Związki zawodowe – nowe uprawnienia

Związki zawodowe - nowe uprawnienia

Z dniem 1 stycznia 2019r. nastąpi zmiana przepisów ustawy o związkach zawodoych zgodnie z którą nastąpi m.in. rozszerzenie zakresu podmiotowego prawa do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. Jest to następstwo wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 r. sygn. akt K 1/13 oraz wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 maja 2008 r. sygn. akt P 50/07 poprzez zmianę przepisów karnych w taki sposób, aby spełniały one wymóg określoności.

Duża nowelizacja ustawy o związkach zawodowych, pozwoli przystępować do nich, a nawet tworzyć związki osobom pracującym na kontraktach cywilnoprawnych.

Ustawa przewiduje, że osoby wykonujące pracę zarobkową będą mogły tworzyć i wstępować do organizacji związkowych. Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów ustawy z prawa tworzenia i wstępowania do związków zawodowych nie mogą korzystać np. osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych.

Ilość miejsc ograniczona!

Program szkolenia

1. Prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych przez osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych.

2. Rozszerzenie na inne niż pracownicy osoby wykonujące pracę zarobkową mechanizmów ochronnych na wypadek ich nierównego traktowania z powodu przynależności związkowej

3. Przyznanie innym niż pracownicy osobom wykonującym pracę zarobkową prawa do zwolnienia od pracy zawodowej na czas niezbędny do wykonania czynności doraźnejaczy związkowych

4. Ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy działaczy związkowych

5. Zasady obliczania wynagrodzenia za czas zwolnień od pracy działaczy związkowych

6. Wprowadzenie procedury weryfikacji liczebności zakładowej organizacji związkowej

7. Zakres współpracy pracodawcy z zakładowymi orgnizacjami związkowymi w sprawach pracowniczych (ogólnych i jednostkowych)

a) stanowisko związkowe o charakterze opiniodawczym

b) stanowisko związkowe z głosem decydującym

8. Wprowadzenie możliwości zawierania układów zbiorowych pracy dla innych niż pracownicy osób wykonujących pracę zarobkową

9. Podwyższenie progów reprezentatywności dla zakładowych organizacji związkowych (z 7% do 8% dla organizacji wchodzących w skład Rady Dialogu Społecznego i ich organizacji członkowskich oraz z 10% do 15% dla pozostałych organizacji)

10. Objęcie także innych niż pracownicy działaczy związkowych szczególną ochroną przed rozwiązaniem lub wypowiedzeniem umowy

11. Wprowadzenie możliwości przekazania dotacji ze środków budżetowych na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem polskich organizacji reprezentujących interesy osób wykonujących pracę zarobkową i pracodawców na forum organów Unii Europejskiej.

12. Orzecznictwo Sądu Najwyższego odnoszace się do ustawy o związkach zawodowych

13. Dyskusja

Zygmunt Stanisławski

W 1979r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Aktualnie partner zarządzający w Biurze Prawnym  Stanisławscy. Autor wielu pisemnych opracowań oraz opinii prawnych z zakresu prawa pracy. Trener z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym, potrafiący przekazać wiedzę od strony praktycznej. Prowadzi z powodzeniem zarówno szkolenia „otwarte”, jaki i „zamknięte”.

Loading...

Rejestracja szkolenia

Potwierdzam udział w szkoleniu w terminie:

Termin i Miejsce
Cena netto

540,00 zł

Cena brutto

664,20 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Warunkiem zwolnienia kosztu szkolenia z podatku VAT jest złożenie stosownego oświadczenia, według wzoru, który zamieszczamy poniżej. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto zostanie naliczony 23% podatek VAT.

Wypełnij formularz online

Dane osoby zgłaszanej

Dane Firmy (którą reprezentuje Zgłaszany), Dane do wystawienia faktury VAT

Na powyższy e-mail zostaną przesłane dane zgłoszenia do potwierdzenia.

0PLN
* Wymagane pola

[testimonial_rotator id=”614″]

Wiadomości