admin

Szanowni Państwo!

Szkolenie omawia szczegółowo wszystkie zmiany związane z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji pracowniczej.

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych, podstawowych zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej, jak również zwrócenie wagi na jej prawidłowe przechowywanie. 
W trakcie szkolenia omówione zostają znowelizowane przepisy Kodeksu pracy oraz wynikające z nich obowiązki ciążące po stronie pracodawcy.

Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę niezbędną w celu prawidłowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej zgodnie z przepisami, dzięki czemu będą przygotowywani na ewentualną kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy.

W trakcie kursu omówione zostaną nowe obowiązki ciążące na pracodawcy. Uczestnik kursu jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

Do kogo skierowane jest szkolenie: osoby zajmujące się kadrami, dyrektorzy, kierownicy, zastępcy 
i specjaliści działów kadr i płac, osoby zajmujące się zawodowo zatrudnianiem pracowników, osoby prowadzące biura księgowe, rachunkowe, prawne, osoby chcące usystematyzować wiedzę z zakresu kadr.

Ilość miejsc ograniczona!

Po zakończeniu szkolenia, otrzymacie Państwo zgodnie z obowiązującymi przepisami fakturę, potwierdzającą lub zobowiązującą do dokonanie wpłaty.

Jeżeli faktura ma być wystawiona po szkoleniu, prosimy o odpowiednie zaznaczenie tego w formularzu zgłoszeniowym na szkolenie.

I. Zasady ogólne dotyczące gromadzenia danych i dokumentów od kandydatów do pracy i pracowników:

1. Dane osobowe, jakich podania można wymagać od kandydata do pracy oraz od pracownika, w tym m.in.
• dane dotyczące niekaralności,
• dane zawarte w dowodzie osobistym,
2. Dokumenty, których przedstawienia można wymagać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym kwestia:
• zdjęć i referencji,
• dokumentów, których przedstawienie pozostaje w interesie pracownika (dokumenty od osoby wyznającej inną religię i pragnącej obchodzić swoje święta religijne, dokumenty potwierdzające wcześniejsze zatrudnienie u zagranicznego pracodawcy, dokumenty potwierdzającego stopień niepełnosprawności, dokumenty potwierdzające status weterana, dokumenty potwierdzające wykształcenie),
3. Problematyka spóźnionego doniesienia dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia i inne uprawnienia pracownicze,
4. Orzeczenie o zdolności lub braku zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku, w tym:
• badania dla pracowników prowadzących samochód w celach służbowych,
• badania dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pozwalające na pracę w dłuższych normach czasu pracy,
5. Zasady zakładania i prowadzenia akt osobowych pracowników, w szczególności:
• kwestia: porządku chronologicznego,
• zasady numerowania dokumentów gromadzonych w aktach osobowych,
• zasady sporządzania wykazu dokumentów (spisu treści),
• zasady zbierania przede wszystkim odpisów i kopii dokumentów.

II. Dokumenty umieszczane w aktach osobowych dotyczące dotycząca nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia, w szczególności:

1. Zasady dokumentowania zawarcia umowy o pracę:
• pisemna umowa o pracę (data zawarcia umowy, a data rozpoczęcia pracy przez pracownika),
• zmiany dotyczące zasad nawiązywania umów na czas określony,
• pisemne potwierdzenie warunków zatrudnienia, planowane zmiany w tym zakresie służące ułatwieniu kontroli legalności zatrudnienia przez PIP,

2. Dokumenty dodatkowo potwierdzające warunki zatrudnienia:
• zakres czynności,
• umowa o zakazie konkurencji,
• informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia,
• dodatkowe informacje w razie zatrudnienia w formie telepracy,

3. Dokumenty gromadzone w związku z korzystaniem przez pracowników z uprawnień rodzicielskich,
4. Dokumenty związane z odpowiedzialnością materialną pracownika:
• potwierdzające powierzenie mienia),
• zakaz posługiwania się wekslem (planowane zmiany przepisów),
5. Dokumenty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracowników,
6. Dokumentacja związana ze zwalnianiem pracownika od pracy, np. w celu oddania krwi, czy na wezwanie np. sądu oraz zasady zwalniania pracownika od pracy w razie choroby niani, z którą rodzina zawarła umowę uaktywniającą, dziennego opiekuna dziecka albo w razie nieprzewidzianego zamknięcia klubu dziecięcego,

III. Dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia pracownika, gromadzone w części C akt osobowych, w tym:


1. Dokumenty tworzone przy rozwiązywaniu umów o pracę, w szczególności:
• oświadczenie woli pracodawcy o wypowiedzeniu lub zwolnieniu pracownika,

• zmiany dotyczące wypowiadania umów o pracę zawartych na czas określony,

• notatka z udziału świadka we wręczaniu oświadczenia woli,

• zasady prawidłowego doręczania oświadczeń woli pracownikowi,
2. Dokumenty potwierdzające zatrudnienie pracownika:
• zasady prawidłowego wypełnienia świadectwa pracy,
• zasady doręczania świadectwa pracy,

• zasady sporządzania odpisu (duplikatu) świadectwa pracy,

IV. Dokumenty związane z wymierzeniem kary porządkowej, gromadzone w części D akt osobowych

• rodzaj tworzonych dokumentów,
• praktyczne wskazówki postępowania z nimi (usuwanie z akt osobowych pracowników),

V. Dokumenty dotyczące kontroli trzeźwości pracowników lub kontroli na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu (część E akt osobowych).

