Biuro Prawne Stanisławscy

Rewolucyjne zmiany 2019: Ustawa o komornikach sądowych oraz o kosztach komorniczych

Rewolucyjne zmiany 2019: Ustawa o komornikach sądowych oraz o kosztach komorniczych

Wchodząca w życie w dniu 1.1.2019 r. ustawa z 22.3.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669), która zastąpi obecnie obowiązującą ustawę z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, a także ustawa z 28.2.2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 770) w zasadniczy sposób zmieniają zasady funkcjonowania komorników sądowych.

Adresaci szkolenia:
Zajęcia przeznaczone są dla komorników sądowych, adwokatów, radców prawnych, aplikantów tych zawodów, a także dla wszystkich tych, którzy wykorzystują w praktyce przepisy o komornikach sądowych i postępowaniu egzekucyjnym.

 

Czy wiesz:
 1. Kiedy komornik będzie mógł przyjąć wniosek wierzyciela o prowadzenie egzekucji poza swoim rewirem?
 2. Jakie będą konsekwencje przyjęcia wniosku egzekucyjnego poza rewirem z naruszeniem nowych przepisów?
 3. Jak zmieni się wysokość i sposób obliczania opłat egzekucyjnych?
 4. Co zyskuje według nowych przepisów dłużnik, który uiści całość lub część świadczenia pieniężnego na rachunek komornika bądź wierzyciela w terminie do 1 miesiąca od wszczęcia postępowania egzekucyjnego?
 5. Jakie są przesłanki do zwolnienia od kosztów komorniczych według nowych przepisów?
 6. Czy według nowych przepisów będzie możliwe miarkowanie opłaty egzekucyjnej?

 

Zmiany w przepisach

Zakres zmian wprowadzonych nowymi ustawami jest bardzo duży. 


 • Zwiększone zostają uprawnienia nadzorcze i kontrolne Ministra Sprawiedliwości, a także nadzór prezesów sądów rejonowych nad funkcjonowaniem komorników.
 • Wprowadzony zostaje obowiązek nagrywania poszczególnych czynności egzekucyjnych komornika przeprowadzanych w terenie. 
 • Przy egzekucji komornik każdorazowo będzie zobowiązany do wręczenia dłużnikowi formularza skargi na czynności komornicze.
 • Zmienione zostały zasady prowadzenia egzekucji z ruchomości, między innymi poprzez precyzyjne określenie ruchomości, które nie podlegają zajęciu.
 • Rozszerzeniu ulega katalog naruszeń prawa, za które komornicy będą odpowiadać dyscyplinarnie. Według nowych przepisów komornik ma działać osobiście, a czynności, które zleca asesorom, mogą mieć jedynie funkcję szkoleniową. Komornik ponosi przy tym całą odpowiedzialność za prawidłowe działanie asesorów.
 • Ustawa wprowadza wymóg, że komornicy będą musieli mieć wyższe wykształcenie prawnicze, a także podnosi granicę minimalnego wieku osoby powoływanej na to stanowisko – z 26 na 28 lat, natomiast górna granica wieku komornika zostaje obniżona z 70 do 65 lat.
 • Pod rządami nowej ustawy komornik będzie mógł prowadzić działalność przede wszystkim na terenie swojego rewiru, a dopiero po spełnieniu określonych w ustawie warunków będzie miał możliwość przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela.
 • Ustawa wprowadza też nowe zasady w zakresie możliwości dodatkowego zarobkowania i ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez komorników. Pobierane przez komorników opłaty egzekucyjne staną się daniną publiczną, która stanowić będzie dochód budżetu państwa, a komornik otrzyma wynagrodzenie prowizyjne, stanowiące część pobranych opłat.
 •  Ustawa o kosztach komorniczych zmienia też w istotny sposób zasady pobierania i charakter opłat egzekucyjnych. Wysokość opłat minimalnych, maksymalnych i stałych została określona kwotowo – od 150 zł do 50 000 zł. W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych przewidziano jednolitą stawkę opłaty – 10% egzekwowanego roszczenia. W celu uzależnienia wysokości opłaty od rzeczywistego nakładu pracy komornika oraz „premiowania” dłużnika, który spełnia świadczenie do rąk komornika, wprowadzono regulacje przewidujące obniżone stawki opłaty.

Ilość miejsc ograniczona!

