Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy w 2022r.

Szanowni Państwo!

Z uwagi na zwiększającą się liczbę zachorowań na Covid – 19, rezygnujemy z planowanych w najbliższym czasie szkoleń stacjonarnych, przechodząc na szkolenia on-line.

Dołożymy wszelkich starań, aby wartość szkolenia pozostała na dotychczasowym poziomie.

Szkolenia będą przeprowadzane w kilku terminach, tak aby mogli Państwo wybrać termin dogodny dla siebie.

Po wypełnieniu i przesłaniu do nas zgłoszenia na szkolenie w wybranym terminie, otrzymacie Państwo link, który umożliwi udział w szkoleniu.

Jeżeli z uwagi na obiektywne przyczyny, chcielibyście Państwo zmienić termin udziału w szkoleniu, prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym biurem, w celu udzielenia dostępu w nowym terminie.

Przesłanie tej informacji po odbytym szkoleniu, uniemożliwia zmianę terminu szkolenia. Faktura za przeprowadzenie szkolenia w wyznaczonym dniu podlegać będzie zapłacie przez podmiot zgłaszający uczestnictwo w zakończonym szkoleniu.

Po zakończeniu szkolenia, otrzymacie Państwo zgodnie z obowiązującymi przepisami fakturę, potwierdzającą lub zobowiązującą do dokonanie wpłaty.

Jeżeli faktura ma być wystawiona po szkoleniu, prosimy o odpowiednie zaznaczenie tego w formularzu zgłoszeniowym na szkolenie.

Prezentowane szkolenie ma na celu przedstawienie przepisów regulujących zasady zatrudniania pracowników. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na nowe przepisy określające obowiązki pracodawcy w zakresie tworzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Nowe przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2019r. umożliwiły pracodawcą prowadzenie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej, z jednoczesną zmianą zasad prowadzenia dokumentów rejestrujących czas pracy pracowników. Z uwagi na wagę społeczną, tematem szkolenia będą także obowiązki pracodawcy wobec osób korzystających z urlopów rodzicielskich oraz korzystających ze szczególnej ochrony stosunku pracy.

Ilość miejsc ograniczona!

1. Urlop wypoczynkowy
1.1. Prawo do pierwszego urlop
1.2. Ustalanie wymiaru urlopu
a) okresy zatrudnienia i zaliczane do okresu zatrudnienia
b) urlop uzupełniający
c) zmiana wymiaru w trakcie roku kalendarzowego
1.3 Ustalanie urlopu w wymiarze proporcjonalnym
1.4 Tworzenie planu urlopów
1.5. Zasady udzielania urlopów
a) zgodnie z planem lub w terminie uzgodnionym z pracownikiem b) przesuwanie terminu urlopu
c) przerywanie udzielonego urlopu
d) podział urlopu na części
e) po zakończeniu urlopów rodzicielskich
1.6. Urlop na żądanie
1.7. Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego
1.8. Wynagrodzenie za urlop oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
2. Urlop bezpłatny
a) wpływ udzielonego urlopu na uprawnienia pracownicze
b) dokumentowanie udzielonego urlopu bezpłatnego
3. Urlop szkoleniowy
a) uprawnienia pracownicze
b) umowa szkoleniowa
4. Zwolnienia od pracy na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych
a) dokumentowanie udzielonego zwolnienia
b) prawidłowe rejestrowanie zwolnienia w ewidencji czasu pracy c) wskazanie na płatne i niepłatne zwolnienia od pracy
5. Urlopy związane z rodzicielstwem
a) składanie wniosków i dokumentów b) okres korzystania z urlopu
c) praca w czasie udzielonego urlopu
d) świadczenia pieniężne w okresie urlopu rodzicielskiego e) podjęcie pracy po zakończonym urlopie

Zygmunt Stanisławski

W 1979r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Aktualnie partner zarządzający w Biurze Prawnym  Stanisławscy. Autor wielu pisemnych opracowań oraz opinii prawnych z zakresu prawa pracy. Trener z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym, potrafiący przekazać wiedzę od strony praktycznej. Prowadzi z powodzeniem zarówno szkolenia „otwarte”, jaki i „zamknięte”.

Loading...

Rejestracja szkolenia

Potwierdzam udział w szkoleniu w terminie:

Termin i Miejsce
Cena netto

390,00 zł

390,00 zł

390,00 zł

Cena brutto

479,70 zł

479,70 zł

479,70 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Warunkiem zwolnienia kosztu szkolenia z podatku VAT jest złożenie stosownego oświadczenia, według wzoru, który zamieszczamy poniżej. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto zostanie naliczony 23% podatek VAT.

Wypełnij formularz online

Dane osoby zgłaszanej

Dane Firmy (którą reprezentuje Zgłaszany), Dane do wystawienia faktury VAT

Na powyższy e-mail zostaną przesłane dane zgłoszenia do potwierdzenia.

0PLN
* Wymagane pola

Wiadomości