Obowiązki kadrowe 2020

Obowiązki kadrowe 2020

Prezentowane szkolenie ma na celu przedstawienie przepisów regulujących zasady zatrudniania pracowników. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na nowe przepisy określające obowiązki pracodawcy w zakresie tworzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Nowe przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2019r. umożliwiły pracodawcą prowadzenie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej, z jednoczesną zmianą zasad prowadzenia dokumentów rejestrujących czas pracy pracowników. Z uwagi na wagę społeczną, tematem szkolenia będą także obowiązki pracodawcy wobec osób korzystających z urlopów rodzicielskich oraz korzystających ze szczególnej ochrony stosunku pracy.

Ilość miejsc ograniczona!

OBOWIĄZKI KADROWE

Prowadzenie akt osobowych na nowych zasadach

 1. Prezentacja dokumentów przechowywanych w aktach osobowych
 2. Okres przechowywania dokumentacji w zależności od daty jej wytworzenia
 3. Założenie nowej lub kontynuowanie prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 4. Zmiana postaci przechowywania dokumentacji pracowniczej
 5. Dopuszczalność prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej w formie papierowej i elektronicznej
 6. Informacja wydawana wraz ze świadectwem pracy
 7. Wydawanie pracownikowi dokumentacji pracowniczej po okresie przechowywania
 8. Zasady wydawania kopii dokumentów przechowywanych w aktach osobowych
 9. Stosowanie nowych przepisów do akt osobowych kontynuowanych w dniu 1 stycznia 2019 r

Dokumentacja związana z ewidencjonowaniem czasem pracy:

 1. Dokumenty tworzące ewidencję czasu pracy
 2. Okres przechowywania dokumentacji związanej z czasem pracy
 3. Przedstawienie sposobu prowadzenia ewidencji czasu pracy
 4. Sposób ewidencjonowania zwolnień od pracy oraz dni wolnych od pracy z zaznaczeniem podstawy ich udzielenia
 5. Dokumentacja wykonywanej pracy w godzinach nadliczbowych

Dokumentacja związana z korzystaniem z urlopu wypoczynkowego

 1. Nabycie prawa do pierwszego i kolejnego urlopu wypoczynkowego
 2. Ustalanie wymiaru urlopu w zależności od okresu zatrudnienia oraz wymiaru czasu pracy
 3. Tworzenie planu urlopów wypoczynkowych
 4. Wnioski o udzielenie urlopu wypoczynkowego
 5. Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego

Urlopy pracownicze związane z rodzicielstwem

 1. Osoby uprawnione do korzystania z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich i wychowawczych
 2. Terminy składania wniosków
 3. Przerwanie udzielonego urlopu i przeniesienie prawa na inną osobę
 4. Ochrona stosunku pracy pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich,
 5. Zasady dokumentowania oraz ustawowe terminy
 6. Korzystanie ze szczególnych uprawnień w czasie udzielonego urlopu
 7. Sprawowanie opieki nad dzieckiem do 14. roku życia

Nowe zasady sporządzanie i wydawanie świadectw pracy

 1. Zasady wypełniania świadectwa pracy
 2. Wydawanie i prostowanie treści świadectwa pracy

Zasady zatrudniania na podstawie umów terminowych

 1. Ograniczenie ilości i długości zawartych umów
 2. Szczególna ochrona trwałości zatrudnienia

Szczególna ochrona stosunku pracy

 1. Ochrona w czasie udzielonego urlopu
 2. Ochrona w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności
 3. Ochrona przedemerytalna
 4. Zasady powszechnej ochrony stosunku pracy

Zygmunt Stanisławski

W 1979r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Aktualnie partner zarządzający w Biurze Prawnym  Stanisławscy. Autor wielu pisemnych opracowań oraz opinii prawnych z zakresu prawa pracy. Trener z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym, potrafiący przekazać wiedzę od strony praktycznej. Prowadzi z powodzeniem zarówno szkolenia „otwarte”, jaki i „zamknięte”.

Loading...

Rejestracja szkolenia

Potwierdzam udział w szkoleniu w terminie:

Termin i Miejsce
Cena netto

540,00 zł

540,00 zł

540,00 zł

540,00 zł

540,00 zł

540,00 zł

540,00 zł

540,00 zł

540,00 zł

540,00 zł

540,00 zł

540,00 zł

540,00 zł

540,00 zł

Cena brutto

664,20 zł

664,20 zł

664,20 zł

664,20 zł

664,20 zł

664,20 zł

664,20 zł

664,20 zł

664,20 zł

664,20 zł

664,20 zł

664,20 zł

664,20 zł

664,20 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Warunkiem zwolnienia kosztu szkolenia z podatku VAT jest złożenie stosownego oświadczenia, według wzoru, który zamieszczamy poniżej. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto zostanie naliczony 23% podatek VAT.

Wypełnij formularz online

Dane osoby zgłaszanej

Dane Firmy (którą reprezentuje Zgłaszany), Dane do wystawienia faktury VAT

Na powyższy e-mail zostaną przesłane dane zgłoszenia do potwierdzenia.

0PLN
* Wymagane pola

Wiadomości