• rodzaj tworzonych dokumentów,
• praktyczne wskazówki postępowania z nimi (usuwanie z akt osobowych pracowników),

VI. Ochrona danych osobowych w związku z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w szczególności, obowiązki pracodawcy jako administratora danych wobec pracowników przetwarzających dane innych osób, w tym:


• nadanie upoważnienia do przetwarzania danych – omówienie wzoru upoważnienia, zasady prowadzenia ewidencji takich osób, nadanie identyfikatora;
• możliwość powierzenia przechowywania dokumentacji innemu podmiotowi np.: biuru rachunkowemu.

VII. Zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej, w tym:


• okres przechowywania dokumentacji pracowniczej,
• wybór miejsca przechowywania,
• postępowanie z dokumentacją pracowniczą w przypadku upadłości bądź likwidacji pracodawcy
• kogo obowiązuje 50-letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.
• kiedy stosujemy skrócony okres przechowywania dokumentacji pracowniczej (10 lat) obowiązkowo, a kiedy dobrowolnie?

Krzysztof Stucke

Ekspert z dziedziny prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz ochrony danych osobowych. Prawnik. Absolwent wydziału prawa w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Od ponad 20 lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym obszarem prawa pracy ubezpieczeń społecznych, ochrony danych osobowych oraz mediacji sądowych.

Loading...

Rejestracja szkolenia

Potwierdzam udział w szkoleniu w terminie:

Termin i Miejsce
Cena netto

450,00 zł

Cena brutto

553.50 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Warunkiem zwolnienia kosztu szkolenia z podatku VAT jest złożenie stosownego oświadczenia, według wzoru, który zamieszczamy poniżej. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto zostanie naliczony 23% podatek VAT.

Wypełnij formularz online

Dane osoby zgłaszanej

Dane Firmy (którą reprezentuje Zgłaszany), Dane do wystawienia faktury VAT

Na powyższy e-mail zostaną przesłane dane zgłoszenia do potwierdzenia.

0PLN
* Wymagane pola

Wiadomości

admin

Pracownicy zajmujący w organizacji stanowiska kierownicze odpowiadają nie tylko za nałożone na nich zadania produkcyjne / organizacyjne, ale również za podejmowane decyzje związane z zatrudnianiem pracowników. Każdego dnia życie przynosi nowe sytuacje, z którymi musi się „zderzyć” kadra kierownicza. Nie ma znaczenia, czy będzie to brygadzista, mistrz, czy kierownik działu, podejmowane przez nich decyzje muszą mieć oparcie w obowiązujących przepisach prawa pracy. Znając życie można stwierdzić, że na pierwszym miejscu znajdują się potrzeby pracodawcy, jednak niech to nie przysłoni obowiązków tych osób w zakresie szerokiego rozumienia przepisów prawa pracy. W czasie szkolenia przedstawimy tym osobom jakie obowiązki spoczywają na nich w zakresie przepisów bhp, jak i czasu pracy, urlopów wypoczynkowych i nie tylko, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, usprawiedliwiania nieobecności w pracy, karania pracowników.

Właściwe komunikowanie się z pracownikami to podstawa sukcesu.

Wyjaśnimy Państwu, jak kadra kierownicza powinna unikać zarzutu dyskryminacji lub mobbingu pracowników.

Zarządzanie pracownikami nie jest łatwe, ale umiejętność podejmowania prawidłowych decyzji, nie tylko wskazuje na docenienie w tym zakresie wiedzy, ale i szacunek dla zarządzających pracownikami, czyli KADRY KIEROWNICZEJ.

Zapraszamy na szkolenie, to nie będzie czas stracony!

Przeszkolona Kadra kierownicza, to gwarancja prawidłowo podejmowanych decyzji.

Kadra kierownicza – obowiązki wynikające z przepisów Kodeksu pracy

1. Dyskryminacja, mobbing,, molestowanie w zawartym stosunku pracy
1.1. Jak unikać zarzutu naruszenia przepisów w zakresie molestowania i mobbingu 1.2. Odpowiedzialność za naruszanie mobbingu i molestowania

2. Jaki wpływ na formę zatrudnienia posiada osoba kierująca pracownikami (stosunek pracy, czy umowa cywilnoprawna)
2.1. Jakie są zalety poszczególnych umów, a czego pracownik nie otrzyma

3. Odpowiedzialność za błędne zastosowanie zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej

4. Jakie obowiązki wiążą się z czasem pracy nadzorowanych pracowników 4.1 Normy czasu pracy
4.2 Opracowanie rozkładu czasu pracy, w tym harmonogramu czasu pracy 4.3 Ustalenie długości okresu rozliczeniowego
4.4 Obliczenie wymiaru czasu pracy
4.5 Przypadki zmniejszenia obliczonego wymiaru czasu pracy
4.6 Praca w godzinach nadliczbowych
4.7 Zakaz pracy w godzinach nadliczbowych
4.8 Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
4.9 Udzielanie czasu wolnego za przepracowane godziny nadliczbowe
4.10 Udzielanie dni wolnych od pracza prace w niedziele, święta i dni wolne wynikające z
przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
4.11 Zmiana harmonogramu czasu pracy pracownika
4.12 Jak prawidłowo rejestrować godziny pracy w ewidencji czasu pracy
4.13 Jak prawidłowo wykazywać godziny niewykonywania pracy w okresie rozliczeniowym
4.14 Udzielanie zwolnień od pracy oraz ich wpływ na wynagrodzenie pracownika

