Biuro Prawne Stanisławscy

Pracownicze Plany Kapitałowe 2020 – nowy obowiązek pracodawców

Pracownicze Plany Kapitałowe 2020 – nowy obowiązek pracodawców

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej najnowszych zmian w prawie pracy dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych. Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.
                            
Szkolenie z zakresu prawa pracy jest usystematyzowaniem wiedzy i służy poznaniu poprzez praktyczne przykłady podstawowych kwestii, jak również zagadnień budzących wiele rozbieżności interpretacyjnych.  W ramach szkolenia omówione zostaną kluczowe zmiany
w prawie pracy oraz przedstawionych zostanie wiele problemów wynikających ze stosowania przepisów kodeksu pracy, jak również jego aktów wykonawczych.

Adresaci szkolenia: Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych. Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić.
Cechą charakterystyczną naszych zajęć odróżniającą od innych oferowanych na rynku jest ich indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy bądź rozwój zawodowy. 

Metody szkoleniowe:
Przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Ilość miejsc ograniczona!

I. Pracownicze plany kapitałowe 

1.  Co to jest pracowniczy plan kapitałowy.

2. Podmiot zatrudniający – kto ma obowiązek tworzyć PPK.

3. Podmioty wyłączone z obowiązku tworzenia PPK.

4. Mikroprzedsiębiorcy.

5. Brak obowiązku tworzenia PPK przez podmiot prowadzący PPE.

6. Osoba zatrudniona w rozumieniu ustawy o PPK.
7. Wejście w życie ustawy o PPK a stosowanie jej przepisów przez podmiot zatrudniający
8. Kryterium liczby osób zatrudnionych
9. Sposób ustalenia liczby osób zatrudnionych

II. Umowy w PPK.

1. Dwa rodzaje umów w PPK

2. Sankcje karne w razie uchybienia obowiązkowi zawarcia umów w PPK.

3. Umowa o zarządzanie PPK.

4. Z kim podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK

5. Wybór instytucji finansowej w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub reprezentacją osób zatrudnionych
6. Umowa o prowadzenie PPK

7. Kto zawiera umowę o prowadzenie PPK

7. Wiek osoby zatrudnionej a jej włączenie do PPK:
      a) Osoby zatrudnione – w wieku od 18 lat, a przed ukończeniem 55 lat

b) Osoby zatrudnione – w wieku od 55 lat, a przed ukończeniem 70 lat

c) Osoby zatrudnione – w wieku od ukończenia 70. roku życia

9. Termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK

 III. Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający i uczestnika PPK


 1. Wpłata podstawowa i dodatkowa

2. Wpłata podstawowa finansowana przez podmiot zatrudniający 3. Zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych oraz zakres możliwości odmówienia przez pracownika takiej pracy.

3. Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK
4. Wpłata podstawowa w wysokości 2% wynagrodzenia
5. Wpłata podstawowa w obniżonej wysokości
6. Wpłata dodatkowa finansowana przez podmiot zatrudniający
7. Wpłata dodatkowa finansowana przez uczestnika PPK

IV. Wpłata powitalna i dopłaty roczne.

1. Finansowe zachęty ze strony państwa dla uczestników PPK.

2. Wpłata powitalna.

3. Dopłaty roczne.

V. Środki zgromadzone w PPK – rozporządzanie, dysponowanie na wypadek śmierci, podział w razie rozwodu.

1. Wypłata środków zgromadzonych na rachunku PPK.

2. Wypłata po osiągnięciu przez uczestnika PPK 60. roku życia.

3. Wypłata (dla uczestnika PPK).

4. Wypłata w formie świadczenia małżeńskiego.

5. Wypłata przed ukończeniem przez uczestnika PPK 60. roku życia.

6. Wypłata w razie poważnego zachorowania.
7. Wypłata na pokrycie wkładu własnego przy zakupie mieszkania lub budynku mieszkalnego (z obowiązkiem zwrotu).

8. Ograniczenia dotyczące wypłaty na wkład własny.

9. Wypłata transferowa.

10. Dyspozycje uczestnika PPK na wypadek jego śmierci.

11. Podział środków w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa, ustania małżeńskiej wspólności majątkowej.

12. Wyłączenie spod egzekucji środków zgromadzonych na rachunku PPK.

Zygmunt Stanisławski - prawnik, były pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, aktualnie partner zarządzający Biurem prawnym Stanisławscy.

Ekspert z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Doświadczony specjalista HR oraz konsultant stanowisk kierowniczych wielu firm i instytucji. Od prawie 30 lat lat, z powodzeniem,  zarządza firmą Biuro Prawne Stanisławscy. Prowadzi - przy odpowienim wsparciu - kancelarię prawa pracy, doradza i świadczy pomoc prawną. Wieloletni inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, gdzie przeprowadzał kontrole pracodawców w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy - w tym w zakresie przespisów regulujących czas pracy. Jest ekspertem, autorem artykułów z zakresu prawa pracy. Posiadasta staż pracy w Dziale Personalnym . Wieloletnie doświadczenie trenerskie zdobywał, realizując szereg projektów szkoleniowych i doradczych zarówno dla firm usługowych i produkcyjnych, jak również dla urzędów i instytucji okołobiznesowych.  Pisze artykuły o tematyce prawa pracy i ubezpieczeń społecznych jako ekspert dla różnych podmiotów . Zdobyta wiedza oraz  doświadczenie zawodowe, pozwala  zakładać, że wartość przeprowadzonego szkolenia będzi na wysokim poziomie.


