admin

Pracownicy zajmujący w organizacji stanowiska kierownicze odpowiadają nie tylko za nałożone na nich zadania produkcyjne / organizacyjne, ale również za podejmowane decyzje związane z zatrudnianiem pracowników. Każdego dnia życie przynosi nowe sytuacje, z którymi musi się „zderzyć” kadra kierownicza. Nie ma znaczenia, czy będzie to brygadzista, mistrz, czy kierownik działu, podejmowane przez nich decyzje muszą mieć oparcie w obowiązujących przepisach prawa pracy. Znając życie można stwierdzić, że na pierwszym miejscu znajdują się potrzeby pracodawcy, jednak niech to nie przysłoni obowiązków tych osób w zakresie szerokiego rozumienia przepisów prawa pracy. W czasie szkolenia przedstawimy tym osobom jakie obowiązki spoczywają na nich w zakresie przepisów bhp, jak i czasu pracy, urlopów wypoczynkowych i nie tylko, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, usprawiedliwiania nieobecności w pracy, karania pracowników.

Właściwe komunikowanie się z pracownikami to podstawa sukcesu.

Wyjaśnimy Państwu, jak kadra kierownicza powinna unikać zarzutu dyskryminacji lub mobbingu pracowników.

Zarządzanie pracownikami nie jest łatwe, ale umiejętność podejmowania prawidłowych decyzji, nie tylko wskazuje na docenienie w tym zakresie wiedzy, ale i szacunek dla zarządzających pracownikami, czyli KADRY KIEROWNICZEJ.

Zapraszamy na szkolenie, to nie będzie czas stracony!

Przeszkolona Kadra kierownicza, to gwarancja prawidłowo podejmowanych decyzji.

Kadra kierownicza – obowiązki wynikające z przepisów Kodeksu pracy

1. Dyskryminacja, mobbing,, molestowanie w zawartym stosunku pracy
1.1. Jak unikać zarzutu naruszenia przepisów w zakresie molestowania i mobbingu 1.2. Odpowiedzialność za naruszanie mobbingu i molestowania

2. Jaki wpływ na formę zatrudnienia posiada osoba kierująca pracownikami (stosunek pracy, czy umowa cywilnoprawna)
2.1. Jakie są zalety poszczególnych umów, a czego pracownik nie otrzyma

3. Odpowiedzialność za błędne zastosowanie zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej

4. Jakie obowiązki wiążą się z czasem pracy nadzorowanych pracowników 4.1 Normy czasu pracy
4.2 Opracowanie rozkładu czasu pracy, w tym harmonogramu czasu pracy 4.3 Ustalenie długości okresu rozliczeniowego
4.4 Obliczenie wymiaru czasu pracy
4.5 Przypadki zmniejszenia obliczonego wymiaru czasu pracy
4.6 Praca w godzinach nadliczbowych
4.7 Zakaz pracy w godzinach nadliczbowych
4.8 Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
4.9 Udzielanie czasu wolnego za przepracowane godziny nadliczbowe
4.10 Udzielanie dni wolnych od pracza prace w niedziele, święta i dni wolne wynikające z
przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
4.11 Zmiana harmonogramu czasu pracy pracownika
4.12 Jak prawidłowo rejestrować godziny pracy w ewidencji czasu pracy
4.13 Jak prawidłowo wykazywać godziny niewykonywania pracy w okresie rozliczeniowym
4.14 Udzielanie zwolnień od pracy oraz ich wpływ na wynagrodzenie pracownika

5. Udzielanie urlopu wypoczynkowego
5.1. Kiedy należy udzielić urlopu wypoczynkowego, a kiedy można to zrobić, w tym planowanie urlopu wypoczynkowego
5.2. Kiedy urlop wypoczynkowy się nie rozpoczyna, a kiedy można go przerwać lub odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego
5.3. Kiedy można odmówić pracownikowi udzielenia urlopu na żądanie
5.4. Obowiązek wykorzystania urlopu przez pracownika
5.5. Niewykorzystanie urlopu wypoczynkowego i rozwiązanie stosunku pracy
5.6. Jak reagować na informacje o nieobecnościach w pracy (usprawiedliwić nieobecność , czy potraktować to jako nieobecność nieusprawiedliwioną ze wszelkimi z tego tytułu konsekwencjami)

6. Obowiązki kadry kierowniczej w zakresie zamiaru korzystania przez pracownika z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego i ojcowskiego oraz ich wpływ na świadczoną pracę przez pracownika
6.1. Jaki wpływ na udzielony urlop posiada osoba kierująca pracownikami, który to urlop może dezorganizować pracę

7. Obowiązki kadry kierowniczej w przypadkach, gdy pracownik zamierza skorzystać z elastycznych form zatrudnienia oraz jaki to wpływ na ustalony wcześniej rozkład czasu pracy pracownika.
7.1. Jakie elastyczne formy zatrudnienia przewidują przepisy
7.2. Jak rozliczać czas pracy po zastosowaniu elastycznych form czasu pracy
7.3. Jakie dokumenty powinny być przedkładane przez pracownika

8. Obowiązki związane z przeprowadzanymi badaniami lekarskimi oraz szkoleniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
8.1. W jaki sposób odnotować fakt badań lekarskich lub szkolenia bhp w ewidencji czasu pracy oraz w jak potraktować te przypadki w kontekście czasu pracy.
8.2. Badania lekarskie i szkolenie w zakresie bhp przed dopuszczeniem pracownika do świadczenia pracy, wpływ na rozpoczęcie pracy przez pracownika.
8.3. Brak aktualnych badań lekarskich, a dopuszczenie do pracy pracownika 8.4. Brak aktualnych badań lekarskich po podpisaniu umowy przez pracownika

Zygmunt Stanisławski

W 1979r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Aktualnie partner zarządzający w Biurze Prawnym  Stanisławscy. Autor wielu pisemnych opracowań oraz opinii prawnych z zakresu prawa pracy. Trener z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym, potrafiący przekazać wiedzę od strony praktycznej. Prowadzi z powodzeniem zarówno szkolenia „otwarte”, jaki i „zamknięte”.

Loading...

Rejestracja szkolenia

Potwierdzam udział w szkoleniu w terminie:

Termin i Miejsce
Cena netto

390,00 zł

Cena brutto

479,70 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Warunkiem zwolnienia kosztu szkolenia z podatku VAT jest złożenie stosownego oświadczenia, według wzoru, który zamieszczamy poniżej. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto zostanie naliczony 23% podatek VAT.