5. Udzielanie urlopu wypoczynkowego
5.1. Kiedy należy udzielić urlopu wypoczynkowego, a kiedy można to zrobić, w tym planowanie urlopu wypoczynkowego
5.2. Kiedy urlop wypoczynkowy się nie rozpoczyna, a kiedy można go przerwać lub odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego
5.3. Kiedy można odmówić pracownikowi udzielenia urlopu na żądanie
5.4. Obowiązek wykorzystania urlopu przez pracownika
5.5. Niewykorzystanie urlopu wypoczynkowego i rozwiązanie stosunku pracy
5.6. Jak reagować na informacje o nieobecnościach w pracy (usprawiedliwić nieobecność , czy potraktować to jako nieobecność nieusprawiedliwioną ze wszelkimi z tego tytułu konsekwencjami)

6. Obowiązki kadry kierowniczej w zakresie zamiaru korzystania przez pracownika z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego i ojcowskiego oraz ich wpływ na świadczoną pracę przez pracownika
6.1. Jaki wpływ na udzielony urlop posiada osoba kierująca pracownikami, który to urlop może dezorganizować pracę

7. Obowiązki kadry kierowniczej w przypadkach, gdy pracownik zamierza skorzystać z elastycznych form zatrudnienia oraz jaki to wpływ na ustalony wcześniej rozkład czasu pracy pracownika.
7.1. Jakie elastyczne formy zatrudnienia przewidują przepisy
7.2. Jak rozliczać czas pracy po zastosowaniu elastycznych form czasu pracy
7.3. Jakie dokumenty powinny być przedkładane przez pracownika

8. Obowiązki związane z przeprowadzanymi badaniami lekarskimi oraz szkoleniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
8.1. W jaki sposób odnotować fakt badań lekarskich lub szkolenia bhp w ewidencji czasu pracy oraz w jak potraktować te przypadki w kontekście czasu pracy.
8.2. Badania lekarskie i szkolenie w zakresie bhp przed dopuszczeniem pracownika do świadczenia pracy, wpływ na rozpoczęcie pracy przez pracownika.
8.3. Brak aktualnych badań lekarskich, a dopuszczenie do pracy pracownika 8.4. Brak aktualnych badań lekarskich po podpisaniu umowy przez pracownika

Zygmunt Stanisławski

W 1979r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Aktualnie partner zarządzający w Biurze Prawnym  Stanisławscy. Autor wielu pisemnych opracowań oraz opinii prawnych z zakresu prawa pracy. Trener z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym, potrafiący przekazać wiedzę od strony praktycznej. Prowadzi z powodzeniem zarówno szkolenia „otwarte”, jaki i „zamknięte”.

Loading...

Rejestracja szkolenia

Potwierdzam udział w szkoleniu w terminie:

Termin i Miejsce
Cena netto

390,00 zł

Cena brutto

479,70 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Warunkiem zwolnienia kosztu szkolenia z podatku VAT jest złożenie stosownego oświadczenia, według wzoru, który zamieszczamy poniżej. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto zostanie naliczony 23% podatek VAT.

Wypełnij formularz online

Dane osoby zgłaszanej

Dane Firmy (którą reprezentuje Zgłaszany), Dane do wystawienia faktury VAT

Na powyższy e-mail zostaną przesłane dane zgłoszenia do potwierdzenia.

0PLN
* Wymagane pola

Wiadomości

admin

Szanowni Państwo!

Z uwagi na zwiększającą się liczbę zachorowań na Covid – 19, rezygnujemy z planowanych w najbliższym czasie szkoleń stacjonarnych, przechodząc na szkolenia on-line.

Dołożymy wszelkich starań, aby wartość szkolenia pozostała na dotychczasowym poziomie.

Szkolenia będą przeprowadzane w kilku terminach, tak aby mogli Państwo wybrać termin dogodny dla siebie.

Po wypełnieniu i przesłaniu do nas zgłoszenia na szkolenie w wybranym terminie, otrzymacie Państwo link, który umożliwi udział w szkoleniu.

Jeżeli z uwagi na obiektywne przyczyny, chcielibyście Państwo zmienić termin udziału w szkoleniu, prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym biurem, w celu udzielenia dostępu w nowym terminie.

Przesłanie tej informacji po odbytym szkoleniu, uniemożliwia zmianę terminu szkolenia. Faktura za przeprowadzenie szkolenia w wyznaczonym dniu podlegać będzie zapłacie przez podmiot zgłaszający uczestnictwo w zakończonym szkoleniu.

Po zakończeniu szkolenia, otrzymacie Państwo zgodnie z obowiązującymi przepisami fakturę, potwierdzającą lub zobowiązującą do dokonanie wpłaty.

Jeżeli faktura ma być wystawiona po szkoleniu, prosimy o odpowiednie zaznaczenie tego w formularzu zgłoszeniowym na szkolenie.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zajmujących się obliczaniem wynagrodzeń oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. W czasie szkolenia zajmiemy się omówieniem zawiłości związanymi z obliczanymi świadczeniami. Przedstawimy stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy oraz Ministerstwa Pracy w zakresie obliczanych świadczeń. Tematyka szkolenia oparta jest o zasady, wynikające z obowiązujących przepisów, które są często niezroumiałe i nastręczają wiele wątpliwości interpretacyjnych osobom obliczającym te świadczenia. Szkolenie wyjaśni treść obowiązujących przepisów oraz przedstawi wiele przykładów praktycznego ich zastosowania. Udział w szkoleniu to dobra lokata w wiedzę pracownika obliczającego wynagrodzenia i inne  świadczenia ze stosunku pracy. Nie w każdym przypadku stosowane przez pracodawcę programy pozwalają na prawidłowość obliczanych kwot. Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia pracodawcy, że obliczane przez niego świadczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami.

Ilość miejsc ograniczona!

