Urlopy pracownicze w 2021r.

Szanowni Państwo!

Z uwagi na zwiększającą się liczbę zachorowań na  Covid – 19, rezygnujemy z planowanych w najbliższym czasie szkoleń stacjonarnych, przechodząc na szkolenia on-line.

Dołożymy wszelkich starań, aby wartość szkolenia pozostała na dotychczasowym poziomie.

Szkolenia będą przeprowadzane w kilku terminach, tak aby mogli Państwo wybrać termin dogodny dla siebie.

Po wypełnieniu i przesłaniu do nas zgłoszenia na szkolenie w wybranym terminie, otrzymacie Państwo link, który umożliwi udział w szkoleniu.

Jeżeli z uwagi na obiektywne przyczyny, chcielibyście Państwo zmienić termin udziału w szkoleniu, prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym biurem, w celu udzielenia dostępu w nowym terminie.

Przesłanie tej informacji po odbytym szkoleniu, uniemożliwia zmianę terminu szkolenia. Faktura za przeprowadzenie szkolenia w wyznaczonym dniu podlegać będzie zapłacie przez podmiot zgłaszający uczestnictwo w zakończonym szkoleniu.

Po zakończeniu szkolenia, otrzymacie Państwo zgodnie z obowiązującymi przepisami fakturę, potwierdzającą lub zobowiązującą do dokonanie wpłaty.

Jeżeli faktura ma być wystawiona po szkoleniu, prosimy o odpowiednie zaznaczenie tego w formularzu zgłoszeniowym na szkolenie.

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej najnowszych zmian w prawie pracy dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych. Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami. Szkolenie z zakresu prawa pracy jest usystematyzowaniem wiedzy i służy poznaniu poprzez praktyczne przykłady podstawowych kwestii, jak również zagadnień budzących wiele rozbieżności interpretacyjnych.  W ramach szkolenia omówione zostaną kluczowe zmiany w prawie pracy oraz przedstawionych zostanie wiele problemów wynikających ze stosowania przepisów kodeksu pracy, jak również jego aktów wykonawczych. Adresaci szkolenia: Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych. Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić. Cechą charakterystyczną naszych zajęć odróżniającą od innych oferowanych na rynku jest ich indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy bądź rozwój zawodowy. Metody szkoleniowe: Przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Ilość miejsc ograniczona!

Program szkolenia

Urlop wypoczynkowy

 • Nabycie prawa do pierwszego i kolejnych urlopów wypoczynkowych
 • Okresy zatrudnienia oraz inne okresy zaliczane do tych okresów
 • Obliczanie urlopów wypoczynkowych proporcjonalnie do okresu zatrudnienia
 • Plan urlopów wypoczynkowych
 • Przesunięcie terminu urlopu z przyczyn leżących po stronie pracodawcy i pracownika
 • Przerwanie udzielonego urlopu, w tym odwołanie z urlopu
 • Urlop na żądanie
 • Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego oraz jego przedawnienie
 • Urlop wypoczynkowy pracowników niepełnosprawnych

Urlop bezpłatny

 • Warunki formalne udzielanego urlopu bezpłatnego
 • Odwołanie z urlopu bezpłatnego
 • Świadczenie pracy na rzecz innego pracodawcy w czasie udzielonego urlopu bezpłatnego
 • Przypadki zaliczenia do okresu pracy wykorzystanego urlopu bezpłatnego

Urlop szkoleniowy

 • Definicja podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Umowa szkoleniowa
 • Wymiar urlopu szkoleniowego
 • Zwolnienia z całości lub części dnia pracy
 • Zwrot kosztów kształcenia

Urlop wychowawczy

 • Czas trwania urlopu wychowawczego podstawowego oraz dodatkowego
 • Urlop wychowawczy wykorzystywany jednocześnie przez oboje rodziców (opiekunów)
 • Termin rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego oraz jego cofnięcie
 • Dzielenie urlopu wychowawczego na części
 • Podjęcie pracy w trakcie urlopu wychowawczego
 • Podjęcie pracy po urlopie wychowawczym
 • Skutki obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego
 • Ochrona zatrudnienia
 • Dokumenty dołączane do poszczególnych wniosków oraz ich treść

Urlop macierzyński

 • Wymiar urlopu macierzyńskiego oraz zasady jego liczenia
 • Przeniesienie uprawnienia do urlopu macierzyńskiego na inną osobę
 • Przypadki przerwania udzielonego urlopu macierzyńskiego
 • Przesunięcie części urlopu macierzyńskiego
 • Zatrudnienie po zakończonym urlopie macierzyńskim