Godziny szkolenia: 9:00 - 15:00

Rejestracja zaczyna się od godz. 8:30

Program:

 1. Pozycja ustrojowa komornika według nowej ustawy.
 2. Czynności podejmowane przez komorników sądowych w ramach nowej ustawy.
 3. Przyjęcie i odmowa przyjęcia przez komornika spraw z wyboru wierzyciela spoza swojego rewiru.
 4. Rodzaje nadzoru nad działalnością komorników i czynności nadzorcze wobec komorników.
 5. Nadzór judykacyjny i jego przejawy – w tym nowe uprawnienia nadzorcze sądu rejonowego.
 6. Koszty działalności egzekucyjnej komornika (wydatki opłaty, sposób ich pobierania).
 7. Nowe wysokości opłat egzekucyjnych, charakter tych opłat.
 8. Miarkowanie stosunkowych opłat egzekucyjnych.
 9. Zwolnienie od kosztów komorniczych,
 10. Odpowiedzialność dyscyplinarna komorników.

Sędzia Sądu Rejonowego

Sędzia, autor wielu publikacji dotyczących prawa spółek, w tym kilku publikacji dotyczących spółek zakładanych drogą elektroniczną, autor komentarza do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz monografii „Rejestracja spółek. Zagadnienia materialne i procesowe”. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów adwokackich, radcowskich i notarialnych, w 2013 r. w ramach delegacji do Sądu Najwyższego pełnił funkcję Asystenta Sędziego SN.

Rejestracja szkolenia

Potwierdzam udział w szkoleniu w terminie:

Termin
Miejsce
Cena netto
Cena brutto
17.12.2018 Łódź, Hotel Campanile, Piłsudskiego 27, sala (I piętro) 550,00 zł 676,50 zł
07.01.2019 Katowice, Q Hotel Plus, ul. Wojewódzka 12 550,00 zł 676,50 zł
08.01.2019 Opole, Hotel Mercury, ul. Krakowska 57/59 550,00 zł 676,50 zł
09.01.2019 Wrocław, Q Hotel Wrocław, ul. Zaolziańska 2 550,00 zł 676,50 zł
23.01.2019 Słupsk, Hotel Pod Kluką, ul. Kaszubska 22 550,00 zł 676,50 zł
24.01.2019 Gdańsk, Hotel Qubus, ul. Chmielna 47 / 52 550,00 zł 676,50 zł
25.01.2019 Olsztyn, Hotel Warmiński, ul. Kołobrzeska 1 550,00 zł 676,50 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Oświadczamy, że jednostka nasza uprawniona jest do zwolnienia z podatku VAT

Warunkiem zwolnienia kosztu szkolenia z podatku VAT jest złożenie stosownego oświadczenia, według wzoru, który zamieszczamy poniżej. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto zostanie naliczony 23% podatek VAT.

Pliki do pobrania

Wypełnij formularz online

Dane osoby zgłaszanej

Imię:

Nazwisko:

Telefon:

Adres e-mail:

Dane Firmy (którą reprezentuje Zgłaszany), Dane do wystawienia faktury VAT

Firma:

Ulica:

Budynek:

Lokal:

Kod pocztowy:

Miasto:

E-mail:

NIP:

Na powyższy e-mail zostaną przesłane dane zgłoszenia do potwierdzenia.

Masz pytania lub uwagi?

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem określającym warunkami uczestnictwa i akceptuję zobowiązanie do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Biuro Prawne Stanisławscy z siedzibą w Łodzi, informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Biuro Prawne Stanisławscy, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów Biura Prawnego Stanisławscy. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.

Zgodnie z przepisami w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, oświadczam, iż zgadzam się na wystawianie oraz przesyłanie mi faktur elektronicznych na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Do zapłaty: 0 PLN
Wiadomości
Urlop macierzyński i rodzicielski na przysposobione dziecko

18.09.2016

Mam ogromną prośbę o pomoc w ustaleniu uprawnień do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielsk...
Wypowiedzenie umowy na zastępstwo nauczyciela akademickiego

25.02.2016

W związku z wprowadzoną w dniu 22 lutego 2016 r. zmianą przepisów Kodeksu pracy nasuwają się pytania odnośn...
Wypowiedzenie umowy na zastępstwo nauczyciela akademickiego

25.02.2016

W związku z wprowadzoną w dniu 22 lutego 2016 r. zmianą przepisów Kodeksu pracy nasuwają się pytania odnośn...