Przeczytaj więcej na: https://szkolenia.avenhansen.pl/trenerzy/krzysztof-stucke.html
Ekspert z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawnik. Doświadczony specjalista HR oraz konsultant stanowisk kierowniczych wielu firm i instytucji. Od 11 lat zarządza działami kadrowo-płacowymi dużych polskich firm. Prowadzi własną kancelarię prawa pracy, doradza i świadczy pomoc prawną. Wieloletni inspektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie przeprowadzał kontrole płatników w zakresie opłacania składek i rozliczania wypłaconych zasiłków. Jest ekspertem Infor S.A., autorem artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Posiada ponad 20-letni staż pracy w Działach Personalnych w korporacjach o różnym profilu działalności oraz o bardzo wymagającej kulturze organizacyjnej, pełniąc funkcje kierownicze. Wieloletnie doświadczenie trenerskie zdobywał, realizując szereg projektów szkoleniowych i doradczych zarówno dla firm usługowych i produkcyjnych, jak również dla urzędów i instytucji około-biznesowych. Współpracował w zakresie szkoleń m. in. z firmami: BC1 Katowice , BT Bielsko-Biała, Centrum EM-Partner Robert Mikulski, Grupa Tempo Gliwice, zajęcia z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń ZUS, zagadnień PFRON oraz programu kadrowo-płacowego Symfonia Kadry i Płace, Płatnik oraz e-Pfron. Pisze artykuły o tematyce prawa pracy i ubezpieczeń społecznych jako ekspert dla Infor S.A. Zdobywałem również doświadczenie zawodowe pracując przez 9 lat na stanowisku Inspektora Wydziału Kontroli ZUS Doświadczenie Aktualnie realizuje szkolenia z obszaru prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, ochrony danych osobowych oraz obsługi programów: Płatnik, Symfonia Kadry i Płace.

Przeczytaj więcej na: https://szkolenia.avenhansen.pl/trenerzy/krzysztof-stucke.html
Ekspert z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawnik. Doświadczony specjalista HR oraz konsultant stanowisk kierowniczych wielu firm i instytucji. Od 11 lat zarządza działami kadrowo-płacowymi dużych polskich firm. Prowadzi własną kancelarię prawa pracy, doradza i świadczy pomoc prawną. Wieloletni inspektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie przeprowadzał kontrole płatników w zakresie opłacania składek i rozliczania wypłaconych zasiłków. Jest ekspertem Infor S.A., autorem artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Posiada ponad 20-letni staż pracy w Działach Personalnych w korporacjach o różnym profilu działalności oraz o bardzo wymagającej kulturze organizacyjnej, pełniąc funkcje kierownicze. Wieloletnie doświadczenie trenerskie zdobywał, realizując szereg projektów szkoleniowych i doradczych zarówno dla firm usługowych i produkcyjnych, jak również dla urzędów i instytucji około-biznesowych. Współpracował w zakresie szkoleń m. in. z firmami: BC1 Katowice , BT Bielsko-Biała, Centrum EM-Partner Robert Mikulski, Grupa Tempo Gliwice, zajęcia z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń ZUS, zagadnień PFRON oraz programu kadrowo-płacowego Symfonia Kadry i Płace, Płatnik oraz e-Pfron. Pisze artykuły o tematyce prawa pracy i ubezpieczeń społecznych jako ekspert dla Infor S.A. Zdobywałem również doświadczenie zawodowe pracując przez 9 lat na stanowisku Inspektora Wydziału Kontroli ZUS Doświadczenie Aktualnie realizuje szkolenia z obszaru prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, ochrony danych osobowych oraz obsługi programów: Płatnik, Symfonia Kadry i Płace.

Przeczytaj więcej na: https://szkolenia.avenhansen.pl/trenerzy/krzysztof-stucke.html

Rejestracja szkolenia

Potwierdzam udział w szkoleniu w terminie:

Termin
Miejsce
Cena netto
Cena brutto
01.02.2020 Szkolenie zostanie powtórzone i znacznie rozbudowane w lutym 2020r. - 540,00 zł 664,20 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Oświadczamy, że jednostka nasza uprawniona jest do zwolnienia z podatku VAT

Warunkiem zwolnienia kosztu szkolenia z podatku VAT jest złożenie stosownego oświadczenia, według wzoru, który zamieszczamy poniżej. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto zostanie naliczony 23% podatek VAT.

Pliki do pobrania

Wypełnij formularz online

Dane osoby zgłaszanej

Imię:

Nazwisko:

Telefon:

Adres e-mail:

Dane Firmy (którą reprezentuje Zgłaszany), Dane do wystawienia faktury VAT

Firma:

Ulica:

Budynek:

Lokal:

Kod pocztowy:

Miasto:

E-mail:

NIP:

Na powyższy e-mail zostaną przesłane dane zgłoszenia do potwierdzenia.

Masz pytania lub uwagi?

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem określającym warunkami uczestnictwa i akceptuję zobowiązanie do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Biuro Prawne Stanisławscy z siedzibą w Łodzi, informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Biuro Prawne Stanisławscy, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów Biura Prawnego Stanisławscy. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.

Zgodnie z przepisami w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, oświadczam, iż zgadzam się na wystawianie oraz przesyłanie mi faktur elektronicznych na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Do zapłaty: 0 PLN
Wiadomości
Urlop macierzyński i rodzicielski na przysposobione dziecko

18.09.2016

Mam ogromną prośbę o pomoc w ustaleniu uprawnień do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielsk...
Wypowiedzenie umowy na zastępstwo nauczyciela akademickiego

25.02.2016

W związku z wprowadzoną w dniu 22 lutego 2016 r. zmianą przepisów Kodeksu pracy nasuwają się pytania odnośn...
Wypowiedzenie umowy na zastępstwo nauczyciela akademickiego

25.02.2016

W związku z wprowadzoną w dniu 22 lutego 2016 r. zmianą przepisów Kodeksu pracy nasuwają się pytania odnośn...