Dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2021r.

Szanowni Państwo!

Z uwagi na zwiększającą się liczbę zachorowań na Covid – 19, rezygnujemy z planowanych w najbliższym czasie szkoleń stacjonarnych, przechodząc na szkolenia on-line.

Dołożymy wszelkich starań, aby wartość szkolenia pozostała na dotychczasowym poziomie.

Szkolenia będą przeprowadzane w kilku terminach, tak aby mogli Państwo wybrać termin dogodny dla siebie.

Po wypełnieniu i przesłaniu do nas zgłoszenia na szkolenie w wybranym terminie, otrzymacie Państwo link, który umożliwi udział w szkoleniu.

Jeżeli z uwagi na obiektywne przyczyny, chcielibyście Państwo zmienić termin udziału w szkoleniu, prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym biurem, w celu udzielenia dostępu w nowym terminie.

Przesłanie tej informacji po odbytym szkoleniu, uniemożliwia zmianę terminu szkolenia. Faktura za przeprowadzenie szkolenia w wyznaczonym dniu podlegać będzie zapłacie przez podmiot zgłaszający uczestnictwo w zakończonym szkoleniu.

Po zakończeniu szkolenia, otrzymacie Państwo zgodnie z obowiązującymi przepisami fakturę, potwierdzającą lub zobowiązującą do dokonanie wpłaty.

Jeżeli faktura ma być wystawiona po szkoleniu, prosimy o odpowiednie zaznaczenie tego w formularzu zgłoszeniowym na szkolenie.

Prezentowane szkolenie ma na celu przedstawienie przepisów regulujących zasady zatrudniania pracowników. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na nowe przepisy określające obowiązki pracodawcy w zakresie tworzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Nowe przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2019r. umożliwiły pracodawcą prowadzenie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej, z jednoczesną zmianą zasad prowadzenia dokumentów rejestrujących czas pracy pracowników. Z uwagi na wagę społeczną, tematem szkolenia będą także obowiązki pracodawcy wobec osób korzystających z urlopów rodzicielskich oraz korzystających ze szczególnej ochrony stosunku pracy.

Ilość miejsc ograniczona!

USTALANIE PRAWA ORAZ ZASADY OBLICZANIA DODATKOWEGO ROCZNEGO WYNAGRODZENIA ZA 2021R.

1. Podstawa prawna wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia
2. Podmiot zobowiązany do wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia („jednostka sfery budżetowej”)
3. Osoby wyłączone z prawa do dodatkowego rocznego wynagrodzenia z uwagi na zatrudnienie we wskazanych ustawowo podmiotach
4. Wymagany okres zatrudnienia u danego pracodawcy w celu nabycia prawa do dodatkowego rocznego wynagrodzenia
5. Przypadki zwolnienia z obowiązku przepracowania minimalnego 6 miesięcznego okresu u danego pracodawcy (przypadki nawiązania i rozwiązania stosunku pracy)
6. Wpływ korzystania przez pracownika w urlopów rodzicielskich na prawo do dodatkowego rocznego wynagrodzenia
7. Przypadki pozbawienia pracownika prawa do dodatkowego rocznego wynagrodzenia
8. Wysokość rocznego dodatkowego wynagrodzenia
9. Termin wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia
10. Wyjaśnienie pojęcia „wypłaconego rocznego wynagrodzenia” stanowiącego podstawę
rocznego dodatkowego wynagrodzenia
11. Podstawa wymiaru obliczenia dodatkowego rocznego wynagrodzenia obliczonego według
składników przyjmowanych do obliczenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
12. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia ze stosunku pracy:
a) składniki wynagrodzenia stałe miesięczne przyjmowane do podstawy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
b) składniki zmienne w podstawie obliczanego dodatkowego rocznego wynagrodzenia
c) potrącenia z dodatkowego rocznego wynagrodzenia
d) podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego rocznego wynagrodzenia
13. Wpływ okresów niewykonywania pracy na prawo do dodatkowego wynagrodzenia 14. Orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące dodatkowego rocznego wynagrodzenia 15. Przykłady prawidłowego obliczenia dodatkowego rocznego wynagrodzenia
16. Blok przeznaczony dla uczestników szkolenia do zadawania pytań

Zygmunt Stanisławski

W 1979r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Aktualnie partner zarządzający w Biurze Prawnym  Stanisławscy. Autor wielu pisemnych opracowań oraz opinii prawnych z zakresu prawa pracy. Trener z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym, potrafiący przekazać wiedzę od strony praktycznej. Prowadzi z powodzeniem zarówno szkolenia „otwarte”, jaki i „zamknięte”.

Loading...

Rejestracja szkolenia

Potwierdzam udział w szkoleniu w terminie:

Termin i Miejsce
Cena netto

390,00 zł

Cena brutto

479,70 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Warunkiem zwolnienia kosztu szkolenia z podatku VAT jest złożenie stosownego oświadczenia, według wzoru, który zamieszczamy poniżej. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto zostanie naliczony 23% podatek VAT.

Wypełnij formularz online

Dane osoby zgłaszanej

Dane Firmy (którą reprezentuje Zgłaszany), Dane do wystawienia faktury VAT

Na powyższy e-mail zostaną przesłane dane zgłoszenia do potwierdzenia.

0PLN
* Wymagane pola

Wiadomości