Obowiązki płatnika w kontekście zmian na 2022

Szkolenie kierowane jest do księgowych, pracowników biur rachunkowych, osób pełniących obowiązki płatnika oraz wszystkich zainteresowanych tematem.W trakcie spotkania omówimy przepisy mające wpływ na prawidłowe wypełnianie obowiązków Płatnika, w tym zmiany mające wpływ na obliczanie zaliczek na podatek dochodowy w 2022 roku.

I) Moment powstania przychodu;

II) Świadczenia ze stosunku pracy, w tym:

• Świadczenia z bhp ( medycyna pracy, szkolenia bhp, ekwiwalenty)

• Świadczenia nieodpłatne, w tym zmiany dotyczące opodatkowania samochodów służbowych wykorzystywanych do celów
prywatnych, PPK, dodatkowe ubezpieczenia;

• Podróże służbowe oraz podnoszenie kwalifikacji – omówienie różnic w przypadku stawiania świadczeń dla pracowników
oraz w ramach innych stosunków zobowiązaniowych;

• Świadczenia finansowane z ZFŚS, w tym zapomogi, karty podarunkowe, dofinansowanie do opieki dla dzieci,


III) Przychody zwolnione z opodatkowania, w tym: nowe zwolnienie dotyczące odsetek otrzymanych w związku z nieterminową wypłatą należności zwolnionych od podatku; zwolnienia świadczeń wypłacanych w związku z COVID-19;


IV) Przychody z działalności wykonywanej osobiście z uwzględnieniem zmian obowiązujących w 2022 r.

V) Świadczenia na rzecz Związków Zawodowych z uwzględnieniem zmian na 2022 r.


VI) Koszty uzyskania przychodów, w tym: koszty a praca zdalna, koszty w przypadku należności wypłacanych po rozwiązaniu umowy, zmiana w zakresie kosztów uzyskania przychodów osób wykonujących obowiązki społeczne i obywatelskie;


VII) Omówienie zmian wprowadzonych przepisami Polskiego ładu, w tym:

• Nowa kwota wolna, nowe progi podatkowe oraz kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek, ulga dla klasy średniej, nowa ulga dla pracujących emerytów.

• Prawa i obowiązki Płatnika w kontekście zmian, w tym odpowiedzialność płatnika w przypadku nieopodatkowania wypłacanych świadczeń.

• Katalog ulg i odliczeń obowiązujących po zmianach, w tym nowe zasady rozliczania małżonków oraz zmiany w uldze rehabilitacyjnej


VIII) Odpowiedzi na pytania.

Doświadczony i ceniony wykładowca. Wysokiej klasy ekspert w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, pracownik Izby Skarbowej, praktyk.

Loading...

Rejestracja szkolenia

Potwierdzam udział w szkoleniu w terminie:

Termin i Miejsce
Cena netto

390,00 zł

390,00 zł

390,00 zł

Cena brutto

479,70 zł

479,70 zł

479,70 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Warunkiem zwolnienia kosztu szkolenia z podatku VAT jest złożenie stosownego oświadczenia, według wzoru, który zamieszczamy poniżej. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto zostanie naliczony 23% podatek VAT.

Wypełnij formularz online

Dane osoby zgłaszanej

Dane Firmy (którą reprezentuje Zgłaszany), Dane do wystawienia faktury VAT

Na powyższy e-mail zostaną przesłane dane zgłoszenia do potwierdzenia.

0PLN
* Wymagane pola

Wiadomości