Wypełnij formularz online

Dane osoby zgłaszanej

Dane Firmy (którą reprezentuje Zgłaszany), Dane do wystawienia faktury VAT

Na powyższy e-mail zostaną przesłane dane zgłoszenia do potwierdzenia.

0PLN
* Wymagane pola

Wiadomości

admin

Szanowni Państwo!

Z uwagi na zwiększającą się liczbę zachorowań na Covid – 19, rezygnujemy z planowanych w najbliższym czasie szkoleń stacjonarnych, przechodząc na szkolenia on-line.

Dołożymy wszelkich starań, aby wartość szkolenia pozostała na dotychczasowym poziomie.

Szkolenia będą przeprowadzane w kilku terminach, tak aby mogli Państwo wybrać termin dogodny dla siebie.

Po wypełnieniu i przesłaniu do nas zgłoszenia na szkolenie w wybranym terminie, otrzymacie Państwo link, który umożliwi udział w szkoleniu.

Jeżeli z uwagi na obiektywne przyczyny, chcielibyście Państwo zmienić termin udziału w szkoleniu, prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym biurem, w celu udzielenia dostępu w nowym terminie.

Przesłanie tej informacji po odbytym szkoleniu, uniemożliwia zmianę terminu szkolenia. Faktura za przeprowadzenie szkolenia w wyznaczonym dniu podlegać będzie zapłacie przez podmiot zgłaszający uczestnictwo w zakończonym szkoleniu.

Po zakończeniu szkolenia, otrzymacie Państwo zgodnie z obowiązującymi przepisami fakturę, potwierdzającą lub zobowiązującą do dokonanie wpłaty.

Jeżeli faktura ma być wystawiona po szkoleniu, prosimy o odpowiednie zaznaczenie tego w formularzu zgłoszeniowym na szkolenie.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zajmujących się obliczaniem wynagrodzeń oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. W czasie szkolenia zajmiemy się omówieniem zawiłości związanymi z obliczanymi świadczeniami. Przedstawimy stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy oraz Ministerstwa Pracy w zakresie obliczanych świadczeń. Tematyka szkolenia oparta jest o zasady, wynikające z obowiązujących przepisów, które są często niezroumiałe i nastręczają wiele wątpliwości interpretacyjnych osobom obliczającym te świadczenia. Szkolenie wyjaśni treść obowiązujących przepisów oraz przedstawi wiele przykładów praktycznego ich zastosowania. Udział w szkoleniu to dobra lokata w wiedzę pracownika obliczającego wynagrodzenia i inne  świadczenia ze stosunku pracy. Nie w każdym przypadku stosowane przez pracodawcę programy pozwalają na prawidłowość obliczanych kwot. Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia pracodawcy, że obliczane przez niego świadczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami.

Ilość miejsc ograniczona!

Program szkolenia

OBLICZANIE WYNAGRODZEŃ 2022

1. Obliczanie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

a)      składniki wynagrodzenia przyjmowane do podstawy zasiłku (wynagrodzenia chorobowego)

b)      podstawa wymiaru zasiłku

c)       szczególne zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku

d)      zmiana wysokości wynagrodzenia w podstawie zasiłku

e)      wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na wynagrodzenie przyjmowane do podstawy zasiłku

f)       obliczenie kwoty zasiłku

g)      składniki wynagrodzenia wypłacane za okres dłuższy niż jeden miesiąc

h)      zasady ochrony przed potrąceniami zasiłku

2. Obliczanie wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego

a)      zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za czas urlopu

b)      podstawa wymiaru wynagrodzenia za urlop

c)       szczególne zasady ustalania podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop

d)      zmiana wysokości wynagrodzenia w podstawie do urlopu

e)      wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na podstawę do urlopu

f)       metoda obliczania wynagrodzenia za urlop

g)      składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości

h)      składniki wynagrodzenia wypłacane za okres dłuższy niż jeden miesiąc

3. Obliczanie ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy

a)      stałe i zmienne składniki wynagrodzenia w podstawie ekwiwalentu

b)      współczynnik roczny jako dzielnik podstawy wymiaru

c)       zmiany wysokości wynagrodzenia w podstawie ekwiwalentu pieniężnego

4. Obliczanie wynagrodzenia za czas zwolnień okolicznościowych od pracy

5. Obliczanie odpraw pieniężnych:

a)      emerytalno - rentowych,

b)      pośmiertnych,

c)       z tytułu rozwiązania stosunku pracy

6. Obliczanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, w tym za przekroczenie normy
dobowej lub przeciętnej tygodniowej, za pracę w niedziele, święta oraz inne dni wolne od pracy

7. Obliczanie wynagrodzenia za udzielony czas wolny od pracy z tytułu pracy w godzinach
nadliczbowych

8. Obliczanie nagród jubileuszowych

9. Obliczanie kary pieniężnej ( porządkowej)

10. Obliczanie dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia, dodatku nocnego, dodatku
stażowego

11. Obliczanie wynagrodzenia według  składników wynagrodzenia określonych w stałej miesięcznej
wysokości w przypadku nieprzepracowania całego miesiąca

a)      z innego tytułu niż choroba

b)      z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego

12. Obliczanie wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz przestoju

13. Obliczanie wynagrodzenia za wykonaną pracę na podstawie minimalnego wynagrodzenia

14. Obliczanie odszkodowań zasądzonych przez sąd lub z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia
umowy o pracę

15. Obliczanie wynagrodzenia za czas dyżuru oraz przeniesienia pracownika do innej pracy

16. Obliczanie wynagrodzenia działacza związkowego zwolnionego z obowiązku wykonywania
pracy

17. Ochrona wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń

a)      potrącenia z wynagrodzenia za pracę

b)      potrącenia z zasiłków z ubezpieczenia społecznego

c)       odliczenia z wynagrodzenia za pracę

Zygmunt Stanisławski

W 1979r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Aktualnie partner zarządzający w Biurze Prawnym  Stanisławscy. Autor wielu pisemnych opracowań oraz opinii prawnych z zakresu prawa pracy. Trener z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym, potrafiący przekazać wiedzę od strony praktycznej. Prowadzi z powodzeniem zarówno szkolenia „otwarte”, jaki i „zamknięte”.

Loading...

Rejestracja szkolenia

Potwierdzam udział w szkoleniu w terminie:

Termin i Miejsce
Cena netto

390,00 zł

Cena brutto

479,70 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Warunkiem zwolnienia kosztu szkolenia z podatku VAT jest złożenie stosownego oświadczenia, według wzoru, który zamieszczamy poniżej. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto zostanie naliczony 23% podatek VAT.

