Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy

Szanowni Państwo!

Z uwagi na zwiększającą się liczbę zachorowań na Covid – 19, rezygnujemy z planowanych w najbliższym czasie szkoleń stacjonarnych, przechodząc na szkolenia on-line.

Dołożymy wszelkich starań, aby wartość szkolenia pozostała na dotychczasowym poziomie.

Szkolenia będą przeprowadzane w kilku terminach, tak aby mogli Państwo wybrać termin dogodny dla siebie.

Po wypełnieniu i przesłaniu do nas zgłoszenia na szkolenie w wybranym terminie, otrzymacie Państwo link, który umożliwi udział w szkoleniu.

Jeżeli z uwagi na obiektywne przyczyny, chcielibyście Państwo zmienić termin udziału w szkoleniu, prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym biurem, w celu udzielenia dostępu w nowym terminie.

Przesłanie tej informacji po odbytym szkoleniu, uniemożliwia zmianę terminu szkolenia. Faktura za przeprowadzenie szkolenia w wyznaczonym dniu podlegać będzie zapłacie przez podmiot zgłaszający uczestnictwo w zakończonym szkoleniu.

Po zakończeniu szkolenia, otrzymacie Państwo zgodnie z obowiązującymi przepisami fakturę, potwierdzającą lub zobowiązującą do dokonanie wpłaty.

Jeżeli faktura ma być wystawiona po szkoleniu, prosimy o odpowiednie zaznaczenie tego w formularzu zgłoszeniowym na szkolenie.

Prezentowane szkolenie ma na celu przedstawienie przepisów regulujących zasady zatrudniania pracowników. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na nowe przepisy określające obowiązki pracodawcy w zakresie tworzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Nowe przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2019r. umożliwiły pracodawcą prowadzenie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej, z jednoczesną zmianą zasad prowadzenia dokumentów rejestrujących czas pracy pracowników. Z uwagi na wagę społeczną, tematem szkolenia będą także obowiązki pracodawcy wobec osób korzystających z urlopów rodzicielskich oraz korzystających ze szczególnej ochrony stosunku pracy.

Ilość miejsc ograniczona!

NAWIĄZYWANIE I ROZWIĄZYWANIE STOSUNKU PRACY

1. Nawiązywanie stosunku pracy
1.1. Cechy charakterystyczne stosunku pracy
1.2. Przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy i pracownika
1.3. Zawarcie umowy o pracę
1.4. Warunki zawierania umów na czas określony oraz związane z tym
obowiązki wobec Państwowej Inspekcji Pracy
1.5. Forma i treść umowy o pracę oraz informacja o warunkach zatrudnienia
1.6. Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie
wypowiedzenia
1.7. Możliwość wprowadzenia monitoringu oraz informowanie pracowników o
jego stosowaniu
2. Rozwiązywanie stosunku pracy
2.1. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem – wymogi formalne
2.2. Forma decyzji pracodawcy na skuteczność rozwiązania umowy o pracę (pismo, faks, mail)
2.3. Sposób przekazania decyzji o rozwiązaniu umowy o pracę
2.4. Poprawne konstruowanie treści dokumentu wypowiadającego umowę, w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego
2.5. Kryteria doboru pracowników do rozwiązania umowy o pracę
2.6. Ustalanie długości wypowiedzenia umowy o pracę w zależności od rodzaju umowy o pracę
2.7. Skracanie okresu wypowiedzenia
2.8. Współpraca z zakładowymi organizacjami związkowymi w indywidualnych sprawach pracowniczych
3. Szczególna ochrona pracownika przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę
3.1. Ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym
3.2. Ochrona pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim
3.3. Ochrona pracownicy w ciąży
3.4. Ochrona pracowników korzystających z urlopów rodzicielskich
3.5. Ochrona pracownika przebywającego na urlopie wypoczynkowym,
bezpłatnym, szkoleniowym
3.6. Ochrona pracownika korzystającego z obniżonego wymiaru czasu pracy
(art. 1867 k.p.)
3.7. Ochrona działaczy związkowych
4. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę w trybie art. 52 oraz 53 k.p.
4.1. Przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika
4.2. Tryb konsultacji ze związkiem związkowym
4.3. Wpływ niezdolności do pracy z powodu choroby na możliwość rozwiązania
umowy bez wypowiedzenia
5. Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (ustawa o zwolnieniach grupowych)
5.1. Zasady rozwiązywania stosunku pracy
5.2. Odprawa pieniężna
5.3. Pracownicy podlegający ochronie oraz dodatek wyrównawczy
6. Uprawnienia i obowiązki wobec pracowników odbywających czynną służbę wojskową
7. Sporządzanie świadectw pracy
7.1. Okresy zatrudnienia, rodzaj wykonywanej pracy, zajmowane stanowiska
7.2. Tryb i podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy lub jego wygaśnięcia
7.3. Informacja o uprawnieniach wykorzystanych w okresie zatrudnienia
7.4. Wskazanie zajęcia wynagrodzenia w trybie egzekucji sądowej lub
administracyjnej
7.5. Sprostowanie świadectwa pracy lub jego uzupełnienie
7.6. Sporządzanie kopii świadectwa pracy
8. Odpowiedzialność porządkowa pracowników, a rozwiązanie umowy o pracę
8.1. Rodzaje kar porządkowych
8.2. Tryb stosowania kary
8.3. Zawiadomienie pracownika o zastosowanej karze
8.4. Wniesienie sprzeciwu, uwzględnienie lub odrzucenie sprzeciwu
8.5. Zatarcie kary porządkowej

Zygmunt Stanisławski

W 1979r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Aktualnie partner zarządzający w Biurze Prawnym  Stanisławscy. Autor wielu pisemnych opracowań oraz opinii prawnych z zakresu prawa pracy. Trener z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym, potrafiący przekazać wiedzę od strony praktycznej. Prowadzi z powodzeniem zarówno szkolenia „otwarte”, jaki i „zamknięte”.

Loading...

Rejestracja szkolenia

Potwierdzam udział w szkoleniu w terminie:

Termin i Miejsce
Cena netto

390,00 zł

390,00 zł

Cena brutto

479,70 zł

479,70 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Warunkiem zwolnienia kosztu szkolenia z podatku VAT jest złożenie stosownego oświadczenia, według wzoru, który zamieszczamy poniżej. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto zostanie naliczony 23% podatek VAT.

Wypełnij formularz online

Dane osoby zgłaszanej

Dane Firmy (którą reprezentuje Zgłaszany), Dane do wystawienia faktury VAT

Na powyższy e-mail zostaną przesłane dane zgłoszenia do potwierdzenia.

0PLN
* Wymagane pola

Wiadomości