Czas pracy w jednostkach samorządowych w 2022r.

Szanowni Państwo!

Z uwagi na zwiększającą się liczbę zachorowań na Covid – 19, rezygnujemy z planowanych w najbliższym czasie szkoleń stacjonarnych, przechodząc na szkolenia on-line.

Dołożymy wszelkich starań, aby wartość szkolenia pozostała na dotychczasowym poziomie.

Szkolenia będą przeprowadzane w kilku terminach, tak aby mogli Państwo wybrać termin dogodny dla siebie.

Po wypełnieniu i przesłaniu do nas zgłoszenia na szkolenie w wybranym terminie, otrzymacie Państwo link, który umożliwi udział w szkoleniu.

Jeżeli z uwagi na obiektywne przyczyny, chcielibyście Państwo zmienić termin udziału w szkoleniu, prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym biurem, w celu udzielenia dostępu w nowym terminie.

Przesłanie tej informacji po odbytym szkoleniu, uniemożliwia zmianę terminu szkolenia. Faktura za przeprowadzenie szkolenia w wyznaczonym dniu podlegać będzie zapłacie przez podmiot zgłaszający uczestnictwo w zakończonym szkoleniu.

Po zakończeniu szkolenia, otrzymacie Państwo zgodnie z obowiązującymi przepisami fakturę, potwierdzającą lub zobowiązującą do dokonanie wpłaty.

Jeżeli faktura ma być wystawiona po szkoleniu, prosimy o odpowiednie zaznaczenie tego w formularzu zgłoszeniowym na szkolenie.

Prezentowane szkolenie ma na celu przedstawienie przepisów regulujących zasady zatrudniania pracowników. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na nowe przepisy określające obowiązki pracodawcy w zakresie tworzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Nowe przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2019r. umożliwiły pracodawcą prowadzenie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej, z jednoczesną zmianą zasad prowadzenia dokumentów rejestrujących czas pracy pracowników. Z uwagi na wagę społeczną, tematem szkolenia będą także obowiązki pracodawcy wobec osób korzystających z urlopów rodzicielskich oraz korzystających ze szczególnej ochrony stosunku pracy.

Ilość miejsc ograniczona!

Program szkolenia

CZAS PRACY W JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWYCH W 2022

 • Normy czasu pracy pracownika samorządowego (dobowa i tygodniowa)
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracownika samorządowego
 • Prawidłowe zasady rejestrowania godzin pracy oraz zwolnienia od pracy w ewidencji czasu pracy pracownika samorządowego
 • Przekazanie dodatkowej informacji o warunkach zatrudnienia obok treści umowy o pracę
 • Zasady ustalania limitu godzin, po przekroczeniu którego należy pracownikowi wypłacić dodatkowe wynagrodzenie (limit roczny, limit okresu rozliczeniowego)
 • Pojęcie wymiaru oraz zasady jego ustalania w przyjętym okresie rozliczeniowym
 • Ustalanie okresów rozliczeniowych, ze wskazaniem na korzyści stosowania dłuższych lub krótszych okresów rozliczeniowych
 • Wybór systemu czasu pracy, który odpowiada potrzebom jednostki samorządowej
 • Normalny, równoważny, zadaniowy, weekendowy system czasu pracy oraz ograniczenia w ich stosowaniu
 • Szczególne zasady stosowania równoważnego systemu czasu pracy, ze zwróceniem uwagi na ewentualną pracę w godzinach nadliczbowych
 • Zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy na przyjęte okresy rozliczeniowe
 • Rozliczanie czasu pracy na podstawie prezentowanych przykładowych grafików
 • Definicja pracy w godzinach nadliczbowych
 • Praca w godzinach nadliczbowych i jej rekompensowanie (wypłata wynagrodzenia lub czas wolny od pracy), według wyboru pracownika
 • Możliwość wypłaty wynagrodzenia za godziny nadliczbowe wraz z dodatkiem 50% lub 100%
 • Udzielanie zwolnień od pracy oraz ich wpływ na rozliczenie czasu pracy (nieobecności usprawiedliwione oraz nieusprawiedliwione)
 • Zasady wprowadzenia ruchomej organizacji pracy, zmienne godziny pracy zgodnie z decyzją pracodawcy lub na wniosek pracownika, a praca w godzinach nadliczbowych
 • Dyżur pracownika i rozliczenie dyżuru
 • Rozliczenie czasu pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Zasady ustalania wynagrodzenia za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych
 • Odpoczynek dobowy oraz możliwości jego skracania
 • Odpoczynek tygodniowy i możliwości jego skracania
 • Rekompensata za pracę wykonaną w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, np. w Urzędzie Stanu Cywilnego
 • Praca w niedziele i święta oraz jej rekompensowanie dniami wolnymi od pracy
 • Ograniczenie pracy wykonywanej w wymiarze w skali roku kalendarzowego lub przeciętego tygodnia
 • Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy, zgodnie z dokumentacją związaną ze stosunkiem pracy (wskazanie błędów popełnianych przez pracodawców)
 • Wpływ zmiennych składników wynagrodzenia pracownika na podstawę do zasiłków oraz wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego
 • Wyjaśnienia i interpretacje Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące czasu pracy pracowników jednostek samorządowych
 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego wyjaśniające niektóre wątpliwości stosowania przepisów o czasie pracy

 

Zygmunt Stanisławski

W 1979r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Aktualnie partner zarządzający w Biurze Prawnym  Stanisławscy. Autor wielu pisemnych opracowań oraz opinii prawnych z zakresu prawa pracy. Trener z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym, potrafiący przekazać wiedzę od strony praktycznej. Prowadzi z powodzeniem zarówno szkolenia „otwarte”, jaki i „zamknięte”.

Loading...

Rejestracja szkolenia

Potwierdzam udział w szkoleniu w terminie:

Termin i Miejsce
Cena netto

390,00 zł

390,00 zł

390,00 zł

Cena brutto

479,70 zł

479,70 zł

479,70 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Warunkiem zwolnienia kosztu szkolenia z podatku VAT jest złożenie stosownego oświadczenia, według wzoru, który zamieszczamy poniżej. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto zostanie naliczony 23% podatek VAT.

Wypełnij formularz online

Dane osoby zgłaszanej

Dane Firmy (którą reprezentuje Zgłaszany), Dane do wystawienia faktury VAT

Na powyższy e-mail zostaną przesłane dane zgłoszenia do potwierdzenia.

0PLN
* Wymagane pola

Wiadomości