Wypełnij formularz online

Dane osoby zgłaszanej

Dane Firmy (którą reprezentuje Zgłaszany), Dane do wystawienia faktury VAT

Na powyższy e-mail zostaną przesłane dane zgłoszenia do potwierdzenia.

0PLN
* Wymagane pola

Wiadomości

admin

Szanowni Państwo!

Z uwagi na zwiększającą się liczbę zachorowań na Covid – 19, rezygnujemy z planowanych w najbliższym czasie szkoleń stacjonarnych, przechodząc na szkolenia on-line.

Dołożymy wszelkich starań, aby wartość szkolenia pozostała na dotychczasowym poziomie.

Szkolenia będą przeprowadzane w kilku terminach, tak aby mogli Państwo wybrać termin dogodny dla siebie.

Po wypełnieniu i przesłaniu do nas zgłoszenia na szkolenie w wybranym terminie, otrzymacie Państwo link, który umożliwi udział w szkoleniu.

Jeżeli z uwagi na obiektywne przyczyny, chcielibyście Państwo zmienić termin udziału w szkoleniu, prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym biurem, w celu udzielenia dostępu w nowym terminie.

Przesłanie tej informacji po odbytym szkoleniu, uniemożliwia zmianę terminu szkolenia. Faktura za przeprowadzenie szkolenia w wyznaczonym dniu podlegać będzie zapłacie przez podmiot zgłaszający uczestnictwo w zakończonym szkoleniu.

Po zakończeniu szkolenia, otrzymacie Państwo zgodnie z obowiązującymi przepisami fakturę, potwierdzającą lub zobowiązującą do dokonanie wpłaty.

Jeżeli faktura ma być wystawiona po szkoleniu, prosimy o odpowiednie zaznaczenie tego w formularzu zgłoszeniowym na szkolenie.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zajmujących się obliczaniem wynagrodzeń oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. W czasie szkolenia zajmiemy się omówieniem zawiłości związanymi z obliczanymi świadczeniami. Przedstawimy stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy oraz Ministerstwa Pracy w zakresie obliczanych świadczeń. Tematyka szkolenia oparta jest o zasady, wynikające z obowiązujących przepisów, które są często niezroumiałe i nastręczają wiele wątpliwości interpretacyjnych osobom obliczającym te świadczenia. Szkolenie wyjaśni treść obowiązujących przepisów oraz przedstawi wiele przykładów praktycznego ich zastosowania. Udział w szkoleniu to dobra lokata w wiedzę pracownika obliczającego wynagrodzenia i inne  świadczenia ze stosunku pracy. Nie w każdym przypadku stosowane przez pracodawcę programy pozwalają na prawidłowość obliczanych kwot. Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia pracodawcy, że obliczane przez niego świadczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami.

Ilość miejsc ograniczona!

Program szkolenia

OBLICZANIE WYNAGRODZEŃ 2022

1. Obliczanie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

a)      składniki wynagrodzenia przyjmowane do podstawy zasiłku (wynagrodzenia chorobowego)

b)      podstawa wymiaru zasiłku

c)       szczególne zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku

d)      zmiana wysokości wynagrodzenia w podstawie zasiłku

e)      wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na wynagrodzenie przyjmowane do podstawy zasiłku

f)       obliczenie kwoty zasiłku

g)      składniki wynagrodzenia wypłacane za okres dłuższy niż jeden miesiąc

h)      zasady ochrony przed potrąceniami zasiłku

2. Obliczanie wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego

a)      zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za czas urlopu

b)      podstawa wymiaru wynagrodzenia za urlop

c)       szczególne zasady ustalania podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop

d)      zmiana wysokości wynagrodzenia w podstawie do urlopu

e)      wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na podstawę do urlopu

f)       metoda obliczania wynagrodzenia za urlop

g)      składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości

h)      składniki wynagrodzenia wypłacane za okres dłuższy niż jeden miesiąc

3. Obliczanie ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy

a)      stałe i zmienne składniki wynagrodzenia w podstawie ekwiwalentu

b)      współczynnik roczny jako dzielnik podstawy wymiaru

c)       zmiany wysokości wynagrodzenia w podstawie ekwiwalentu pieniężnego

4. Obliczanie wynagrodzenia za czas zwolnień okolicznościowych od pracy

5. Obliczanie odpraw pieniężnych:

a)      emerytalno - rentowych,

b)      pośmiertnych,

c)       z tytułu rozwiązania stosunku pracy

6. Obliczanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, w tym za przekroczenie normy
dobowej lub przeciętnej tygodniowej, za pracę w niedziele, święta oraz inne dni wolne od pracy

7. Obliczanie wynagrodzenia za udzielony czas wolny od pracy z tytułu pracy w godzinach
nadliczbowych

8. Obliczanie nagród jubileuszowych

9. Obliczanie kary pieniężnej ( porządkowej)

10. Obliczanie dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia, dodatku nocnego, dodatku
stażowego

11. Obliczanie wynagrodzenia według  składników wynagrodzenia określonych w stałej miesięcznej
wysokości w przypadku nieprzepracowania całego miesiąca

a)      z innego tytułu niż choroba

b)      z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego

12. Obliczanie wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz przestoju

13. Obliczanie wynagrodzenia za wykonaną pracę na podstawie minimalnego wynagrodzenia

14. Obliczanie odszkodowań zasądzonych przez sąd lub z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia
umowy o pracę

15. Obliczanie wynagrodzenia za czas dyżuru oraz przeniesienia pracownika do innej pracy

16. Obliczanie wynagrodzenia działacza związkowego zwolnionego z obowiązku wykonywania
pracy

17. Ochrona wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń

a)      potrącenia z wynagrodzenia za pracę

b)      potrącenia z zasiłków z ubezpieczenia społecznego

c)       odliczenia z wynagrodzenia za pracę

Zygmunt Stanisławski

W 1979r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Aktualnie partner zarządzający w Biurze Prawnym  Stanisławscy. Autor wielu pisemnych opracowań oraz opinii prawnych z zakresu prawa pracy. Trener z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym, potrafiący przekazać wiedzę od strony praktycznej. Prowadzi z powodzeniem zarówno szkolenia „otwarte”, jaki i „zamknięte”.

Loading...