Program szkolenia

OBLICZANIE WYNAGRODZEŃ 2022

1. Obliczanie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

a)      składniki wynagrodzenia przyjmowane do podstawy zasiłku (wynagrodzenia chorobowego)

b)      podstawa wymiaru zasiłku

c)       szczególne zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku

d)      zmiana wysokości wynagrodzenia w podstawie zasiłku

e)      wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na wynagrodzenie przyjmowane do podstawy zasiłku

f)       obliczenie kwoty zasiłku

g)      składniki wynagrodzenia wypłacane za okres dłuższy niż jeden miesiąc

h)      zasady ochrony przed potrąceniami zasiłku

2. Obliczanie wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego

a)      zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za czas urlopu

b)      podstawa wymiaru wynagrodzenia za urlop

c)       szczególne zasady ustalania podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop

d)      zmiana wysokości wynagrodzenia w podstawie do urlopu

e)      wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na podstawę do urlopu

f)       metoda obliczania wynagrodzenia za urlop

g)      składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości

h)      składniki wynagrodzenia wypłacane za okres dłuższy niż jeden miesiąc

3. Obliczanie ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy

a)      stałe i zmienne składniki wynagrodzenia w podstawie ekwiwalentu

b)      współczynnik roczny jako dzielnik podstawy wymiaru

c)       zmiany wysokości wynagrodzenia w podstawie ekwiwalentu pieniężnego

4. Obliczanie wynagrodzenia za czas zwolnień okolicznościowych od pracy

5. Obliczanie odpraw pieniężnych:

a)      emerytalno - rentowych,

b)      pośmiertnych,

c)       z tytułu rozwiązania stosunku pracy

6. Obliczanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, w tym za przekroczenie normy
dobowej lub przeciętnej tygodniowej, za pracę w niedziele, święta oraz inne dni wolne od pracy

7. Obliczanie wynagrodzenia za udzielony czas wolny od pracy z tytułu pracy w godzinach
nadliczbowych

8. Obliczanie nagród jubileuszowych

9. Obliczanie kary pieniężnej ( porządkowej)

10. Obliczanie dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia, dodatku nocnego, dodatku
stażowego

11. Obliczanie wynagrodzenia według  składników wynagrodzenia określonych w stałej miesięcznej
wysokości w przypadku nieprzepracowania całego miesiąca

a)      z innego tytułu niż choroba

b)      z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego

12. Obliczanie wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz przestoju

13. Obliczanie wynagrodzenia za wykonaną pracę na podstawie minimalnego wynagrodzenia

14. Obliczanie odszkodowań zasądzonych przez sąd lub z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia
umowy o pracę

15. Obliczanie wynagrodzenia za czas dyżuru oraz przeniesienia pracownika do innej pracy

16. Obliczanie wynagrodzenia działacza związkowego zwolnionego z obowiązku wykonywania
pracy

17. Ochrona wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń

a)      potrącenia z wynagrodzenia za pracę

b)      potrącenia z zasiłków z ubezpieczenia społecznego

c)       odliczenia z wynagrodzenia za pracę

Zygmunt Stanisławski

W 1979r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Aktualnie partner zarządzający w Biurze Prawnym  Stanisławscy. Autor wielu pisemnych opracowań oraz opinii prawnych z zakresu prawa pracy. Trener z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym, potrafiący przekazać wiedzę od strony praktycznej. Prowadzi z powodzeniem zarówno szkolenia „otwarte”, jaki i „zamknięte”.

Loading...

Rejestracja szkolenia

Potwierdzam udział w szkoleniu w terminie:

Termin i Miejsce
Cena netto

390,00 zł

Cena brutto

479,70 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Warunkiem zwolnienia kosztu szkolenia z podatku VAT jest złożenie stosownego oświadczenia, według wzoru, który zamieszczamy poniżej. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto zostanie naliczony 23% podatek VAT.

Wypełnij formularz online

Dane osoby zgłaszanej

Dane Firmy (którą reprezentuje Zgłaszany), Dane do wystawienia faktury VAT

Na powyższy e-mail zostaną przesłane dane zgłoszenia do potwierdzenia.

0PLN
* Wymagane pola

Wiadomości

admin

Szanowni Państwo!

Z uwagi na zwiększającą się liczbę zachorowań na Covid – 19, rezygnujemy z planowanych w najbliższym czasie szkoleń stacjonarnych, przechodząc na szkolenia on-line.

Dołożymy wszelkich starań, aby wartość szkolenia pozostała na dotychczasowym poziomie.

Szkolenia będą przeprowadzane w kilku terminach, tak aby mogli Państwo wybrać termin dogodny dla siebie.

Po wypełnieniu i przesłaniu do nas zgłoszenia na szkolenie w wybranym terminie, otrzymacie Państwo link, który umożliwi udział w szkoleniu.

Jeżeli z uwagi na obiektywne przyczyny, chcielibyście Państwo zmienić termin udziału w szkoleniu, prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym biurem, w celu udzielenia dostępu w nowym terminie.

Przesłanie tej informacji po odbytym szkoleniu, uniemożliwia zmianę terminu szkolenia. Faktura za przeprowadzenie szkolenia w wyznaczonym dniu podlegać będzie zapłacie przez podmiot zgłaszający uczestnictwo w zakończonym szkoleniu.

Po zakończeniu szkolenia, otrzymacie Państwo zgodnie z obowiązującymi przepisami fakturę, potwierdzającą lub zobowiązującą do dokonanie wpłaty.

