Biuro Prawne Stanisławscy

Czas pracy 2019

Czas pracy 2019

Czas pracy, to pojęcie prawne określające długość czasu pracy danego pracownika, jak i jego organizację. W określonym dla pracownika czasie pracy pozostaje on w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Na podstawie ustalonego wymiaru czasu pracy, obowiązującego w danym okresie rozliczeniowym,  planowany i rozliczany jest czas pracy. W wybranym okresie rozliczeniowym planowane są zadania dla pracowników, a po jego upływie następuje rozliczenie każdej zatrudnionej osoby i przepracowanych przez nią godzin.

Pracodawca ustala czas pracy swoich pracowników zgodnie z normami czasu pracy – maksymalną liczbą godzin, którą pracownik może przepracować w jednej dobie lub w tygodniu pracy.

Obowiązuje zasadniczo przeciętnie 40-godzinny tydzień pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Czas pracy w ciągu jednego dnia wynosi 8 godzin na dobę, pozostałe godziny to godziny nadliczbowe. Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Obok podstawowego systemu czasu pracy, Kodeks pracy przewiduje różne formy zorganizowania czasu pracy pracownika (m.in. system przerywany, równoważny czy weekendowy). System czasu pracy to zbiór reguł normujących czas pracy. Stosowanie określonego systemu czasu pracy powinno wynikać z układu zbiorowego pracy, regulaminu pracy lub z obwieszczenia.

O wszystkich aspektach związanych z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy mowa będzie na szkoleniu, na które Państwa zapraszamy.

Ilość miejsc ograniczona!

Program szkolenia

1. Przepisy regulujące czas pracy

2. Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami

 pracowników w zakresie postanowień dotyczących czasu pracy

3. Wzory prawidłowej treści regulaminu pracy w części dotyczącej czasu pracy

4. Przedstawienie prawidłowych zasad wypełniania karty ewidencji czasu pracy

5. Normy i wymiar czasu pracy

6. Przekazanie pracownikom dodatkowych informacji o warunkach zatrudnienia (art. 29 k.p.) – przykłady

7. Wymiar czasu pracy w nietypowych przypadkach

8. Przedstawienie systemów czasu pracy, którymi mogą być objęci pracownicy

9. Powiązanie okresów rozliczeniowych z zastosowanymi systemami czasu pracy

10. Praktyczne zasady planowania czasu pracy oraz jego rozliczanie

11. System równoważnego czasu pracy

12. Zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy

13. Przykłady rozkładów czasu pracy

14. Zasady stosowania ruchomego czasu pracy

15. Planowanie pracy w dni wolnych od pracy wynikających z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy

16. Praca w godzinach nadliczbowych oraz zasady jej rekompensowania (czas wolny, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe)

17. Praca w godzinach nadliczbowych kadry zarządzającej - orzecznictwo

18. Obliczanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych w zależności od przekroczenia dobowej lub przeciętnej

 tygodniowej normy czasu pracy

19. Obliczenia wynagrodzenia pracownika w miesiącu wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych oraz w miesiącu

 odbioru czasu wolnego za godziny nadliczbowe

20. Przyczyny odmowy wykonania pracy w godzinach nadliczbowych

21. Praca w niedziele i święta

22. Praca w dni wolne wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy oraz dni wolne grafikowo

23. Praca w nocy

24. Zasady udzielania odpoczynku dobowego i tygodniowego

25. Rekompensowanie naruszonego odpoczynku oraz odpowiedzialność odszkodowawcza

26. Świadczenie pracy w czasie udzielonego urlopu rodzicielskiego lub wychowawczego – wymiar i rozkład

27. Pełnienie dyżuru oraz gotowość do wykonywania pracy

28. Czas pracy w delegacji służbowej oraz podjęcie pracy po jej zakończeniu

29. Czas szkolenia w relacji do czasu pracy

30. Czas pracy pracowników niepełnosprawnych

31. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy

32. Czas pracy kierowców oraz innych pracowników sporadycznie kierujących samochodami w czasie godzin pracy

33. Przedstawienie opinii Państwowej Inspekcji Pracy oraz Ministerstwa Pracy w zakresie stosowania przepisów o czasie pracy

34. Orzeczenia Sądu Najwyższego rozstrzygające wątpliwości dotyczące czasu pracy

35. Przedstawienie wzorów wniosków m.in. w zakresie:

 a) udzielenia czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych,

 b) wprowadzenie ruchomego czasu pracy, udzielenie dnia wolnego na

 obchodzenie świąt religijnych,

 c) zgody na wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych przez pracownika

 opiekującego się dzieckiem do lat 8,

 d) wzór porozumienia o wprowadzeniu ruchomego czasu pracy,

 e) wzór porozumienia na zastosowanie dłuższego okresu rozliczeniowego,

 f) ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy na wniosek pracownika,

 g) wniosek pracownika o podjęcie pracy w czasie urlopu rodzicielskiego lub wychowawczego,

 h) wniosek pracownika o zastosowanie skróconego tygodnia pracy lub pracy weekendowej

ZYGMUNT STANISŁAWSKI

W 1979r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Aktualnie partner zarządzający w Biurze Prawnym  Stanisławscy. Autor wielu pisemnych opracowań oraz opinii prawnych z zakresu prawa pracy. Trener z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym, potrafiący przekazać wiedzę od strony praktycznej. Prowadzi z powodzeniem zarówno szkolenia „otwarte”, jaki i „zamknięte”.

Rejestracja szkolenia

Potwierdzam udział w szkoleniu w terminie:

Termin
Miejsce
Cena netto
Cena brutto
15.10.2019 Szkolenie planowane na październik 2019r. 480,00 zł 590,40 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Oświadczamy, że jednostka nasza uprawniona jest do zwolnienia z podatku VAT

Warunkiem zwolnienia kosztu szkolenia z podatku VAT jest złożenie stosownego oświadczenia, według wzoru, który zamieszczamy poniżej. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto zostanie naliczony 23% podatek VAT.

Wypełnij formularz online

Dane osoby zgłaszanej

Imię:

Nazwisko:

Telefon:

Adres e-mail:

Dane Firmy (którą reprezentuje Zgłaszany), Dane do wystawienia faktury VAT

Firma:

Ulica:

Budynek:

Lokal:

Kod pocztowy:

Miasto:

E-mail:

NIP:

Na powyższy e-mail zostaną przesłane dane zgłoszenia do potwierdzenia.

Masz pytania lub uwagi?

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem określającym warunkami uczestnictwa i akceptuję zobowiązanie do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Biuro Prawne Stanisławscy z siedzibą w Łodzi, informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Biuro Prawne Stanisławscy, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów Biura Prawnego Stanisławscy. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.

Zgodnie z przepisami w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, oświadczam, iż zgadzam się na wystawianie oraz przesyłanie mi faktur elektronicznych na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Do zapłaty: 0 PLN
Wiadomości
Urlop macierzyński i rodzicielski na przysposobione dziecko

18.09.2016

Mam ogromną prośbę o pomoc w ustaleniu uprawnień do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielsk...
Wypowiedzenie umowy na zastępstwo nauczyciela akademickiego

25.02.2016

W związku z wprowadzoną w dniu 22 lutego 2016 r. zmianą przepisów Kodeksu pracy nasuwają się pytania odnośn...
Wypowiedzenie umowy na zastępstwo nauczyciela akademickiego

25.02.2016

W związku z wprowadzoną w dniu 22 lutego 2016 r. zmianą przepisów Kodeksu pracy nasuwają się pytania odnośn...