Rejestracja szkolenia

Potwierdzam udział w szkoleniu w terminie:

Termin i Miejsce
Cena netto

390,00 zł

Cena brutto

479,70 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Warunkiem zwolnienia kosztu szkolenia z podatku VAT jest złożenie stosownego oświadczenia, według wzoru, który zamieszczamy poniżej. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto zostanie naliczony 23% podatek VAT.

Wypełnij formularz online

Dane osoby zgłaszanej

Dane Firmy (którą reprezentuje Zgłaszany), Dane do wystawienia faktury VAT

Na powyższy e-mail zostaną przesłane dane zgłoszenia do potwierdzenia.

0PLN
* Wymagane pola

Wiadomości

admin

Szanowni Państwo!

Z uwagi na zwiększającą się liczbę zachorowań na  Covid – 19, rezygnujemy z planowanych w najbliższym czasie szkoleń stacjonarnych, przechodząc na szkolenia on-line.

Dołożymy wszelkich starań, aby wartość szkolenia pozostała na dotychczasowym poziomie.

Szkolenia będą przeprowadzane w kilku terminach, tak aby mogli Państwo wybrać termin dogodny dla siebie.

Po wypełnieniu i przesłaniu do nas zgłoszenia na szkolenie w wybranym terminie, otrzymacie Państwo link, który umożliwi udział w szkoleniu.

Jeżeli z uwagi na obiektywne przyczyny, chcielibyście Państwo zmienić termin udziału w szkoleniu, prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym biurem, w celu udzielenia dostępu w nowym terminie.

Przesłanie tej informacji po odbytym szkoleniu, uniemożliwia zmianę terminu szkolenia. Faktura za przeprowadzenie szkolenia w wyznaczonym dniu podlegać będzie zapłacie przez podmiot zgłaszający uczestnictwo w zakończonym szkoleniu.

Po zakończeniu szkolenia, otrzymacie Państwo zgodnie z obowiązującymi przepisami fakturę, potwierdzającą lub zobowiązującą do dokonanie wpłaty.

Jeżeli faktura ma być wystawiona po szkoleniu, prosimy o odpowiednie zaznaczenie tego w formularzu zgłoszeniowym na szkolenie.

Czas pracy, to pojęcie prawne określające długość czasu pracy danego pracownika, jak i jego organizację. W określonym dla pracownika czasie pracy pozostaje on w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Na podstawie ustalonego wymiaru czasu pracy, obowiązującego w danym okresie rozliczeniowym, planowany i rozliczany jest czas pracy. W wybranym okresie rozliczeniowym planowane są zadania dla pracowników, a po jego upływie następuje rozliczenie każdej zatrudnionej osoby i przepracowanych przez nią godzin. Pracodawca ustala czas pracy swoich pracowników zgodnie z normami czasu pracy – maksymalną liczbą godzin, którą pracownik może przepracować w jednej dobie lub w tygodniu pracy. Obowiązuje zasadniczo przeciętnie 40-godzinny tydzień pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Czas pracy w ciągu jednego dnia wynosi 8 godzin na dobę, pozostałe godziny to godziny nadliczbowe. Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. Obok podstawowego systemu czasu pracy, Kodeks pracy przewiduje różne formy zorganizowania czasu pracy pracownika (m.in. system przerywany, równoważny czy weekendowy). System czasu pracy to zbiór reguł normujących czas pracy. Stosowanie określonego systemu czasu pracy powinno wynikać z układu zbiorowego pracy, regulaminu pracy lub z obwieszczenia. O wszystkich aspektach związanych z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy mowa będzie na szkoleniu, na które Państwa zapraszamy.

Ilość miejsc ograniczona!

1. Przedstawienie założeń ogólnych niezbędnych do tworzenia rozkładów czasu pracy
✓ wyznaczenie osób zobowiązanych do planowania i rozliczania czasu pracy oraz ich
współpraca
✓ normy czasu pracy wynikające z przepisów obowiązujących u pracodawcy
✓ norma dobowa i tygodniowa pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
✓ pora nocna regulowana przepisami układu zbiorowego, regulaminu pracy lub obwieszczenia
✓ pojęcie tygodnia w przyjętym okresie rozliczeniowym
✓ zakazy podmiotowe i liczbowe wykonywania pracy w porze nocnej
✓ pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy oraz kierownicy komórek organizacyjnych
2. Wybór systemów pracy w zależności od potrzeb pracodawcy ✓ korzyści i zagrożenia poszczególnych systemów
3. Wybór okresów rozliczeniowych dla poszczególnych grup zawodowych
✓ korzyści i zagrożenia krótszych i dłuższych okresów rozliczeniowych
✓ zmiana stosowanego okresu rozliczeniowego
4. Obliczanie wymiaru czasu pracy w zastosowanym okresie rozliczeniowym
✓ tworzenie harmonogramów na okres krótszy niż przyjęty okres rozliczeniowy
✓ postać stworzonego harmonogramu oraz termin przekazania go pracownikom
✓ sytuacje, w których dochodzi do zmniejszenia wymiaru czasu pracy
✓ wpływ usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy na wymiar czasu
pracy
5. Zmiana ustalonego wcześniej rozkładu czasu pracy na skutek decyzji pracodawcy lub wniosku pracownika
6. Tworzenie rozkładów czasu pracy w wybranych systemach czasu pracy
✓ praca zmianowa
✓ praca świadczona po 8 godzin w ciągu doby
✓ praca świadczona do 12 godzin w ciągu doby
✓ praca świadczona przez 7 dni w tygodniu oraz 24 godziny w ciągu doby
✓ zasada „łamania zmian” – przedstawienie różnych opcji „łamania zmian”
7. Rozkłady czasu pracy zapewniające odpoczynki dobowe i tygodniowe ✓ skracanie odpoczynku dobowego i tygodniowego
8. Wprowadzenie ruchomej organizacji czasu pracy
9. Wprowadzenie indywidualnego rozkładu czasu pracy
10. Zarządzanie pracą w niedziele, święta, dni wolne wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy oraz zasady jej rekompensaty
11. Praca w godzinach nadliczbowych
✓ z przekroczenia dobowej normy czasu pracy
✓ z przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy
✓ rekompensowanie wykonanej pracy w godzinach nadliczbowych
✓ ograniczenie pracy w godzinach nadliczbowych w skali okresu rozliczeniowego oraz roku
kalendarzowego
✓ wpływ wykazanych godzin nadliczbowych w świadectwie pracy na pracę w godzinach
nadliczbowych u nowego pracodawcy
12. Rozliczenie przepracowanych godzin w okresie rozliczeniowym
13. Przeniesienie przepracowanych godzin do ewidencji czasu pracy i jej przechowywanie
14. Przedstawienie – na przykładach – popełnionych błędów w harmonogramach i ewidencji czasu pracy

Zygmunt Stanisławski

W 1979r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Aktualnie partner zarządzający w Biurze Prawnym  Stanisławscy. Autor wielu pisemnych opracowań oraz opinii prawnych z zakresu prawa pracy. Trener z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym, potrafiący przekazać wiedzę od strony praktycznej. Prowadzi z powodzeniem zarówno szkolenia „otwarte”, jaki i „zamknięte”.

