Rewolucyjne zmiany 2019: Ustawa o komornikach sądowych oraz o kosztach komorniczych

Rewolucyjne zmiany 2019: Ustawa o komornikach sądowych oraz o kosztach komorniczych

Wchodząca w życie w dniu 1.1.2019 r. ustawa z 22.3.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669), która zastąpi obecnie obowiązującą ustawę z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, a także ustawa z 28.2.2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 770) w zasadniczy sposób zmieniają zasady funkcjonowania komorników sądowych.

Adresaci szkolenia:
Zajęcia przeznaczone są dla komorników sądowych, adwokatów, radców prawnych, aplikantów tych zawodów, a także dla wszystkich tych, którzy wykorzystują w praktyce przepisy o komornikach sądowych i postępowaniu egzekucyjnym.
 
Czy wiesz:
 1. Kiedy komornik będzie mógł przyjąć wniosek wierzyciela o prowadzenie egzekucji poza swoim rewirem?
 2. Jakie będą konsekwencje przyjęcia wniosku egzekucyjnego poza rewirem z naruszeniem nowych przepisów?
 3. Jak zmieni się wysokość i sposób obliczania opłat egzekucyjnych?
 4. Co zyskuje według nowych przepisów dłużnik, który uiści całość lub część świadczenia pieniężnego na rachunek komornika bądź wierzyciela w terminie do 1 miesiąca od wszczęcia postępowania egzekucyjnego?
 5. Jakie są przesłanki do zwolnienia od kosztów komorniczych według nowych przepisów?
 6. Czy według nowych przepisów będzie możliwe miarkowanie opłaty egzekucyjnej?

Zmiany w przepisach

Zakres zmian wprowadzonych nowymi ustawami jest bardzo duży.

 • Zwiększone zostają uprawnienia nadzorcze i kontrolne Ministra Sprawiedliwości, a także nadzór prezesów sądów rejonowych nad funkcjonowaniem komorników.
 • Wprowadzony zostaje obowiązek nagrywania poszczególnych czynności egzekucyjnych komornika przeprowadzanych w terenie. 
 • Przy egzekucji komornik każdorazowo będzie zobowiązany do wręczenia dłużnikowi formularza skargi na czynności komornicze.
 • Zmienione zostały zasady prowadzenia egzekucji z ruchomości, między innymi poprzez precyzyjne określenie ruchomości, które nie podlegają zajęciu.
 • Rozszerzeniu ulega katalog naruszeń prawa, za które komornicy będą odpowiadać dyscyplinarnie. Według nowych przepisów komornik ma działać osobiście, a czynności, które zleca asesorom, mogą mieć jedynie funkcję szkoleniową. Komornik ponosi przy tym całą odpowiedzialność za prawidłowe działanie asesorów.
 • Ustawa wprowadza wymóg, że komornicy będą musieli mieć wyższe wykształcenie prawnicze, a także podnosi granicę minimalnego wieku osoby powoływanej na to stanowisko – z 26 na 28 lat, natomiast górna granica wieku komornika zostaje obniżona z 70 do 65 lat.
 • Pod rządami nowej ustawy komornik będzie mógł prowadzić działalność przede wszystkim na terenie swojego rewiru, a dopiero po spełnieniu określonych w ustawie warunków będzie miał możliwość przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela.
 • Ustawa wprowadza też nowe zasady w zakresie możliwości dodatkowego zarobkowania i ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez komorników. Pobierane przez komorników opłaty egzekucyjne staną się daniną publiczną, która stanowić będzie dochód budżetu państwa, a komornik otrzyma wynagrodzenie prowizyjne, stanowiące część pobranych opłat.
 •  Ustawa o kosztach komorniczych zmienia też w istotny sposób zasady pobierania i charakter opłat egzekucyjnych. Wysokość opłat minimalnych, maksymalnych i stałych została określona kwotowo – od 150 zł do 50 000 zł. W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych przewidziano jednolitą stawkę opłaty – 10% egzekwowanego roszczenia. W celu uzależnienia wysokości opłaty od rzeczywistego nakładu pracy komornika oraz „premiowania” dłużnika, który spełnia świadczenie do rąk komornika, wprowadzono regulacje przewidujące obniżone stawki opłaty.

Ilość miejsc ograniczona!

Godziny szkolenia: 9:00 - 15:00

Rejestracja zaczyna się od godz. 8:30

Program:

 1. Pozycja ustrojowa komornika według nowej ustawy.
 2. Czynności podejmowane przez komorników sądowych w ramach nowej ustawy.
 3. Przyjęcie i odmowa przyjęcia przez komornika spraw z wyboru wierzyciela spoza swojego rewiru.
 4. Rodzaje nadzoru nad działalnością komorników i czynności nadzorcze wobec komorników.
 5. Nadzór judykacyjny i jego przejawy – w tym nowe uprawnienia nadzorcze sądu rejonowego.
 6. Koszty działalności egzekucyjnej komornika (wydatki opłaty, sposób ich pobierania).
 7. Nowe wysokości opłat egzekucyjnych, charakter tych opłat.
 8. Miarkowanie stosunkowych opłat egzekucyjnych.
 9. Zwolnienie od kosztów komorniczych,
 10. Odpowiedzialność dyscyplinarna komorników.

Sędzia Sądu Rejonowego

Sędzia, autor wielu publikacji dotyczących prawa spółek, w tym kilku publikacji dotyczących spółek zakładanych drogą elektroniczną, autor komentarza do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz monografii „Rejestracja spółek. Zagadnienia materialne i procesowe”. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów adwokackich, radcowskich i notarialnych, w 2013 r. w ramach delegacji do Sądu Najwyższego pełnił funkcję Asystenta Sędziego SN.

Loading...

Rejestracja szkolenia

Potwierdzam udział w szkoleniu w terminie:

Termin i Miejsce
Cena netto

550,00 zł

550,00 zł

550,00 zł

550,00 zł

550,00 zł

550,00 zł

550,00 zł

Cena brutto

676,50 zł

676,50 zł

676,50 zł

676,50 zł

676,50 zł

676,50 zł

676,50 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Warunkiem zwolnienia kosztu szkolenia z podatku VAT jest złożenie stosownego oświadczenia, według wzoru, który zamieszczamy poniżej. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto zostanie naliczony 23% podatek VAT.

Pliki do pobrania

Wypełnij formularz online

Dane osoby zgłaszanej

Dane Firmy (którą reprezentuje Zgłaszany), Dane do wystawienia faktury VAT

Na powyższy e-mail zostaną przesłane dane zgłoszenia do potwierdzenia.

0PLN
* Wymagane pola

[testimonial_rotator id=”600″]

Wiadomości