Jeżeli faktura ma być wystawiona po szkoleniu, prosimy o odpowiednie zaznaczenie tego w formularzu zgłoszeniowym na szkolenie.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zajmujących się obliczaniem wynagrodzeń oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. W czasie szkolenia zajmiemy się omówieniem zawiłości związanymi z obliczanymi świadczeniami. Przedstawimy stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy oraz Ministerstwa Pracy w zakresie obliczanych świadczeń. Tematyka szkolenia oparta jest o zasady, wynikające z obowiązujących przepisów, które są często niezroumiałe i nastręczają wiele wątpliwości interpretacyjnych osobom obliczającym te świadczenia. Szkolenie wyjaśni treść obowiązujących przepisów oraz przedstawi wiele przykładów praktycznego ich zastosowania. Udział w szkoleniu to dobra lokata w wiedzę pracownika obliczającego wynagrodzenia i inne  świadczenia ze stosunku pracy. Nie w każdym przypadku stosowane przez pracodawcę programy pozwalają na prawidłowość obliczanych kwot. Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia pracodawcy, że obliczane przez niego świadczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami.

Ilość miejsc ograniczona!

Program szkolenia

OBLICZANIE WYNAGRODZEŃ 2022

1. Obliczanie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

a)      składniki wynagrodzenia przyjmowane do podstawy zasiłku (wynagrodzenia chorobowego)

b)      podstawa wymiaru zasiłku

c)       szczególne zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku

d)      zmiana wysokości wynagrodzenia w podstawie zasiłku

e)      wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na wynagrodzenie przyjmowane do podstawy zasiłku

f)       obliczenie kwoty zasiłku

g)      składniki wynagrodzenia wypłacane za okres dłuższy niż jeden miesiąc

h)      zasady ochrony przed potrąceniami zasiłku

2. Obliczanie wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego

a)      zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za czas urlopu

b)      podstawa wymiaru wynagrodzenia za urlop

c)       szczególne zasady ustalania podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop

d)      zmiana wysokości wynagrodzenia w podstawie do urlopu

e)      wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na podstawę do urlopu

f)       metoda obliczania wynagrodzenia za urlop

g)      składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości

h)      składniki wynagrodzenia wypłacane za okres dłuższy niż jeden miesiąc

3. Obliczanie ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy

a)      stałe i zmienne składniki wynagrodzenia w podstawie ekwiwalentu

b)      współczynnik roczny jako dzielnik podstawy wymiaru

c)       zmiany wysokości wynagrodzenia w podstawie ekwiwalentu pieniężnego

4. Obliczanie wynagrodzenia za czas zwolnień okolicznościowych od pracy

5. Obliczanie odpraw pieniężnych:

a)      emerytalno - rentowych,

b)      pośmiertnych,

c)       z tytułu rozwiązania stosunku pracy

6. Obliczanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, w tym za przekroczenie normy
dobowej lub przeciętnej tygodniowej, za pracę w niedziele, święta oraz inne dni wolne od pracy

7. Obliczanie wynagrodzenia za udzielony czas wolny od pracy z tytułu pracy w godzinach
nadliczbowych

8. Obliczanie nagród jubileuszowych

9. Obliczanie kary pieniężnej ( porządkowej)

10. Obliczanie dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia, dodatku nocnego, dodatku
stażowego

11. Obliczanie wynagrodzenia według  składników wynagrodzenia określonych w stałej miesięcznej
wysokości w przypadku nieprzepracowania całego miesiąca

a)      z innego tytułu niż choroba

b)      z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego

12. Obliczanie wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz przestoju

13. Obliczanie wynagrodzenia za wykonaną pracę na podstawie minimalnego wynagrodzenia

14. Obliczanie odszkodowań zasądzonych przez sąd lub z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia
umowy o pracę

15. Obliczanie wynagrodzenia za czas dyżuru oraz przeniesienia pracownika do innej pracy

16. Obliczanie wynagrodzenia działacza związkowego zwolnionego z obowiązku wykonywania
pracy

17. Ochrona wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń

a)      potrącenia z wynagrodzenia za pracę

b)      potrącenia z zasiłków z ubezpieczenia społecznego

c)       odliczenia z wynagrodzenia za pracę

Zygmunt Stanisławski

W 1979r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Aktualnie partner zarządzający w Biurze Prawnym  Stanisławscy. Autor wielu pisemnych opracowań oraz opinii prawnych z zakresu prawa pracy. Trener z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym, potrafiący przekazać wiedzę od strony praktycznej. Prowadzi z powodzeniem zarówno szkolenia „otwarte”, jaki i „zamknięte”.

Loading...

Rejestracja szkolenia

Potwierdzam udział w szkoleniu w terminie:

Termin i Miejsce
Cena netto

390,00 zł

Cena brutto

479,70 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Warunkiem zwolnienia kosztu szkolenia z podatku VAT jest złożenie stosownego oświadczenia, według wzoru, który zamieszczamy poniżej. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto zostanie naliczony 23% podatek VAT.

Wypełnij formularz online

Dane osoby zgłaszanej

Dane Firmy (którą reprezentuje Zgłaszany), Dane do wystawienia faktury VAT

Na powyższy e-mail zostaną przesłane dane zgłoszenia do potwierdzenia.

0PLN
* Wymagane pola

Wiadomości

admin

Szanowni Państwo!

Z uwagi na zwiększającą się liczbę zachorowań na  Covid – 19, rezygnujemy z planowanych w najbliższym czasie szkoleń stacjonarnych, przechodząc na szkolenia on-line.

Dołożymy wszelkich starań, aby wartość szkolenia pozostała na dotychczasowym poziomie.

Szkolenia będą przeprowadzane w kilku terminach, tak aby mogli Państwo wybrać termin dogodny dla siebie.

