowywane w części B akt osobowych (przykłady)
 • dokumenty przechowywane w części C akt osobowych (przykłady)
 • dokumenty przechowywane w części D akt osobowych (przykłady)
 1. Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (poza aktami osobowymi) prowadzona oddzielnie dla każdego pracownika.
 2. W jaki sposób należy ewidencjonować czas pracy pracownika, według przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019r.
 • liczba przepracowanych godzin oraz godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy,
 • liczba godzin przepracowanych w porze nocnej,
 • liczba godzin nadliczbowych,
 • dni wolnych od pracy z oznaczeniem tytułu ich udzielenia,
 • liczba godzin dyżuru oraz godzina rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, ze skazaniem miejsca jego pełnienia,
 • rodzaj i wymiar zwolnień od pracy,
 • rodzaj i wymiar innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy,
 • wymiar nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy,
 • czas pracy pracownika młodocianego przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego.
 1. 5.     Wzory wniosków pracowników dotyczące:
 • udzielania zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych,
 • ubiegania się i korzystania ze zwolnienia od pracy w przypadku wychowywania przynajmniej jednego dziecka w wieku do 14 lat (art. 188 k.p.),
 • ustalania indywidualnego rozkładu czasu pracy, w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty (art. 142 k.p.),
 • stosowania skróconego tygodnia pracy (art. 143 k.p.),
 • stosowania systemu czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta (art. 144 k.p.),
 • stosowania rozkładu czasu pracy przewidującego przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z tym rozkładem jest dla pracownika dniem pracy (art. 1401 §2 k..).
 1. 6.     Wzory dokumentów związanych :
 • ze stosowaniem systemu zadaniowego czasu pracy (art. 140 k.p.),
 • z uzgodnieniem z pracownikiem terminu udzielenia innego dnia wolnego od pracy w zamian za wykonywanie pracy w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (art. 1513 k.p.)
 • z wykonywaniem pracy w godzinach nadliczbowych lub pozostawaniem poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy
 1. 7.     Wzory zgody:
 • pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia 4roku życia na wykonywanie pracy w systemach czasu pracy przewidujących przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy na zatrudnianie w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy i delegowanie poza stałe miejsce pracy (art. 148 pkt 3
  i art. 178 § 2 k.p.),
 • pracownicy w ciąży na delegowanie poza stałe miejsce pracy i zatrudnianie w systemie przerywanego czasu pracy (art. 178 § 1 k.p.).
 1. 8.     Prowadzenie dokumentacji pracowniczej obejmującej dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego i innych pracowniczych urlopów
 2. 9.     Prowadzenie  karty (listy) wypłaconego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą oraz wnioski pracowników o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych (art. 86 § 3 k.p.)

      10. Przepisy niezbędne do realizacji obowiązków pracodawcy związanych z prowadzeniem
            ewidencji czasu pracy

 • normy i wymiar czasu pracy
 • przekazanie pracownikom dodatkowych informacji o warunkach zatrudnienia (art. 29 k.p.) –
   przykłady
 • wymiar czasu pracy w nietypowych przypadkach
 • przedstawienie systemów czasu pracy, którymi mogą być objęci pracownicy
 • powiązanie okresów rozliczeniowych z zastosowanymi systemami czasu pracy
 • praktyczne zasady planowania czasu pracy oraz jego rozliczanie
 • system równoważnego czasu pracy
 • zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy
 • przykłady rozkładów czasu pracy
 • zasady stosowania ruchomego czasu pracy
 • planowanie pracy w dni wolnych od pracy wynikających z przeciętnie pięciodniowego tygodnia
  pracy
 • praca w godzinach nadliczbowych oraz zasady jej rekompensowania (czas wolny, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe)
 • praca w godzinach nadliczbowych kadry zarządzającej - orzecznictwo
 • obliczanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych w zależności od przekroczenia dobowej lub przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy
 • obliczenia wynagrodzenia pracownika w miesiącu wykonywania pracy w godzinach
  nadliczbowych oraz w miesiącu odbioru czasu wolnego za godziny nadliczbowe
 • przyczyny odmowy wykonania pracy w godzinach nadliczbowych
 • praca w niedziele i święta
 • praca w dni wolne wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy oraz dni grafikowo wolne od  pracy
 • zasady udzielania odpoczynku dobowego i tygodniowego
 • rekompensowanie naruszonego odpoczynku oraz odpowiedzialność odszkodowawcza
 • świadczenie pracy w czasie udzielonego urlopu rodzicielskiego lub wychowawczego – wymiar
        i rozkład
 • pełnienie dyżuru oraz gotowość do wykonywania pracy
 • czas pracy w delegacji służbowej oraz podjęcie pracy po jej zakończeniu
 • czas szkolenia w relacji do czasu pracy
 • czas pracy pracowników niepełnosprawnych
 • czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • czas pracy kierowców oraz innych pracowników sporadycznie kierujących samochodami w czasie godzin pracy

11.  Szczególne wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji
w postaci elektronicznej

 • warunki prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej
 • zabezpieczenie dokumentacji prowadzonej w wersji elektronicznej

