Biuro Prawne Stanisławscy

Firma

Historia i motto biura:

Działamy w zakresie szkoleń od 30 lat.

Biuro Prawne Stanisławscy rozpoczęło swoją działalność 15 lutego 1989r. prowadząc szkolenia otwarte jak i zamknięte.

Specjalizujemy się w szkoleniach z zakresu przepisów kadrowych, płacowych, podatkowych, zusowskich, księgowych, jak również wydajemy opinie prawne z tego zakresu.

W ramach prowadzonych szkoleń oraz opracowywanych materiałów wykorzystujemy orzecznictwo Sądu Najwyższego, wyjaśnienia organów kontroli państwowej oraz interpretacje przepisów przez prawników uznanych za autorytety z danej gałęzi prawa.

Uczestnicy naszych szkoleń wysoko oceniają poziom szkoleń, pod kątem merytorycznym oraz ciekawej formy prowadzenia zajęć.

Prowadzący zajęcia to osoby z dużym doświadczeniem zawodowym, praktycy w danej dziedzinie, posiadający wysokie kwalifikacje zawodowe oraz dydaktyczne.

W naszych działaniach sami systematycznie podnosimy poziom wiedzy, a następnie przekazujemy ją naszym słuchaczom. Na bazie naszej wiedzy opracowujemy liczne publikacje, które stanowią integralną część każdego naszego szkolenia. Każdy słuchacz otrzymuje opracowanie, które ma być pomocne  w codziennej jego pracy.

Osoby prowadzące szkolenia posiadają szeroką wiedzę teoretyczną, jak również doświadczenie w stosowaniu lub kontrolowaniu przepisów. Wiedza plus doświadczenie gwarantuje wysoki poziom każdego naszego szkolenia.

Z dużym zaangażowaniem podchodzimy do każdego szkolenia, chcąc aby było ono przeprowadzone w sposób interesujący słuchaczy, a jednocześnie osiągało zamierzony cel, jakim jest przekazanie wiedzy. Wszelkie wątpliwości prawne wyjaśniane są w pierwszej kolejności bezpośrednio w czasie szkolenia. Jeżeli wystąpią one dopiero po nim, w trakcie codziennych obowiązków służbowych, staramy się pomóc, udzielając informacji telefonicznie lub za pomocą środków przekazu elektronicznego.

Staramy się wspierać naszych słuchaczy również po zakończeniu szkolenia. Mają oni pewność, że mogą uzyskać u nas – w miarę posiadanych możliwości – dodatkowe informacje, które pomogą im rozwiązać problemy z którymi się do nas zwracają.

Dowodem dobrej współpracy, są pracodawcy, którzy nieprzerwanie od ponad 20 lat korzystają z naszych usług szkoleniowo – doradczych.

Doceniając dotychczasową współpracę, uruchomiliśmy dwie strony internetowe (literaprawa.pl oraz verbalegis.pl), do których bezpłatny dostęp mają osoby uczestniczące w szkoleniach. W ten sposób przekazujemy nieodpłatnie dodatkową wiedzę, ponad tę wyniesioną ze szkoleń.

Dokładamy wszelkich starań, aby zadowolenie naszych Klientów było jeszcze wyższe,  a nasza praca zapewniała efektywne, kompleksowe rozwiązania szkoleniowe oraz doradcze.

Wiadomości
Urlop macierzyński i rodzicielski na przysposobione dziecko

18.09.2016

Mam ogromną prośbę o pomoc w ustaleniu uprawnień do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielsk...
Wypowiedzenie umowy na zastępstwo nauczyciela akademickiego

25.02.2016

W związku z wprowadzoną w dniu 22 lutego 2016 r. zmianą przepisów Kodeksu pracy nasuwają się pytania odnośn...
Wypowiedzenie umowy na zastępstwo nauczyciela akademickiego

25.02.2016

W związku z wprowadzoną w dniu 22 lutego 2016 r. zmianą przepisów Kodeksu pracy nasuwają się pytania odnośn...
Nasi partnerzy

III UZP 3/18 uchwała SN z dnia 18 lipca 2018r.


Czy należności z tytułu stosunku pracy pracownika, którego stosunek pracy został rozwiązany na mocy porozumienia stron w związku z przejściem na emeruturę, wypłacone po rozwiązaniu stosunklu pracy i po dacie przyznania tego świadczenia, mogą być wliczone do podstawy wymiaru emerytury dla celów ponownego obliczenia jej wysokości na podstawie art. 110a ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych?

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 2018 r.

Należności pracownika z tytułu stosunku pracy rozwiązanego na mocy porozumienia w związku z przejściem na emeryturę, które zostały wypłacone po jego rozwiązaniu i po dacie przyznania świadczenia, nie stanowią podstawy do ponownego przeliczenia emerytury w trybie art. 110 a ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 1383 ze zm.).

III UZP 8/17 uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2018 r.

Czy praca kierowcy samochodu ciężarowego o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony, wymieniona w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43 ze zm.), w Dziale VIII wykazu A pod pozycją 2, jest pracą w szczególnych warunkach, uprawniającą do emerytury na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 1383 ze zm.), jeśli kierujący takim pojazdem wykonywał służbowo także czynności konwojenta, ładowacza lub spedytora?​

III-UZP-0008_17_p.pdfWniosek Pierwszego Prezesa SN

Praca w transporcie kierowcy samochodu ciężarowego o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony, który ubocznie wykonywał czynności konwojenta, ładowacza lub spedytora w odniesieniu do przewożonych towarów, jest pracą w szczególnych warunkach (art. 32 ust. 1 w związku z art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jednolity tekst: Dz.U. z 2017 r., poz. 1383 ze zm. w związku z poz. 2 Działu VIII wykazu A stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, Dz.U. Nr 8, poz. 43 ze zm.).


III PZP 3/17 uchwała SN z dnia 9 stycznia 2018 r.

Czy pracownik ma roszczenie o odszkodownie w związku z rozwiązaniem stosunku pracy przekształconego z dniem wejścia w życie art.9 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2016 r. poz. 50)  ze stosunku pracy na podstawie umowy o pracę na stosunek pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, ze zm.)  w sytuacji, gdy ustawa nie wprowadziła zmian organizacyjnych pracodawcy ani nie przewidziała wygaszenia bądź rozwiązania stosunków pracy zawartych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 63 k.p. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy  (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, ze zm.), a strony nie miały możliwości w rozumieniu art. 11 k.p. wyrażenia woli nawiązania stosunku pracy na podstawie powołania?​

Rozwiązanie stosunku pracy na podstawie powołania, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 50), w wyniku odwołania ze stanowiska po wejściu w życie tej ustawy a przed upływem okresu równoważnego okresowi wypowiedzenia z art. 36 § 1 k.p. i bez uzasadnionej (rzeczywistej) przyczyny nie wyłącza roszczenia pracownika o odszkodowanie.