Po wypełnieniu i przesłaniu do nas zgłoszenia na szkolenie w wybranym terminie, otrzymacie Państwo link, który umożliwi udział w szkoleniu.

Jeżeli z uwagi na obiektywne przyczyny, chcielibyście Państwo zmienić termin udziału w szkoleniu, prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym biurem, w celu udzielenia dostępu w nowym terminie.

Przesłanie tej informacji po odbytym szkoleniu, uniemożliwia zmianę terminu szkolenia. Faktura za przeprowadzenie szkolenia w wyznaczonym dniu podlegać będzie zapłacie przez podmiot zgłaszający uczestnictwo w zakończonym szkoleniu.

Po zakończeniu szkolenia, otrzymacie Państwo zgodnie z obowiązującymi przepisami fakturę, potwierdzającą lub zobowiązującą do dokonanie wpłaty.

Jeżeli faktura ma być wystawiona po szkoleniu, prosimy o odpowiednie zaznaczenie tego w formularzu zgłoszeniowym na szkolenie.

Czas pracy, to pojęcie prawne określające długość czasu pracy danego pracownika, jak i jego organizację. W określonym dla pracownika czasie pracy pozostaje on w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Na podstawie ustalonego wymiaru czasu pracy, obowiązującego w danym okresie rozliczeniowym, planowany i rozliczany jest czas pracy. W wybranym okresie rozliczeniowym planowane są zadania dla pracowników, a po jego upływie następuje rozliczenie każdej zatrudnionej osoby i przepracowanych przez nią godzin. Pracodawca ustala czas pracy swoich pracowników zgodnie z normami czasu pracy – maksymalną liczbą godzin, którą pracownik może przepracować w jednej dobie lub w tygodniu pracy. Obowiązuje zasadniczo przeciętnie 40-godzinny tydzień pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Czas pracy w ciągu jednego dnia wynosi 8 godzin na dobę, pozostałe godziny to godziny nadliczbowe. Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. Obok podstawowego systemu czasu pracy, Kodeks pracy przewiduje różne formy zorganizowania czasu pracy pracownika (m.in. system przerywany, równoważny czy weekendowy). System czasu pracy to zbiór reguł normujących czas pracy. Stosowanie określonego systemu czasu pracy powinno wynikać z układu zbiorowego pracy, regulaminu pracy lub z obwieszczenia. O wszystkich aspektach związanych z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy mowa będzie na szkoleniu, na które Państwa zapraszamy.

Ilość miejsc ograniczona!

1. Przedstawienie założeń ogólnych niezbędnych do tworzenia rozkładów czasu pracy
✓ wyznaczenie osób zobowiązanych do planowania i rozliczania czasu pracy oraz ich
współpraca
✓ normy czasu pracy wynikające z przepisów obowiązujących u pracodawcy
✓ norma dobowa i tygodniowa pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
✓ pora nocna regulowana przepisami układu zbiorowego, regulaminu pracy lub obwieszczenia
✓ pojęcie tygodnia w przyjętym okresie rozliczeniowym
✓ zakazy podmiotowe i liczbowe wykonywania pracy w porze nocnej
✓ pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy oraz kierownicy komórek organizacyjnych
2. Wybór systemów pracy w zależności od potrzeb pracodawcy ✓ korzyści i zagrożenia poszczególnych systemów
3. Wybór okresów rozliczeniowych dla poszczególnych grup zawodowych
✓ korzyści i zagrożenia krótszych i dłuższych okresów rozliczeniowych
✓ zmiana stosowanego okresu rozliczeniowego
4. Obliczanie wymiaru czasu pracy w zastosowanym okresie rozliczeniowym
✓ tworzenie harmonogramów na okres krótszy niż przyjęty okres rozliczeniowy
✓ postać stworzonego harmonogramu oraz termin przekazania go pracownikom
✓ sytuacje, w których dochodzi do zmniejszenia wymiaru czasu pracy
✓ wpływ usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy na wymiar czasu
pracy
5. Zmiana ustalonego wcześniej rozkładu czasu pracy na skutek decyzji pracodawcy lub wniosku pracownika
6. Tworzenie rozkładów czasu pracy w wybranych systemach czasu pracy
✓ praca zmianowa
✓ praca świadczona po 8 godzin w ciągu doby
✓ praca świadczona do 12 godzin w ciągu doby
✓ praca świadczona przez 7 dni w tygodniu oraz 24 godziny w ciągu doby
✓ zasada „łamania zmian” – przedstawienie różnych opcji „łamania zmian”
7. Rozkłady czasu pracy zapewniające odpoczynki dobowe i tygodniowe ✓ skracanie odpoczynku dobowego i tygodniowego
8. Wprowadzenie ruchomej organizacji czasu pracy
9. Wprowadzenie indywidualnego rozkładu czasu pracy
10. Zarządzanie pracą w niedziele, święta, dni wolne wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy oraz zasady jej rekompensaty
11. Praca w godzinach nadliczbowych
✓ z przekroczenia dobowej normy czasu pracy
✓ z przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy
✓ rekompensowanie wykonanej pracy w godzinach nadliczbowych
✓ ograniczenie pracy w godzinach nadliczbowych w skali okresu rozliczeniowego oraz roku
kalendarzowego
✓ wpływ wykazanych godzin nadliczbowych w świadectwie pracy na pracę w godzinach
nadliczbowych u nowego pracodawcy
12. Rozliczenie przepracowanych godzin w okresie rozliczeniowym
13. Przeniesienie przepracowanych godzin do ewidencji czasu pracy i jej przechowywanie
14. Przedstawienie – na przykładach – popełnionych błędów w harmonogramach i ewidencji czasu pracy

Zygmunt Stanisławski

W 1979r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Aktualnie partner zarządzający w Biurze Prawnym  Stanisławscy. Autor wielu pisemnych opracowań oraz opinii prawnych z zakresu prawa pracy. Trener z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym, potrafiący przekazać wiedzę od strony praktycznej. Prowadzi z powodzeniem zarówno szkolenia „otwarte”, jaki i „zamknięte”.