12.  Przenoszenie dokumentacji pracowniczej pomiędzy systemami teleinformatycznymi

13.  Doręczanie informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej oraz sposobu odbioru tej dokumentacji\

14.  Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej

15.  Przepisy określające dodatkowe obowiązki pracodawcy od 1 stycznia 2019r.

Zygmunt Stanisławski

W 1979r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Aktualnie partner zarządzający w Biurze Prawnym  Stanisławscy. Autor wielu pisemnych opracowań oraz opinii prawnych z zakresu prawa pracy. Trener z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym, potrafiący przekazać wiedzę od strony praktycznej. Prowadzi z powodzeniem zarówno szkolenia „otwarte”, jaki i „zamknięte”.

Rejestracja szkolenia

Potwierdzam udział w szkoleniu w terminie:

Termin
Miejsce
Cena netto
Cena brutto
18.02.2019 Szczecin, Hotel Campanile, ul. Wyszyńskiego 30 480,00 zł 590,40 zł
19.02.2019 Koszalin, Hotel Club 2 CV, ul. Piastowska 1 480,00 zł 590,40 zł
20.02.2019 Słupsk, Hotel Pod Kluką, ul. Kaszubska 22 480,00 zł 590,40 zł
21.02.2019 Gdańsk, Qubus Hotel, ul. Chmielna 47-52 480,00 zł 590,40 zł
22.02.2019 Olszyn, Hotel Warmiński, ul. Kołobrzeska 1 480,00 zł 590,40 zł
25.02.2019 Wrocław: nastąpiła zmiana daty i miejsca szkolenia - 14.03.2019r. 480,00 zł 590,40 zł
26.02.2019 Opole, Hotel Mercury, ul. Krakowska 57 / 59 480,00 zł 590,40 zł
27.02.2019 Katowice, Hotel Katowice, al. Korfantego 9 480,00 zł 590,40 zł
01.03.2019 Łódź, Hotel Holiday Inn, ul. Piotrkowska 229 / 231 480,00 zł 590,40 zł
04.03.2019 Siedlce, Hotel Ibis, al. Jana Pawła II 10 480,00 zł 590,40 zł
05.03.2019 Lublin, Hotel Victoria, ul. Narutowicza 58 / 60 480,00 zł 590,40 zł
06.03.2019 Kielce, Hotel Best Western Grand Hotel, ul. Sienkiewicza 78 480,00 zł 590,40 zł
07.03.2019 Kraków, zmiana miejsca szkolenia: Hotel IBIS, ul. Pawia 15 480,00 zł 590,40 zł
08.03.2019 Bydgoszcz, Hotel City, ul. 3 Maja 6 (parter, sala A) 480,00 zł 590,40 zł
11.03.2019 Zielona Góra, Qubus Hotel, ul. Ceglana 14 A 480,00 zł 590,40 zł
12.03.2019 Poznań, Hotel Campanile, ul. Św. Wawrzyńca 96 480,00 zł 590,40 zł
14.03.2019 Wrocław, Hotel Campanile, ul. Ślężna 26 480,00 zł 590,40 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Oświadczamy, że jednostka nasza uprawniona jest do zwolnienia z podatku VAT

Warunkiem zwolnienia kosztu szkolenia z podatku VAT jest złożenie stosownego oświadczenia, według wzoru, który zamieszczamy poniżej. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto zostanie naliczony 23% podatek VAT.

Pliki do pobrania

Wypełnij formularz online

Dane osoby zgłaszanej

Imię:

Nazwisko:

Telefon:

Adres e-mail:

Dane Firmy (którą reprezentuje Zgłaszany), Dane do wystawienia faktury VAT

Firma:

Ulica:

Budynek:

Lokal:

Kod pocztowy:

Miasto:

E-mail:

NIP:

Na powyższy e-mail zostaną przesłane dane zgłoszenia do potwierdzenia.

Masz pytania lub uwagi?

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem określającym warunkami uczestnictwa i akceptuję zobowiązanie do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Biuro Prawne Stanisławscy z siedzibą w Łodzi, informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Biuro Prawne Stanisławscy, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów Biura Prawnego Stanisławscy. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.

Zgodnie z przepisami w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, oświadczam, iż zgadzam się na wystawianie oraz przesyłanie mi faktur elektronicznych na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Do zapłaty: 0 PLN
Wiadomości
Urlop macierzyński i rodzicielski na przysposobione dziecko

18.09.2016

Mam ogromną prośbę o pomoc w ustaleniu uprawnień do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielsk...
Wypowiedzenie umowy na zastępstwo nauczyciela akademickiego

25.02.2016

W związku z wprowadzoną w dniu 22 lutego 2016 r. zmianą przepisów Kodeksu pracy nasuwają się pytania odnośn...
Wypowiedzenie umowy na zastępstwo nauczyciela akademickiego

25.02.2016

W związku z wprowadzoną w dniu 22 lutego 2016 r. zmianą przepisów Kodeksu pracy nasuwają się pytania odnośn...