Loading...

Rejestracja szkolenia

Potwierdzam udział w szkoleniu w terminie:

Termin i Miejsce
Cena netto

390,00 zł

Cena brutto

479,70 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Warunkiem zwolnienia kosztu szkolenia z podatku VAT jest złożenie stosownego oświadczenia, według wzoru, który zamieszczamy poniżej. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto zostanie naliczony 23% podatek VAT.

Wypełnij formularz online

Dane osoby zgłaszanej

Dane Firmy (którą reprezentuje Zgłaszany), Dane do wystawienia faktury VAT

Na powyższy e-mail zostaną przesłane dane zgłoszenia do potwierdzenia.

0PLN
* Wymagane pola

Wiadomości

admin

Szanowni Państwo!

Z uwagi na zwiększającą się liczbę zachorowań na  Covid – 19, rezygnujemy z planowanych w najbliższym czasie szkoleń stacjonarnych, przechodząc na szkolenia on-line.

Dołożymy wszelkich starań, aby wartość szkolenia pozostała na dotychczasowym poziomie.

Szkolenia będą przeprowadzane w kilku terminach, tak aby mogli Państwo wybrać termin dogodny dla siebie.

Po wypełnieniu i przesłaniu do nas zgłoszenia na szkolenie w wybranym terminie, otrzymacie Państwo link, który umożliwi udział w szkoleniu.

Jeżeli z uwagi na obiektywne przyczyny, chcielibyście Państwo zmienić termin udziału w szkoleniu, prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym biurem, w celu udzielenia dostępu w nowym terminie.

Przesłanie tej informacji po odbytym szkoleniu, uniemożliwia zmianę terminu szkolenia. Faktura za przeprowadzenie szkolenia w wyznaczonym dniu podlegać będzie zapłacie przez podmiot zgłaszający uczestnictwo w zakończonym szkoleniu.

Po zakończeniu szkolenia, otrzymacie Państwo zgodnie z obowiązującymi przepisami fakturę, potwierdzającą lub zobowiązującą do dokonanie wpłaty.

Jeżeli faktura ma być wystawiona po szkoleniu, prosimy o odpowiednie zaznaczenie tego w formularzu zgłoszeniowym na szkolenie.

Czas pracy, to pojęcie prawne określające długość czasu pracy danego pracownika, jak i jego organizację. W określonym dla pracownika czasie pracy pozostaje on w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Na podstawie ustalonego wymiaru czasu pracy, obowiązującego w danym okresie rozliczeniowym, planowany i rozliczany jest czas pracy. W wybranym okresie rozliczeniowym planowane są zadania dla pracowników, a po jego upływie następuje rozliczenie każdej zatrudnionej osoby i przepracowanych przez nią godzin. Pracodawca ustala czas pracy swoich pracowników zgodnie z normami czasu pracy – maksymalną liczbą godzin, którą pracownik może przepracować w jednej dobie lub w tygodniu pracy. Obowiązuje zasadniczo przeciętnie 40-godzinny tydzień pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Czas pracy w ciągu jednego dnia wynosi 8 godzin na dobę, pozostałe godziny to godziny nadliczbowe. Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. Obok podstawowego systemu czasu pracy, Kodeks pracy przewiduje różne formy zorganizowania czasu pracy pracownika (m.in. system przerywany, równoważny czy weekendowy). System czasu pracy to zbiór reguł normujących czas pracy. Stosowanie określonego systemu czasu pracy powinno wynikać z układu zbiorowego pracy, regulaminu pracy lub z obwieszczenia. O wszystkich aspektach związanych z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy mowa będzie na szkoleniu, na które Państwa zapraszamy.

Ilość miejsc ograniczona!

1. Przedstawienie założeń ogólnych niezbędnych do tworzenia rozkładów czasu pracy
✓ wyznaczenie osób zobowiązanych do planowania i rozliczania czasu pracy oraz ich
współpraca
✓ normy czasu pracy wynikające z przepisów obowiązujących u pracodawcy
✓ norma dobowa i tygodniowa pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
✓ pora nocna regulowana przepisami układu zbiorowego, regulaminu pracy lub obwieszczenia
✓ pojęcie tygodnia w przyjętym okresie rozliczeniowym
✓ zakazy podmiotowe i liczbowe wykonywania pracy w porze nocnej
✓ pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy oraz kierownicy komórek organizacyjnych
2. Wybór systemów pracy w zależności od potrzeb pracodawcy ✓ korzyści i zagrożenia poszczególnych systemów
3. Wybór okresów rozliczeniowych dla poszczególnych grup zawodowych
✓ korzyści i zagrożenia krótszych i dłuższych okresów rozliczeniowych
✓ zmiana stosowanego okresu rozliczeniowego
4. Obliczanie wymiaru czasu pracy w zastosowanym okresie rozliczeniowym
✓ tworzenie harmonogramów na okres krótszy niż przyjęty okres rozliczeniowy
✓ postać stworzonego harmonogramu oraz termin przekazania go pracownikom
✓ sytuacje, w których dochodzi do zmniejszenia wymiaru czasu pracy
✓ wpływ usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy na wymiar czasu
pracy
5. Zmiana ustalonego wcześniej rozkładu czasu pracy na skutek decyzji pracodawcy lub wniosku pracownika
6. Tworzenie rozkładów czasu pracy w wybranych systemach czasu pracy
✓ praca zmianowa
✓ praca świadczona po 8 godzin w ciągu doby
✓ praca świadczona do 12 godzin w ciągu doby
✓ praca świadczona przez 7 dni w tygodniu oraz 24 godziny w ciągu doby
✓ zasada „łamania zmian” – przedstawienie różnych opcji „łamania zmian”
7. Rozkłady czasu pracy zapewniające odpoczynki dobowe i tygodniowe ✓ skracanie odpoczynku dobowego i tygodniowego
8. Wprowadzenie ruchomej organizacji czasu pracy
9. Wprowadzenie indywidualnego rozkładu czasu pracy
10. Zarządzanie pracą w niedziele, święta, dni wolne wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy oraz zasady jej rekompensaty
11. Praca w godzinach nadliczbowych
✓ z przekroczenia dobowej normy czasu pracy
✓ z przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy
✓ rekompensowanie wykonanej pracy w godzinach nadliczbowych
✓ ograniczenie pracy w godzinach nadliczbowych w skali okresu rozliczeniowego oraz roku
kalendarzowego
✓ wpływ wykazanych godzin nadliczbowych w świadectwie pracy na pracę w godzinach
nadliczbowych u nowego pracodawcy
12. Rozliczenie przepracowanych godzin w okresie rozliczeniowym
13. Przeniesienie przepracowanych godzin do ewidencji czasu pracy i jej przechowywanie
14. Przedstawienie – na przykładach – popełnionych błędów w harmonogramach i ewidencji czasu pracy