Urlop rodzicielski

 • Wniosek o urlop rodzicielski składany na podstawie art. 1791 k.p. („z góry”)
 • Podział urlopu rodzicielskiego na części
 • Terminy złożenia wniosku o rezygnacji z korzystania z urlopu rodzicielskiego
 lub jego udzielenia
 • Dokumenty dołączane do wniosków
 • Wniosek o urlop rodzicielski składany na podstawie art. 1821c k.p. („z dołu”)
 • Wykorzystywanie urlopu rodzicielskiego w całości lub w częściach
 • Dokumenty dołączane po poszczególnych wniosków oraz ich treść
 • Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą oraz wydłużenie urlopu rodzicielskiego
 • Zatrudnienie po zakończonym urlopie rodzicielskim

Urlop ojcowski

 • Osoba uprawniona do skorzystania z urlopu ojcowskiego
 • Termin składania wniosku o udzielenie urlopu ojcowskiego
 • Wiek dziecka ograniczający możliwość skorzystania z urlopu ojcowskiego

Zasady udzielania zwolnień okolicznościowych od pracy

 • Zdarzenia i okoliczności usprawiedliwiające nieobecność pracownika w pracy określone przepisami prawa pracy
 • Przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy
 • Obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o nieobecności
 • Zwolnienia od pracy
 • Dowody usprawiedliwiające nieobecność w pracy
 • W jakim czasie można skorzystać ze zwolnienia
 • Wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy

Badania lekarskie oraz szkolenie z zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Rodzaje badań lekarskich
 • Zasady kierowania pracowników na badania lekarskie
 • Rodzaje szkoleń bhp

Zasady obliczania wynagrodzenia za czas urlopów pracowniczych, okresów pobierania zasiłków oraz zwolnień okolicznościowych od pracy

Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej w związku 
z urlopami pracowniczymi

 • Skutki nieprowadzenia dokumentacji
 • Akta osobowe pracowników
 • Dokumenty wymagane przez pracodawcę od kandydata oraz pracownika
 • Dokumenty dobrowolnie przedstawiane przez kandydata do pracy
 • Dodatkowe dokumenty przedstawiane przez pracownika
 • Dokumenty zamieszczane w poszczególnych częściach akt osobowych
 • Dokumenty pracownicze pozostające w związku ze stosunkiem pracy
 • Dokumenty związane z ewidencjonowaniem czasu pracy oraz sposób ich prowadzenia
 • Dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego
 • Karta wypłaconego wynagrodzenia za pracę
 • Karta ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej
 • Zabezpieczenie dokumentacji pracowniczej
 • Zmiana postaci dokumentacji pracowniczej
 • Odbiór dokumentacji pracowniczej
 • Wydawanie kopii dokumentacji

Zygmunt Stanisławski

- prawnik, były pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, aktualnie partner zarządzający Biurem prawnym Stanisławscy.

Ekspert z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Doświadczony specjalista HR oraz konsultant stanowisk kierowniczych wielu firm i instytucji. Od prawie 30 lat lat, z powodzeniem,  zarządza firmą Biuro Prawne Stanisławscy. Prowadzi - przy odpowienim wsparciu - kancelarię prawa pracy, doradza i świadczy pomoc prawną. Wieloletni inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, gdzie przeprowadzał kontrole pracodawców w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy - w tym w zakresie przespisów regulujących czas pracy. Jest ekspertem, autorem artykułów z zakresu prawa pracy. Posiadasta staż pracy w Dziale Personalnym . Wieloletnie doświadczenie trenerskie zdobywał, realizując szereg projektów szkoleniowych i doradczych zarówno dla firm usługowych i produkcyjnych, jak również dla urzędów i instytucji okołobiznesowych.  Pisze artykuły o tematyce prawa pracy i ubezpieczeń społecznych jako ekspert dla różnych podmiotów . Zdobyta wiedza oraz  doświadczenie zawodowe, pozwala  zakładać, że wartość przeprowadzonego szkolenia będzi na wysokim poziomie.

Loading...

Rejestracja szkolenia

Potwierdzam udział w szkoleniu w terminie:

Termin i Miejsce
Cena netto

400,00 zł

Cena brutto

492,00 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Warunkiem zwolnienia kosztu szkolenia z podatku VAT jest złożenie stosownego oświadczenia, według wzoru, który zamieszczamy poniżej. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto zostanie naliczony 23% podatek VAT.

Wypełnij formularz online

Dane osoby zgłaszanej

Dane Firmy (którą reprezentuje Zgłaszany), Dane do wystawienia faktury VAT

Na powyższy e-mail zostaną przesłane dane zgłoszenia do potwierdzenia.

0PLN
* Wymagane pola

[testimonial_rotator id=”597″]

Wiadomości