Pracownicze Plany Kapitałowe 2021

Pracownicze Plany Kapitałowe 2021

Szanowni Państwo!

Z uwagi na zwiększającą się liczbę zachorowań na  Covid – 19, rezygnujemy z planowanych w najbliższym czasie szkoleń stacjonarnych, przechodząc na szkolenia on-line.

Dołożymy wszelkich starań, aby wartość szkolenia pozostała na dotychczasowym poziomie.

Szkolenia będą przeprowadzane w kilku terminach, tak aby mogli Państwo wybrać termin dogodny dla siebie.

Po wypełnieniu i przesłaniu do nas zgłoszenia na szkolenie w wybranym terminie, otrzymacie Państwo link, który umożliwi udział w szkoleniu.

Jeżeli z uwagi na obiektywne przyczyny, chcielibyście Państwo zmienić termin udziału w szkoleniu, prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym biurem, w celu udzielenia dostępu w nowym terminie.

Przesłanie tej informacji po odbytym szkoleniu, uniemożliwia zmianę terminu szkolenia. Faktura za przeprowadzenie szkolenia w wyznaczonym dniu podlegać będzie zapłacie przez podmiot zgłaszający uczestnictwo w zakończonym szkoleniu.

Po zakończeniu szkolenia, otrzymacie Państwo zgodnie z obowiązującymi przepisami fakturę, potwierdzającą lub zobowiązującą do dokonanie wpłaty.

Jeżeli faktura ma być wystawiona po szkoleniu, prosimy o odpowiednie zaznaczenie tego w formularzu zgłoszeniowym na szkolenie.

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej najnowszych zmian w prawie pracy dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych. Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami. Szkolenie z zakresu prawa pracy jest usystematyzowaniem wiedzy i służy poznaniu poprzez praktyczne przykłady podstawowych kwestii, jak również zagadnień budzących wiele rozbieżności interpretacyjnych.  W ramach szkolenia omówione zostaną kluczowe zmiany w prawie pracy oraz przedstawionych zostanie wiele problemów wynikających ze stosowania przepisów kodeksu pracy, jak również jego aktów wykonawczych. Adresaci szkolenia: Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych. Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić. Cechą charakterystyczną naszych zajęć odróżniającą od innych oferowanych na rynku jest ich indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy bądź rozwój zawodowy. Metody szkoleniowe: Przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Ilość miejsc ograniczona!

 1. Podstawy prawne tworzenia PPK
 1. Cel utworzenia PPK
 1. Pracownicze plany kapitałowe, a inne systemy ubezpieczeń i systemy oszczędzania
 1. Obowiązki informacyjne i administracyjne pracodawcy
 1. Podmioty zobowiązane do utworzenia PPK
 2. 6.   Ustalenie stanu zatrudnienia dla celów stosowania przepisów ustawy o PPK
  7.   Wybór instytucji finansowej
 • podpisanie umowy o zarządzanie PPK
 • podpisanie umowy o prowadzenie PPK
 • treść umowy o prowadzenie
 • terminy zawarcia umów o zarządzanie i prowadzenie PPK
 • niedotrzymanie terminu podpisania umów
 • wzory dokumentów
  8. Inwestowanie środków gromadzonych w PPK w ramach funduszu zdefiniowanej daty
 1. Osoby objęte systemem PPK
 • uczestniczenie w kilku PPK
 • przystąpienie do PPK nowo zatrudnionych pracowników
 1. Wysokość składek odprowadzanych do PPK i sposób ich finansowania
 • składki obowiązkowe i sposób ich finansowania,
 • składki dobrowolne i sposób ich finansowania, 
 • dopłaty dla uczestnika PPK finansowane przez budżet państwa - zasady ich przyznawania, termin odprowadzania składek do PPK.
 1. Zmiana instytucji finansowej
 • wypowiedzenie umowy o zarządzanie PPK przez pracodawcę
 • wpływ zmiany pracodawcy na oszczędzanie w PPK
 • uczestnictwo osób zatrudnionych w PPK
 • rezygnacja pracownika z dokonywania wpłat do PPK
 • wznowienie dokonywania wpłat do PPK
 • złożenie przez pracownika wniosku o dokonywanie wpłat

          12        Ustalenie kwoty wolnej od potrąceń z wynagrodzenia uczestnika PPK

          13        Ustalanie podstawy wpłaty uczestnika PPK

         14        Rozliczenia składkowo – podatkowe wynagrodzenia pracownika będącego uczestnikiem PPK

         15        Opodatkowanie wpłaty do PPK finansowanej przez podmiot zatrudniający

 1. Obowiązki pracodawcy w zakresie składanych przez uczestników PPK wniosków oraz pobieranych składek:  a)zmiana wysokości składki podstawowej lub dodatkowej , b) rezygnacja ze składki dodatkowej uczestnika, c) rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK,  d) złożenie wniosku o wznowienie wpłat do PPK
  17        Składki na PPK w raporcie rozliczeniowym ZUS RCA
 1. Dysponowanie przez uczestnika środkami zgromadzonymi na rachunku PPK:
  a) nabywanie prawa do wypłat z PPK
  b) dziedziczenie środków
  c) podział środków w wyniku rozwodu
  d) dysponowanie środkami po ukończeniu i przed ukończeniem 60 rokiem życia.
  e) możliwość wcześniejszej wypłaty środków (skutki podatkowe)

   19. Odpowiedzialność za naruszenie ustawy o PPK

   20. Państwowy nadzór nad PPK

Zygmunt Stanisławski

- prawnik, były pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, aktualnie partner zarządzający Biurem prawnym Stanisławscy.

Ekspert z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Doświadczony specjalista HR oraz konsultant stanowisk kierowniczych wielu firm i instytucji. Od prawie 30 lat lat, z powodzeniem,  zarządza firmą Biuro Prawne Stanisławscy. Prowadzi - przy odpowienim wsparciu - kancelarię prawa pracy, doradza i świadczy pomoc prawną. Wieloletni inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, gdzie przeprowadzał kontrole pracodawców w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy - w tym w zakresie przespisów regulujących czas pracy. Jest ekspertem, autorem artykułów z zakresu prawa pracy. Posiadasta staż pracy w Dziale Personalnym . Wieloletnie doświadczenie trenerskie zdobywał, realizując szereg projektów szkoleniowych i doradczych zarówno dla firm usługowych i produkcyjnych, jak również dla urzędów i instytucji okołobiznesowych.  Pisze artykuły o tematyce prawa pracy i ubezpieczeń społecznych jako ekspert dla różnych podmiotów . Zdobyta wiedza oraz  doświadczenie zawodowe, pozwala  zakładać, że wartość przeprowadzonego szkolenia będzi na wysokim poziomie.

Loading...

Rejestracja szkolenia

Potwierdzam udział w szkoleniu w terminie:

Termin i Miejsce
Cena netto

400,00 zł

400,00 zł

400,00 zł

400,00 zł

400,00 zł

400,00 zł

Cena brutto

492,00 zł

492,00 zł

492,00 zł

492,00 zł

492,00 zł

492,00 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Warunkiem zwolnienia kosztu szkolenia z podatku VAT jest złożenie stosownego oświadczenia, według wzoru, który zamieszczamy poniżej. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto zostanie naliczony 23% podatek VAT.

Wypełnij formularz online

Dane osoby zgłaszanej

Dane Firmy (którą reprezentuje Zgłaszany), Dane do wystawienia faktury VAT

Na powyższy e-mail zostaną przesłane dane zgłoszenia do potwierdzenia.

0PLN
* Wymagane pola

[testimonial_rotator id=”597″]

Wiadomości