Zygmunt Stanisławski

W 1979r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Aktualnie partner zarządzający w Biurze Prawnym  Stanisławscy. Autor wielu pisemnych opracowań oraz opinii prawnych z zakresu prawa pracy. Trener z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym, potrafiący przekazać wiedzę od strony praktycznej. Prowadzi z powodzeniem zarówno szkolenia „otwarte”, jaki i „zamknięte”.

Loading...

Rejestracja szkolenia

Potwierdzam udział w szkoleniu w terminie:

Termin i Miejsce
Cena netto

390,00 zł

Cena brutto

479,70 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Warunkiem zwolnienia kosztu szkolenia z podatku VAT jest złożenie stosownego oświadczenia, według wzoru, który zamieszczamy poniżej. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto zostanie naliczony 23% podatek VAT.

Wypełnij formularz online

Dane osoby zgłaszanej

Dane Firmy (którą reprezentuje Zgłaszany), Dane do wystawienia faktury VAT

Na powyższy e-mail zostaną przesłane dane zgłoszenia do potwierdzenia.

0PLN
* Wymagane pola

Wiadomości

admin

Szanowni Państwo!

Z uwagi na zwiększającą się liczbę zachorowań na Covid – 19, rezygnujemy z planowanych w najbliższym czasie szkoleń stacjonarnych, przechodząc na szkolenia on-line.

Dołożymy wszelkich starań, aby wartość szkolenia pozostała na dotychczasowym poziomie.

Szkolenia będą przeprowadzane w kilku terminach, tak aby mogli Państwo wybrać termin dogodny dla siebie.

Po wypełnieniu i przesłaniu do nas zgłoszenia na szkolenie w wybranym terminie, otrzymacie Państwo link, który umożliwi udział w szkoleniu.

Jeżeli z uwagi na obiektywne przyczyny, chcielibyście Państwo zmienić termin udziału w szkoleniu, prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym biurem, w celu udzielenia dostępu w nowym terminie.

Przesłanie tej informacji po odbytym szkoleniu, uniemożliwia zmianę terminu szkolenia. Faktura za przeprowadzenie szkolenia w wyznaczonym dniu podlegać będzie zapłacie przez podmiot zgłaszający uczestnictwo w zakończonym szkoleniu.

Po zakończeniu szkolenia, otrzymacie Państwo zgodnie z obowiązującymi przepisami fakturę, potwierdzającą lub zobowiązującą do dokonanie wpłaty.

Jeżeli faktura ma być wystawiona po szkoleniu, prosimy o odpowiednie zaznaczenie tego w formularzu zgłoszeniowym na szkolenie.

Prezentowane szkolenie ma na celu przedstawienie przepisów regulujących zasady zatrudniania pracowników. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na nowe przepisy określające obowiązki pracodawcy w zakresie tworzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Nowe przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2019r. umożliwiły pracodawcą prowadzenie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej, z jednoczesną zmianą zasad prowadzenia dokumentów rejestrujących czas pracy pracowników. Z uwagi na wagę społeczną, tematem szkolenia będą także obowiązki pracodawcy wobec osób korzystających z urlopów rodzicielskich oraz korzystających ze szczególnej ochrony stosunku pracy.

Ilość miejsc ograniczona!

I. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej:

1. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji przez 50 lub 10 lat.
2. Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej.
3. Ponowne nawiązanie stosunku pracy z tym samym pracownikiem

II. Zmiana postaci przechowywania dokumentacji:

1. Zmiana postaci prowadzonej dokumentacji.
2. Objęcie części lub całości pracowników zmianą postaci przechowywanej dokumentacji.
3. Częstotliwość zmiany postaci dokumentacji
4. Informowanie i zawiadomienie o zmianie postaci dokumentacji.
5. Treść zawiadomienia o zmianie postaci i jej przechowywanie.
6. Informacja o możliwości odbioru i zniszczeniu dokumentacji pracowniczej.
7. Zawiadomienie osób uprawnionych do odbioru dokumentacji po śmierci pracownika.

III. Niszczenie dokumentacji pracowniczej:

1. Niszczenie dokumentacji pracowniczej - sposób i terminy.
2. Obowiązek lub możliwość niszczenia dokumentacji pracowniczej.

IV. Wydanie kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej

1. Osoby uprawnione do otrzymania kopii dokumentacji pracowniczej.
2. Forma wydanej kopii dokumentacji.
3. Termin wydania kopii dokumentacji

V. Katalog dokumentów tworzących dokumentację pracowniczą

Część A: Dokumenty składane przez kandydatów do pracy

Część B: Dokumenty generowane w okresie trwającego zatrudnienia
Część C: Dokumenty związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy Część D: Dokumenty związane z udzieleniem kar porządkowych
Prowadzenie ewidencji czasu pracy
Dokumenty związane z wypłatą wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy Dokumenty związane z prowadzeniem spraw bhp

VI. Urlopy wypoczynkowe i rodzinne w praktyce

1. Nabywanie pracy i ustalanie wymiaru
2. Zasady proporcjonalnego liczenia wymiaru
3. Planowanie i udzielania urlopów
4. Urlop wypoczynkowy w świadectwie pracy

VII. Tworzenie i wydawanie świadectw pracy

1. Informacje zamieszczone w świadectwie pracy
2. Termin wydania świadectwa pracy oraz jego kopii
3. Zmiana treści świadectwa pracy, w tym po orzeczeniu sądu

VIII. Prezentacja druków niezbędnych przy prowadzeniu spraw kadrowych

Zygmunt Stanisławski

W 1979r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Aktualnie partner zarządzający w Biurze Prawnym  Stanisławscy. Autor wielu pisemnych opracowań oraz opinii prawnych z zakresu prawa pracy. Trener z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym, potrafiący przekazać wiedzę od strony praktycznej. Prowadzi z powodzeniem zarówno szkolenia „otwarte”, jaki i „zamknięte”.