Loading...

Rejestracja szkolenia

Potwierdzam udział w szkoleniu w terminie:

Termin i Miejsce
Cena netto

390,00 zł

Cena brutto

479,70 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Warunkiem zwolnienia kosztu szkolenia z podatku VAT jest złożenie stosownego oświadczenia, według wzoru, który zamieszczamy poniżej. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto zostanie naliczony 23% podatek VAT.

Wypełnij formularz online

Dane osoby zgłaszanej

Dane Firmy (którą reprezentuje Zgłaszany), Dane do wystawienia faktury VAT

Na powyższy e-mail zostaną przesłane dane zgłoszenia do potwierdzenia.

0PLN
* Wymagane pola

Wiadomości

admin

Szanowni Państwo!

Z uwagi na zwiększającą się liczbę zachorowań na  Covid – 19, rezygnujemy z planowanych w najbliższym czasie szkoleń stacjonarnych, przechodząc na szkolenia on-line.

Dołożymy wszelkich starań, aby wartość szkolenia pozostała na dotychczasowym poziomie.

Szkolenia będą przeprowadzane w kilku terminach, tak aby mogli Państwo wybrać termin dogodny dla siebie.

Po wypełnieniu i przesłaniu do nas zgłoszenia na szkolenie w wybranym terminie, otrzymacie Państwo link, który umożliwi udział w szkoleniu.

Jeżeli z uwagi na obiektywne przyczyny, chcielibyście Państwo zmienić termin udziału w szkoleniu, prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym biurem, w celu udzielenia dostępu w nowym terminie.

Przesłanie tej informacji po odbytym szkoleniu, uniemożliwia zmianę terminu szkolenia. Faktura za przeprowadzenie szkolenia w wyznaczonym dniu podlegać będzie zapłacie przez podmiot zgłaszający uczestnictwo w zakończonym szkoleniu.

Po zakończeniu szkolenia, otrzymacie Państwo zgodnie z obowiązującymi przepisami fakturę, potwierdzającą lub zobowiązującą do dokonanie wpłaty.

Jeżeli faktura ma być wystawiona po szkoleniu, prosimy o odpowiednie zaznaczenie tego w formularzu zgłoszeniowym na szkolenie.

Czas pracy, to pojęcie prawne określające długość czasu pracy danego pracownika, jak i jego organizację. W określonym dla pracownika czasie pracy pozostaje on w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Na podstawie ustalonego wymiaru czasu pracy, obowiązującego w danym okresie rozliczeniowym, planowany i rozliczany jest czas pracy. W wybranym okresie rozliczeniowym planowane są zadania dla pracowników, a po jego upływie następuje rozliczenie każdej zatrudnionej osoby i przepracowanych przez nią godzin. Pracodawca ustala czas pracy swoich pracowników zgodnie z normami czasu pracy – maksymalną liczbą godzin, którą pracownik może przepracować w jednej dobie lub w tygodniu pracy. Obowiązuje zasadniczo przeciętnie 40-godzinny tydzień pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Czas pracy w ciągu jednego dnia wynosi 8 godzin na dobę, pozostałe godziny to godziny nadliczbowe. Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. Obok podstawowego systemu czasu pracy, Kodeks pracy przewiduje różne formy zorganizowania czasu pracy pracownika (m.in. system przerywany, równoważny czy weekendowy). System czasu pracy to zbiór reguł normujących czas pracy. Stosowanie określonego systemu czasu pracy powinno wynikać z układu zbiorowego pracy, regulaminu pracy lub z obwieszczenia. O wszystkich aspektach związanych z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy mowa będzie na szkoleniu, na które Państwa zapraszamy.

Ilość miejsc ograniczona!

