Nowelizacja Polskiego Ładu – propozycje zmian od 1 lipca 2022r.

Szanowni Państwo!

Z uwagi na zwiększającą się liczbę zachorowań na Covid – 19, rezygnujemy z planowanych w najbliższym czasie szkoleń stacjonarnych, przechodząc na szkolenia on-line.

Dołożymy wszelkich starań, aby wartość szkolenia pozostała na dotychczasowym poziomie.

Szkolenia będą przeprowadzane w kilku terminach, tak aby mogli Państwo wybrać termin dogodny dla siebie.

Po wypełnieniu i przesłaniu do nas zgłoszenia na szkolenie w wybranym terminie, otrzymacie Państwo link, który umożliwi udział w szkoleniu.

Jeżeli z uwagi na obiektywne przyczyny, chcielibyście Państwo zmienić termin udziału w szkoleniu, prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym biurem, w celu udzielenia dostępu w nowym terminie.

Przesłanie tej informacji po odbytym szkoleniu, uniemożliwia zmianę terminu szkolenia. Faktura za przeprowadzenie szkolenia w wyznaczonym dniu podlegać będzie zapłacie przez podmiot zgłaszający uczestnictwo w zakończonym szkoleniu.

Po zakończeniu szkolenia, otrzymacie Państwo zgodnie z obowiązującymi przepisami fakturę, potwierdzającą lub zobowiązującą do dokonanie wpłaty.

Jeżeli faktura ma być wystawiona po szkoleniu, prosimy o odpowiednie zaznaczenie tego w formularzu zgłoszeniowym na szkolenie.

Prezentowane szkolenie ma na celu przedstawienie przepisów regulujących zasady zatrudniania pracowników. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na nowe przepisy określające obowiązki pracodawcy w zakresie tworzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Nowe przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2019r. umożliwiły pracodawcą prowadzenie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej, z jednoczesną zmianą zasad prowadzenia dokumentów rejestrujących czas pracy pracowników. Z uwagi na wagę społeczną, tematem szkolenia będą także obowiązki pracodawcy wobec osób korzystających z urlopów rodzicielskich oraz korzystających ze szczególnej ochrony stosunku pracy.

Ilość miejsc ograniczona!

1. Nowelizacja Polskiego Ładu – projekt ustawy z 24 marca 2022 r. – zmiany planowane od 1 lipca 2022r
• obniżenie stawki podatkowej i kwoty zmniejszającej podatek (nowa skala podatkowa)
• likwidacja ulgi dla klasy średniej,
• likwidacja podwójnego wyliczania zaliczek na podatek PIT,
• istotniejsza rola płatnika przy PIT-2,
• korzystniejsze zasady stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach
• przepisy przejściowe.
• Jak będzie wyglądało rozliczenie PIT za 2022r? jakie przepisy trzeba będzie zastosować?

2. Zasady podwójnego obliczania zaliczek PIT w 2022 r. z uwzględnieniem nowelizacji Nowego ładu z 9 marca 2022 r.:
• Przeniesienie przepisów rozporządzenia do ustawy o PIT
• Różnice wynikające z rozporządzenia z 7 stycznia 2022r. i ustawy
• Podwójne wyliczanie zaliczek na PIT dla pracowników i zleceniobiorców.
• Rezygnacja z ulgi dla pracowników a nowe zasady poboru zaliczek na PIT.
• Możliwość rezygnacji z podwójnego wyliczania zaliczek.
• Zmiany w zasadach składania PIT-2

3. Ulga dla klasy średniej w praktyce
• Stosowanie ulgi przy kilku różnych wypłatach w ciągu miesiąca.
• ulga a wspólne rozliczenie małżonków.
• Ulga a uwzględnianie dodatkowych świadczeń dla pracowników, wpłat na PPK, ryczałtów samochodowych itp.

4. Różne rodzaje zatrudnienia po zmianach wynikających z Nowego ładu:
• Naliczanie wynagrodzeń przy „wieloetatowcach”.
• Emeryt z umową o prace.
• Umowa o pracę łączona z umową zlecenia.
• Rozliczanie dodatkowych wynagrodzeń, np „trzynastek” czy premii itp

5. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów przy zagadnieniach związanych z Polskim Ładem.

6. Pozostałe planowane zmiany dla podatników – rozliczenia prywatne:
• zmiana w rozliczeniach z małoletnimi dziećmi,
• zmiana wysokości kryterium dochodowego pełnoletniego uczącego się dziecka, od którego zależy prawo rodzica lub opiekuna prawnego do preferencji podatkowych,
• zmiana katalogu dochodów małoletniego dziecka, które dolicza się do dochodów rodzica,
• przywrócenie z modyfikacjami preferencji dla osób samotnie wychowujących dzieci,
• uchylenie przepisów o abolicji podatkowej,
• uchylenie ulgi na zabytki

7. Planowane zmiany dla przedsiębiorców – PIT, CIT, ryczałt:
• wprowadzenie dla przedsiębiorców możliwości odliczania części zapłaconych składek zdrowotnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
• przesunięcie terminów na przesyłanie JPK w CIT, PIT,
• planowane zmiany w przesunięciu terminów integracji kas fiskalnych z terminalami.

8. Planowane zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców:
• wprowadzenie oskładkowania (w tym składkami społecznymi), komplementariuszy w spółkach komandytowo-akcyjnych,
• doprecyzowanie przepisów o objęciu oskładkowaniem prokurentów,
• zmiany precyzujące: rozliczenie roczne, minimalna podstawa, terminy rozliczeń,
• zmiany dla osób współpracujących,
• zmiany dla twórców i artystów,
• zmiana w zakresie uwzględnienia zwolnień w miesięcznej składce zdrowotnej do ustalania rocznej składki zdrowotnej,
• zmiana w zakresie terminu składania korekty dokumentów rozliczeniowych,
• zmiana doprecyzowująca w zakresie zwolnienia ze składki zdrowotnej minimalnych przychodów z działalności opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym
• zmiana w zakresie katalogu rodzajów działalności gospodarczej, które podlegają składce zdrowotnej,

Mirela Chomont - Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, doświadczony trener i autorka szkoleń. Członek komisji do spraw karnych skarbowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku: „Controlling i analiza ekonomiczna przedsiębiorstw”. Doświadczenie zdobyła w największych kancelariach prawnych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych obsługując klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Loading...

Rejestracja szkolenia

Potwierdzam udział w szkoleniu w terminie:

Termin i Miejsce
Cena netto

390,00 zł

390,00 zł

Cena brutto

479,70 zł

479,70 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Warunkiem zwolnienia kosztu szkolenia z podatku VAT jest złożenie stosownego oświadczenia, według wzoru, który zamieszczamy poniżej. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto zostanie naliczony 23% podatek VAT.

Wypełnij formularz online

Dane osoby zgłaszanej

Dane Firmy (którą reprezentuje Zgłaszany), Dane do wystawienia faktury VAT

Na powyższy e-mail zostaną przesłane dane zgłoszenia do potwierdzenia.

0PLN
* Wymagane pola

Wiadomości