Loading...

Rejestracja szkolenia

Potwierdzam udział w szkoleniu w terminie:

Termin i Miejsce
Cena netto

390,00 zł

Cena brutto

479,70 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Warunkiem zwolnienia kosztu szkolenia z podatku VAT jest złożenie stosownego oświadczenia, według wzoru, który zamieszczamy poniżej. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto zostanie naliczony 23% podatek VAT.

Wypełnij formularz online

Dane osoby zgłaszanej

Dane Firmy (którą reprezentuje Zgłaszany), Dane do wystawienia faktury VAT

Na powyższy e-mail zostaną przesłane dane zgłoszenia do potwierdzenia.

0PLN
* Wymagane pola

Wiadomości

admin

Szkolenie odbywa się w formie online i jest adresowane do pracowników prowadzących w organizacjach sprawy kadrowe i płacowe. Ustawa o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady, a jej wejście w życie planowane jest na 1 sierpnia 2022r. Zwiększy ona obowiązki pracodawcy, a z drugiej strony zapewni szereg nowych uprawnień pracownikom. Analizując planowane zmiany można dojść do wniosku, że są to kolejne istotne zmiany wprowadzane do porządku prawnego po ostatnich zmianach od 1 stycznia 2019r., jakże ważne dla osób pozostających w stosunku pracy. Szkolenie planujemy na lipiec i sierpień 2022r. chcąc mieć pewność, że przedmiotem szkolenia będą uchwalone przez Sejm przepisy. Okres urlopowy spowodował, że każda z osób zainteresowania szkoleniem będzie mogła w nim uczestniczyć w jednym z zaproponowanych przez nas terminów. Jak zawsze przygotowany będzie dla każdego słuchacza – w wersji elektronicznej – autorski materiał szkoleniowy, wyjaśniający kierunek wprowadzonych zmian. Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu, będą certyfikaty dla każdego słuchacza.

1. Nowe zasady przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników
2. Nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej – obowiązki pracodawcy
3. Urlop opiekuńczy – nowe uprawnienia pracownicze
a) warunki nabycia prawa do urlopu opiekuńczego
b) wpływ urlopu na uprawnienia pracownicze
c) ochrona pracownika występującego o urlop opiekuńczy
4. Zwolnienie od pracy w „pilnych sprawach” – nowe uprawnienie, nowe obwiązki
a) termin zgłoszenia wniosku o zwolnienie od pracy
b) wynagrodzenie w okresie niewykonywania pracy
5. Zwiększone uprawnienia rodziców wychowujących dzieci do 8. roku życia
a) korzystanie z elastycznej organizacji pracy
b) powrót do poprzedniej organizacji czasu pracy
c) terminy oraz treść wniosków
6. Urlop rodzicielski na nowych zasadach
a) wydłużenie okresu uprawniającego do urlopu rodzicielskiego
b) zasady korzystania z nieprzenaszalnej części urlopu rodzicielskiego
c) wysokość wypłacanego zasiłku macierzyńskiego
d) ustalanie ilości i długości poszczególnych części urlopu rodzicielskiego
e) łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą oraz wpływ łączenia na długość urlopu
rodzicielskiego
f) urlop rodzicielski w okresie przejściowym
7. Urlop ojcowski na nowych zasadach
a) okres, w którym będzie można korzystać z urlopu ojcowskiego
b) termin oraz dokumenty niezbędne do otrzymania urlopu ojcowskiego
c) zatrudnienie po zakończonym urlopie ojcowskim oraz jego zaliczenie do okresu stażu
pracy
8. Zwiększona ochrona stosunku pracy pracowników zamierzających lub korzystających z uprawnień rodzicielskich
a) zakaz prowadzenia przygotowań zmierzających do rozwiązania stosunku pracy
b) współpraca z zakładowymi organizacjami związkowymi
9. Obowiązek rozszerzenia treści umowy o pracę
10. Obowiązek rozszerzenia pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia
11. Zaostrzenie przepisów dotyczących zawieranych umów o pracę na czas określony
a) wskazanie przyczyny powodującej rozwiązanie umowy
b) konsultacja zamiaru wypowiedzenia z zakładową organizacją związkową
c) jak wypowiedzieć umowę na dotychczasowych zasadach
d) zwiększenie uprawnień pracownika zwolnionego z pracy z zastosowaniem okresu
przejściowego
12. Nowe zasady zawierania umów o pracę na okres próbny
13. Nowe zasady składania wniosków pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich
14. Uściślenie przepisów regulujących uprawnienia w korzystaniu z urlopu wychowawczego
15. Zasady, na których stosowane będą przepisy kadrowo – płacowe w okresie przejściowym
16. Rozszerzenie odpowiedzialności za naruszanie przepisów o uprawnianiach rodzicielskich

Zygmunt Stanisławski

W 1979r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Aktualnie partner zarządzający w Biurze Prawnym  Stanisławscy. Autor wielu pisemnych opracowań oraz opinii prawnych z zakresu prawa pracy. Trener z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym, potrafiący przekazać wiedzę od strony praktycznej. Prowadzi z powodzeniem zarówno szkolenia „otwarte”, jaki i „zamknięte”.

Loading...

Rejestracja szkolenia

Potwierdzam udział w szkoleniu w terminie:

Termin i Miejsce
Cena netto

390,00 zł

390,00 zł

390,00 zł

390,00 zł

Cena brutto

479,70 zł

479,70 zł

479,70 zł

479,70 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Warunkiem zwolnienia kosztu szkolenia z podatku VAT jest złożenie stosownego oświadczenia, według wzoru, który zamieszczamy poniżej. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto zostanie naliczony 23% podatek VAT.

Wypełnij formularz online

Dane osoby zgłaszanej

Dane Firmy (którą reprezentuje Zgłaszany), Dane do wystawienia faktury VAT

Na powyższy e-mail zostaną przesłane dane zgłoszenia do potwierdzenia.

0PLN
* Wymagane pola

Wiadomości

admin

Szanowni Państwo!

