Obowiązki kadrowe 2021

Obowiązki kadrowe 2021

Szanowni Państwo!

Z uwagi na zwiększającą się liczbę zachorowań na Covid – 19, rezygnujemy z planowanych w najbliższym czasie szkoleń stacjonarnych, przechodząc na szkolenia on-line.

Dołożymy wszelkich starań, aby wartość szkolenia pozostała na dotychczasowym poziomie.

Szkolenia będą przeprowadzane w kilku terminach, tak aby mogli Państwo wybrać termin dogodny dla siebie.

Po wypełnieniu i przesłaniu do nas zgłoszenia na szkolenie w wybranym terminie, otrzymacie Państwo link, który umożliwi udział w szkoleniu.

Jeżeli z uwagi na obiektywne przyczyny, chcielibyście Państwo zmienić termin udziału w szkoleniu, prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym biurem, w celu udzielenia dostępu w nowym terminie.

Przesłanie tej informacji po odbytym szkoleniu, uniemożliwia zmianę terminu szkolenia. Faktura za przeprowadzenie szkolenia w wyznaczonym dniu podlegać będzie zapłacie przez podmiot zgłaszający uczestnictwo w zakończonym szkoleniu.

Po zakończeniu szkolenia, otrzymacie Państwo zgodnie z obowiązującymi przepisami fakturę, potwierdzającą lub zobowiązującą do dokonanie wpłaty.

Jeżeli faktura ma być wystawiona po szkoleniu, prosimy o odpowiednie zaznaczenie tego w formularzu zgłoszeniowym na szkolenie.

Prezentowane szkolenie ma na celu przedstawienie przepisów regulujących zasady zatrudniania pracowników. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na nowe przepisy określające obowiązki pracodawcy w zakresie tworzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Nowe przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2019r. umożliwiły pracodawcą prowadzenie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej, z jednoczesną zmianą zasad prowadzenia dokumentów rejestrujących czas pracy pracowników. Z uwagi na wagę społeczną, tematem szkolenia będą także obowiązki pracodawcy wobec osób korzystających z urlopów rodzicielskich oraz korzystających ze szczególnej ochrony stosunku pracy.

Ilość miejsc ograniczona!

OBOWIĄZKI KADROWE

Prowadzenie akt osobowych na nowych zasadach

 1. Prezentacja dokumentów przechowywanych w aktach osobowych
 2. Okres przechowywania dokumentacji w zależności od daty jej wytworzenia
 3. Założenie nowej lub kontynuowanie prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 4. Zmiana postaci przechowywania dokumentacji pracowniczej
 5. Dopuszczalność prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej w formie papierowej i elektronicznej
 6. Informacja wydawana wraz ze świadectwem pracy
 7. Wydawanie pracownikowi dokumentacji pracowniczej po okresie przechowywania
 8. Zasady wydawania kopii dokumentów przechowywanych w aktach osobowych
 9. Stosowanie nowych przepisów do akt osobowych kontynuowanych w dniu 1 stycznia 2019 r

Dokumentacja związana z ewidencjonowaniem czasem pracy:

 1. Dokumenty tworzące ewidencję czasu pracy
 2. Okres przechowywania dokumentacji związanej z czasem pracy
 3. Przedstawienie sposobu prowadzenia ewidencji czasu pracy
 4. Sposób ewidencjonowania zwolnień od pracy oraz dni wolnych od pracy z zaznaczeniem podstawy ich udzielenia
 5. Dokumentacja wykonywanej pracy w godzinach nadliczbowych

Dokumentacja związana z korzystaniem z urlopu wypoczynkowego

 1. Nabycie prawa do pierwszego i kolejnego urlopu wypoczynkowego
 2. Ustalanie wymiaru urlopu w zależności od okresu zatrudnienia oraz wymiaru czasu pracy
 3. Tworzenie planu urlopów wypoczynkowych
 4. Wnioski o udzielenie urlopu wypoczynkowego
 5. Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego

Urlopy pracownicze związane z rodzicielstwem

 1. Osoby uprawnione do korzystania z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich i wychowawczych
 2. Terminy składania wniosków
 3. Przerwanie udzielonego urlopu i przeniesienie prawa na inną osobę
 4. Ochrona stosunku pracy pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich,
 5. Zasady dokumentowania oraz ustawowe terminy
 6. Korzystanie ze szczególnych uprawnień w czasie udzielonego urlopu
 7. Sprawowanie opieki nad dzieckiem do 14. roku życia

Nowe zasady sporządzanie i wydawanie świadectw pracy

 1. Zasady wypełniania świadectwa pracy
 2. Wydawanie i prostowanie treści świadectwa pracy

Zasady zatrudniania na podstawie umów terminowych

 1. Ograniczenie ilości i długości zawartych umów
 2. Szczególna ochrona trwałości zatrudnienia

Szczególna ochrona stosunku pracy

 1. Ochrona w czasie udzielonego urlopu
 2. Ochrona w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności
 3. Ochrona przedemerytalna
 4. Zasady powszechnej ochrony stosunku pracy

Zygmunt Stanisławski

W 1979r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Aktualnie partner zarządzający w Biurze Prawnym  Stanisławscy. Autor wielu pisemnych opracowań oraz opinii prawnych z zakresu prawa pracy. Trener z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym, potrafiący przekazać wiedzę od strony praktycznej. Prowadzi z powodzeniem zarówno szkolenia „otwarte”, jaki i „zamknięte”.

Loading...

Rejestracja szkolenia

Potwierdzam udział w szkoleniu w terminie:

Termin i Miejsce
Cena netto

390,00 zł

390,00 zł

Cena brutto

479,70 zł

479,70 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Warunkiem zwolnienia kosztu szkolenia z podatku VAT jest złożenie stosownego oświadczenia, według wzoru, który zamieszczamy poniżej. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto zostanie naliczony 23% podatek VAT.

Wypełnij formularz online

Dane osoby zgłaszanej

Dane Firmy (którą reprezentuje Zgłaszany), Dane do wystawienia faktury VAT

Na powyższy e-mail zostaną przesłane dane zgłoszenia do potwierdzenia.

0PLN
* Wymagane pola

[testimonial_rotator id=”608″]

Wiadomości