Pracownicze Plany Kapitałowe 2020

Pracownicze Plany Kapitałowe 2020

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej najnowszych zmian w prawie pracy dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych. Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami. Szkolenie z zakresu prawa pracy jest usystematyzowaniem wiedzy i służy poznaniu poprzez praktyczne przykłady podstawowych kwestii, jak również zagadnień budzących wiele rozbieżności interpretacyjnych.  W ramach szkolenia omówione zostaną kluczowe zmiany w prawie pracy oraz przedstawionych zostanie wiele problemów wynikających ze stosowania przepisów kodeksu pracy, jak również jego aktów wykonawczych. Adresaci szkolenia: Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych. Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić. Cechą charakterystyczną naszych zajęć odróżniającą od innych oferowanych na rynku jest ich indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy bądź rozwój zawodowy. Metody szkoleniowe: Przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Ilość miejsc ograniczona!

 1. Podstawy prawne tworzenia PPK
 1. Cel utworzenia PPK
 1. Pracownicze plany kapitałowe, a inne systemy ubezpieczeń i systemy oszczędzania
 1. Obowiązki informacyjne i administracyjne pracodawcy
 1. Podmioty zobowiązane do utworzenia PPK
 2. 6.   Ustalenie stanu zatrudnienia dla celów stosowania przepisów ustawy o PPK
  7.   Wybór instytucji finansowej
 • podpisanie umowy o zarządzanie PPK
 • podpisanie umowy o prowadzenie PPK
 • treść umowy o prowadzenie
 • terminy zawarcia umów o zarządzanie i prowadzenie PPK
 • niedotrzymanie terminu podpisania umów
 • wzory dokumentów
  8. Inwestowanie środków gromadzonych w PPK w ramach funduszu zdefiniowanej daty
 1. Osoby objęte systemem PPK
 • uczestniczenie w kilku PPK
 • przystąpienie do PPK nowo zatrudnionych pracowników
 1. Wysokość składek odprowadzanych do PPK i sposób ich finansowania
 • składki obowiązkowe i sposób ich finansowania,
 • składki dobrowolne i sposób ich finansowania, 
 • dopłaty dla uczestnika PPK finansowane przez budżet państwa - zasady ich przyznawania, termin odprowadzania składek do PPK.
 1. Zmiana instytucji finansowej
 • wypowiedzenie umowy o zarządzanie PPK przez pracodawcę
 • wpływ zmiany pracodawcy na oszczędzanie w PPK
 • uczestnictwo osób zatrudnionych w PPK
 • rezygnacja pracownika z dokonywania wpłat do PPK
 • wznowienie dokonywania wpłat do PPK
 • złożenie przez pracownika wniosku o dokonywanie wpłat

          12        Ustalenie kwoty wolnej od potrąceń z wynagrodzenia uczestnika PPK

          13        Ustalanie podstawy wpłaty uczestnika PPK

         14        Rozliczenia składkowo – podatkowe wynagrodzenia pracownika będącego uczestnikiem PPK

         15        Opodatkowanie wpłaty do PPK finansowanej przez podmiot zatrudniający

 1. Obowiązki pracodawcy w zakresie składanych przez uczestników PPK wniosków oraz pobieranych składek:  a)zmiana wysokości składki podstawowej lub dodatkowej , b) rezygnacja ze składki dodatkowej uczestnika, c) rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK,  d) złożenie wniosku o wznowienie wpłat do PPK
  17        Składki na PPK w raporcie rozliczeniowym ZUS RCA
 1. Dysponowanie przez uczestnika środkami zgromadzonymi na rachunku PPK:
  a) nabywanie prawa do wypłat z PPK
  b) dziedziczenie środków
  c) podział środków w wyniku rozwodu
  d) dysponowanie środkami po ukończeniu i przed ukończeniem 60 rokiem życia.
  e) możliwość wcześniejszej wypłaty środków (skutki podatkowe)

   19. Odpowiedzialność za naruszenie ustawy o PPK

   20. Państwowy nadzór nad PPK

Zygmunt Stanisławski

- prawnik, były pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, aktualnie partner zarządzający Biurem prawnym Stanisławscy.

Ekspert z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Doświadczony specjalista HR oraz konsultant stanowisk kierowniczych wielu firm i instytucji. Od prawie 30 lat lat, z powodzeniem,  zarządza firmą Biuro Prawne Stanisławscy. Prowadzi - przy odpowienim wsparciu - kancelarię prawa pracy, doradza i świadczy pomoc prawną. Wieloletni inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, gdzie przeprowadzał kontrole pracodawców w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy - w tym w zakresie przespisów regulujących czas pracy. Jest ekspertem, autorem artykułów z zakresu prawa pracy. Posiadasta staż pracy w Dziale Personalnym . Wieloletnie doświadczenie trenerskie zdobywał, realizując szereg projektów szkoleniowych i doradczych zarówno dla firm usługowych i produkcyjnych, jak również dla urzędów i instytucji okołobiznesowych.  Pisze artykuły o tematyce prawa pracy i ubezpieczeń społecznych jako ekspert dla różnych podmiotów . Zdobyta wiedza oraz  doświadczenie zawodowe, pozwala  zakładać, że wartość przeprowadzonego szkolenia będzi na wysokim poziomie.

Loading...

Rejestracja szkolenia

Potwierdzam udział w szkoleniu w terminie:

Termin i Miejsce
Cena netto

540,00 zł

540,00 zł

540,00 zł

540,00 zł

540,00 zł

540,00 zł

540,00 zł

540,00 zł

540,00 zł

540,00 zł

540,00 zł

540,00 zł

540,00 zł

540,00 zł

Cena brutto

664,20 zł

664,20 zł

664,20 zł

664,20 zł

664,20 zł

664,20 zł

664,20 zł

664,20 zł

664,20 zł

664,20 zł

664,20 zł

664,20 zł

664,20 zł

664,20 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Warunkiem zwolnienia kosztu szkolenia z podatku VAT jest złożenie stosownego oświadczenia, według wzoru, który zamieszczamy poniżej. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto zostanie naliczony 23% podatek VAT.

Wypełnij formularz online

Dane osoby zgłaszanej

Dane Firmy (którą reprezentuje Zgłaszany), Dane do wystawienia faktury VAT

Na powyższy e-mail zostaną przesłane dane zgłoszenia do potwierdzenia.


0PLN
* Wymagane pola

Wiadomości