Z uwagi na zwiększającą się liczbę zachorowań na Covid – 19, rezygnujemy z planowanych w najbliższym czasie szkoleń stacjonarnych, przechodząc na szkolenia on-line.

Dołożymy wszelkich starań, aby wartość szkolenia pozostała na dotychczasowym poziomie.

Szkolenia będą przeprowadzane w kilku terminach, tak aby mogli Państwo wybrać termin dogodny dla siebie.

Po wypełnieniu i przesłaniu do nas zgłoszenia na szkolenie w wybranym terminie, otrzymacie Państwo link, który umożliwi udział w szkoleniu.

Jeżeli z uwagi na obiektywne przyczyny, chcielibyście Państwo zmienić termin udziału w szkoleniu, prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym biurem, w celu udzielenia dostępu w nowym terminie.

Przesłanie tej informacji po odbytym szkoleniu, uniemożliwia zmianę terminu szkolenia. Faktura za przeprowadzenie szkolenia w wyznaczonym dniu podlegać będzie zapłacie przez podmiot zgłaszający uczestnictwo w zakończonym szkoleniu.

Po zakończeniu szkolenia, otrzymacie Państwo zgodnie z obowiązującymi przepisami fakturę, potwierdzającą lub zobowiązującą do dokonanie wpłaty.

Jeżeli faktura ma być wystawiona po szkoleniu, prosimy o odpowiednie zaznaczenie tego w formularzu zgłoszeniowym na szkolenie.

Prezentowane szkolenie ma na celu przedstawienie przepisów regulujących zasady zatrudniania pracowników. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na nowe przepisy określające obowiązki pracodawcy w zakresie tworzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Nowe przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2019r. umożliwiły pracodawcą prowadzenie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej, z jednoczesną zmianą zasad prowadzenia dokumentów rejestrujących czas pracy pracowników. Z uwagi na wagę społeczną, tematem szkolenia będą także obowiązki pracodawcy wobec osób korzystających z urlopów rodzicielskich oraz korzystających ze szczególnej ochrony stosunku pracy.

Ilość miejsc ograniczona!

1. Przepisy regulujące czas pracy
2. Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników w zakresie postanowień dotyczących czasu pracy
3. Wzory prawidłowej treści regulaminu pracy w części dotyczącej czasu pracy
4. Przedstawienie prawidłowych zasad wypełniania karty ewidencji czasu pracy
5. Normy i wymiar czasu pracy
6. Przekazanie pracownikom dodatkowych informacji o warunkach zatrudnienia (art. 29 k.p.) – przykłady
7. Wymiar czasu pracy w nietypowych przypadkach
8. Przedstawienie systemów czasu pracy, którymi mogą być objęci pracownicy
9. Powiązanie okresów rozliczeniowych z zastosowanymi systemami czasu pracy
10. Praktyczne zasady planowania czasu pracy oraz jego rozliczanie
11. System równoważnego czasu pracy
12. Zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy
13. Przykłady rozkładów czasu pracy
14. Zasady stosowania ruchomego czasu pracy
15. Planowanie pracy w dni wolnych od pracy wynikających z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
16. Praca w godzinach nadliczbowych oraz zasady jej rekompensowania (czas wolny, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe)
17. Praca w godzinach nadliczbowych kadry zarządzającej - orzecznictwo
18. Obliczanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych w zależności od przekroczenia dobowej lub przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy
19. Obliczenia wynagrodzenia pracownika w miesiącu wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych oraz w miesiącu odbioru czasu wolnego za godziny nadliczbowe
20. Przyczyny odmowy wykonania pracy w godzinach nadliczbowych
21. Praca w niedziele i święta
22. Praca w dni wolne wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy oraz dni wolne grafikowo
23. Praca w nocy
24. Zasady udzielania odpoczynku dobowego i tygodniowego
25. Rekompensowanie naruszonego odpoczynku oraz odpowiedzialność odszkodowawcza
26. Świadczenie pracy w czasie udzielonego urlopu rodzicielskiego lub wychowawczego – wymiar i rozkład
27. Pełnienie dyżuru oraz gotowość do wykonywania pracy
28. Czas pracy w delegacji służbowej oraz podjęcie pracy po jej zakończeniu
29. Czas szkolenia w relacji do czasu pracy
30. Czas pracy pracowników niepełnosprawnych
31. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
32. Czas pracy kierowców oraz innych pracowników sporadycznie kierujących samochodami w czasie godzin pracy
33. Przedstawienie opinii Państwowej Inspekcji Pracy oraz Ministerstwa Pracy w zakresie stosowania przepisów o czasie pracy
34. Orzeczenia Sądu Najwyższego rozstrzygające wątpliwości dotyczące czasu pracy
35. Przedstawienie wzorów wniosków m.in. w zakresie:
a) udzielenia czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych,
b) wprowadzenie ruchomego czasu pracy, udzielenie dnia wolnego na obchodzenie świąt religijnych,
c) zgody na wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych przez pracownika opiekującego się dzieckiem do lat 8,
d) wzór porozumienia o wprowadzeniu ruchomego czasu pracy,
e) wzór porozumienia na zastosowanie dłuższego okresu rozliczeniowego,
f) ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy na wniosek pracownika,
g) wniosek pracownika o podjęcie pracy w czasie urlopu rodzicielskiego lub wychowawczego,
h) wniosek pracownika o zastosowanie skróconego tygodnia pracy lub pracy weekendowej

Zygmunt Stanisławski

W 1979r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Aktualnie partner zarządzający w Biurze Prawnym Stanisławscy. Autor wielu pisemnych opracowań oraz opinii prawnych z zakresu prawa pracy. Trener z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym, potrafiący przekazać wiedzę od strony praktycznej. Prowadzi z powodzeniem zarówno szkolenia „otwarte”, jaki i „zamknięte”.

Loading...

Rejestracja szkolenia

Potwierdzam udział w szkoleniu w terminie:

Termin i Miejsce
Cena netto

390,00 zł

Cena brutto

479,70 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Warunkiem zwolnienia kosztu szkolenia z podatku VAT jest złożenie stosownego oświadczenia, według wzoru, który zamieszczamy poniżej. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto zostanie naliczony 23% podatek VAT.

Wypełnij formularz online

Dane osoby zgłaszanej

Dane Firmy (którą reprezentuje Zgłaszany), Dane do wystawienia faktury VAT

Na powyższy e-mail zostaną przesłane dane zgłoszenia do potwierdzenia.

0PLN
* Wymagane pola

Wiadomości