Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy w 2021r.

Szanowni Państwo! Z uwagi na zwiększającą się liczbę zachorowań na Covid – 19, rezygnujemy z planowanych w najbliższym czasie szkoleń stacjonarnych, przechodząc na szkolenia on-line. Dołożymy wszelkich starań, aby wartość szkolenia pozostała na dotychczasowym poziomie. Szkolenia będą przeprowadzane w kilku terminach, tak aby mogli Państwo wybrać termin dogodny dla siebie. Po wypełnieniu i przesłaniu do nas zgłoszenia na szkolenie w wybranym terminie, otrzymacie Państwo link, który umożliwi udział w szkoleniu. Jeżeli z uwagi na obiektywne przyczyny, chcielibyście Państwo zmienić termin udziału w szkoleniu, prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym biurem, w celu udzielenia dostępu w nowym terminie. Przesłanie tej informacji po odbytym szkoleniu, uniemożliwia zmianę terminu szkolenia. Faktura za przeprowadzenie szkolenia w wyznaczonym dniu podlegać będzie zapłacie przez podmiot zgłaszający uczestnictwo w zakończonym szkoleniu. Po zakończeniu szkolenia, otrzymacie Państwo zgodnie z obowiązującymi przepisami fakturę, potwierdzającą lub zobowiązującą do dokonanie wpłaty. Jeżeli faktura ma być wystawiona po szkoleniu, prosimy o odpowiednie zaznaczenie tego w formularzu zgłoszeniowym na szkolenie. Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zajmujących się obliczaniem wynagrodzeń oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. W czasie szkolenia zajmiemy się omówieniem zawiłości związanymi z obliczanymi świadczeniami. Przedstawimy stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy oraz Ministerstwa Pracy w zakresie obliczanych świadczeń. Tematyka szkolenia oparta jest o zasady, wynikające z obowiązujących przepisów, które są często niezroumiałe i nastręczają wiele wątpliwości interpretacyjnych osobom obliczającym te świadczenia. Szkolenie wyjaśni treść obowiązujących przepisów oraz przedstawi wiele przykładów praktycznego ich zastosowania. Udział w szkoleniu to dobra lokata w wiedzę pracownika obliczającego wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy. Nie w każdym przypadku stosowane przez pracodawcę programy pozwalają na prawidłowość obliczanych kwot. Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia pracodawcy, że obliczane przez niego świadczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami.

Ilość miejsc ograniczona!

Program szkolenia

Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy

1. Nawiązywanie stosunku pracy

 • Cechy charakterystyczne stosunku pracy
 • Przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy i pracownika
 • Zawarcie umowy o pracę
 • Warunki zawierania umów na czas określony oraz związane z tym obowiązki wobec Państwowej Inspekcji Pracy
 • Forma i treść umowy o pracę oraz informacja o warunkach zatrudnienia
 • Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
 • Możliwość wprowadzenia monitoringu oraz informowanie pracowników o jego stosowaniu

2. Rozwiązywanie stosunku pracy

 • Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem – wymogi formalne
 • Forma decyzji pracodawcy na skuteczność rozwiązania umowy o pracę (pismo, faks, mail)
 • Sposób przekazania decyzji o rozwiązaniu umowy o pracę
 • Poprawne konstruowanie treści dokumentu wypowiadającego umowę, w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego
 • Kryteria doboru pracowników do rozwiązania umowy o pracę
 • Ustalanie długości wypowiedzenia umowy o pracę w zależności od rodzaju umowy
  o pracę
 • Skracanie okresu wypowiedzenia
 • Współpraca z zakładowymi organizacjami związkowymi w indywidualnych sprawach pracowniczych

3. Szczególna ochrona pracownika przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę

 • Ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym
 • Ochrona pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim
 • Ochrona pracownicy w ciąży
 • Ochrona pracowników korzystających z urlopów rodzicielskich
 • Ochrona pracownika przebywającego na urlopie wypoczynkowym, bezpłatnym, szkoleniowym
 • Ochrona pracownika korzystającego z obniżonego wymiaru czasu pracy (art. 1867 k.p.)
 • Ochrona działaczy związkowych
 • Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę w trybie art. 52 oraz 53 k.p.
 • Przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika
 • Tryb konsultacji ze związkiem związkowym
 • Wpływ niezdolności do pracy z powodu choroby na możliwość rozwiązania umowy bez wypowiedzenia

 

4. Wygaśnięcie stosunku pracy

5. Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy 
z przyczyn nie dotyczących pracowników (ustawa o zwolnieniach grupowych)

6. Uprawnienia i obowiązki wobec pracowników odbywających czynną służbę wojskową

7. Sporządzanie świadectw pracy

 • Okresy zatrudnienia, rodzaj wykonywanej pracy, zajmowane stanowiska
 • Tryb i podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy lub jego wygaśnięcia
 • Skracania okresu wypowiedzenia
 • Informacja o uprawnieniach wykorzystanych w okresie zatrudnienia
 • Wskazanie zajęcia wynagrodzenia w trybie egzekucji sądowej lub administracyjnej
 • Sprostowanie świadectwa pracy lub jego uzupełnienie
 • Sporządzanie kopii świadectwa pracy

8. Odpowiedzialność porządkowa pracowników, a rozwiązanie umowy 
o pracę

 • Rodzaje kar porządkowych
 • Tryb stosowania kary
 • Zawiadomienie pracownika o zastosowanej karze
 • Wniesienie sprzeciwu, uwzględnienie lub odrzucenie sprzeciwu
 • Zatarcie kary porządkowej

 

Zygmunt Stanisławski

W 1979r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Aktualnie partner zarządzający w Biurze Prawnym  Stanisławscy. Autor wielu pisemnych opracowań oraz opinii prawnych z zakresu prawa pracy. Trener z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym, potrafiący przekazać wiedzę od strony praktycznej. Prowadzi z powodzeniem zarówno szkolenia „otwarte”, jaki i „zamknięte”.

Loading...

Rejestracja szkolenia

Potwierdzam udział w szkoleniu w terminie:

Termin i Miejsce
Cena netto

390,00 zł

Cena brutto

479,70 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Warunkiem zwolnienia kosztu szkolenia z podatku VAT jest złożenie stosownego oświadczenia, według wzoru, który zamieszczamy poniżej. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto zostanie naliczony 23% podatek VAT.

Wypełnij formularz online

Dane osoby zgłaszanej

Dane Firmy (którą reprezentuje Zgłaszany), Dane do wystawienia faktury VAT

Na powyższy e-mail zostaną przesłane dane zgłoszenia do potwierdzenia.

0PLN
* Wymagane pola

[testimonial_rotator id=”614″]

Wiadomości