1. Przedstawienie założeń ogólnych niezbędnych do tworzenia rozkładów czasu pracy
✓ wyznaczenie osób zobowiązanych do planowania i rozliczania czasu pracy oraz ich
współpraca
✓ normy czasu pracy wynikające z przepisów obowiązujących u pracodawcy
✓ norma dobowa i tygodniowa pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
✓ pora nocna regulowana przepisami układu zbiorowego, regulaminu pracy lub obwieszczenia
✓ pojęcie tygodnia w przyjętym okresie rozliczeniowym
✓ zakazy podmiotowe i liczbowe wykonywania pracy w porze nocnej
✓ pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy oraz kierownicy komórek organizacyjnych
2. Wybór systemów pracy w zależności od potrzeb pracodawcy ✓ korzyści i zagrożenia poszczególnych systemów
3. Wybór okresów rozliczeniowych dla poszczególnych grup zawodowych
✓ korzyści i zagrożenia krótszych i dłuższych okresów rozliczeniowych
✓ zmiana stosowanego okresu rozliczeniowego
4. Obliczanie wymiaru czasu pracy w zastosowanym okresie rozliczeniowym
✓ tworzenie harmonogramów na okres krótszy niż przyjęty okres rozliczeniowy
✓ postać stworzonego harmonogramu oraz termin przekazania go pracownikom
✓ sytuacje, w których dochodzi do zmniejszenia wymiaru czasu pracy
✓ wpływ usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy na wymiar czasu
pracy
5. Zmiana ustalonego wcześniej rozkładu czasu pracy na skutek decyzji pracodawcy lub wniosku pracownika
6. Tworzenie rozkładów czasu pracy w wybranych systemach czasu pracy
✓ praca zmianowa
✓ praca świadczona po 8 godzin w ciągu doby
✓ praca świadczona do 12 godzin w ciągu doby
✓ praca świadczona przez 7 dni w tygodniu oraz 24 godziny w ciągu doby
✓ zasada „łamania zmian” – przedstawienie różnych opcji „łamania zmian”
7. Rozkłady czasu pracy zapewniające odpoczynki dobowe i tygodniowe ✓ skracanie odpoczynku dobowego i tygodniowego
8. Wprowadzenie ruchomej organizacji czasu pracy
9. Wprowadzenie indywidualnego rozkładu czasu pracy
10. Zarządzanie pracą w niedziele, święta, dni wolne wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy oraz zasady jej rekompensaty
11. Praca w godzinach nadliczbowych
✓ z przekroczenia dobowej normy czasu pracy
✓ z przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy
✓ rekompensowanie wykonanej pracy w godzinach nadliczbowych
✓ ograniczenie pracy w godzinach nadliczbowych w skali okresu rozliczeniowego oraz roku
kalendarzowego
✓ wpływ wykazanych godzin nadliczbowych w świadectwie pracy na pracę w godzinach
nadliczbowych u nowego pracodawcy
12. Rozliczenie przepracowanych godzin w okresie rozliczeniowym
13. Przeniesienie przepracowanych godzin do ewidencji czasu pracy i jej przechowywanie
14. Przedstawienie – na przykładach – popełnionych błędów w harmonogramach i ewidencji czasu pracy

Zygmunt Stanisławski

W 1979r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Aktualnie partner zarządzający w Biurze Prawnym  Stanisławscy. Autor wielu pisemnych opracowań oraz opinii prawnych z zakresu prawa pracy. Trener z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym, potrafiący przekazać wiedzę od strony praktycznej. Prowadzi z powodzeniem zarówno szkolenia „otwarte”, jaki i „zamknięte”.

Loading...

Rejestracja szkolenia

Potwierdzam udział w szkoleniu w terminie:

Termin i Miejsce
Cena netto

390,00 zł

Cena brutto

479,70 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Warunkiem zwolnienia kosztu szkolenia z podatku VAT jest złożenie stosownego oświadczenia, według wzoru, który zamieszczamy poniżej. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto zostanie naliczony 23% podatek VAT.

Wypełnij formularz online

Dane osoby zgłaszanej

Dane Firmy (którą reprezentuje Zgłaszany), Dane do wystawienia faktury VAT

Na powyższy e-mail zostaną przesłane dane zgłoszenia do potwierdzenia.

0PLN
* Wymagane pola

Wiadomości

admin

Szanowni Państwo!

Z uwagi na zwiększającą się liczbę zachorowań na Covid – 19, rezygnujemy z planowanych w najbliższym czasie szkoleń stacjonarnych, przechodząc na szkolenia on-line.

Dołożymy wszelkich starań, aby wartość szkolenia pozostała na dotychczasowym poziomie.

Szkolenia będą przeprowadzane w kilku terminach, tak aby mogli Państwo wybrać termin dogodny dla siebie.

Po wypełnieniu i przesłaniu do nas zgłoszenia na szkolenie w wybranym terminie, otrzymacie Państwo link, który umożliwi udział w szkoleniu.

Jeżeli z uwagi na obiektywne przyczyny, chcielibyście Państwo zmienić termin udziału w szkoleniu, prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym biurem, w celu udzielenia dostępu w nowym terminie.

Przesłanie tej informacji po odbytym szkoleniu, uniemożliwia zmianę terminu szkolenia. Faktura za przeprowadzenie szkolenia w wyznaczonym dniu podlegać będzie zapłacie przez podmiot zgłaszający uczestnictwo w zakończonym szkoleniu.

Po zakończeniu szkolenia, otrzymacie Państwo zgodnie z obowiązującymi przepisami fakturę, potwierdzającą lub zobowiązującą do dokonanie wpłaty.

Jeżeli faktura ma być wystawiona po szkoleniu, prosimy o odpowiednie zaznaczenie tego w formularzu zgłoszeniowym na szkolenie.

Prezentowane szkolenie ma na celu przedstawienie przepisów regulujących zasady zatrudniania pracowników. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na nowe przepisy określające obowiązki pracodawcy w zakresie tworzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Nowe przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2019r. umożliwiły pracodawcą prowadzenie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej, z jednoczesną zmianą zasad prowadzenia dokumentów rejestrujących czas pracy pracowników. Z uwagi na wagę społeczną, tematem szkolenia będą także obowiązki pracodawcy wobec osób korzystających z urlopów rodzicielskich oraz korzystających ze szczególnej ochrony stosunku pracy.

Ilość miejsc ograniczona!

I. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej:

1. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji przez 50 lub 10 lat.
2. Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej.
3. Ponowne nawiązanie stosunku pracy z tym samym pracownikiem

II. Zmiana postaci przechowywania dokumentacji:

1. Zmiana postaci prowadzonej dokumentacji.
2. Objęcie części lub całości pracowników zmianą postaci przechowywanej dokumentacji.
3. Częstotliwość zmiany postaci dokumentacji
4. Informowanie i zawiadomienie o zmianie postaci dokumentacji.
5. Treść zawiadomienia o zmianie postaci i jej przechowywanie.
6. Informacja o możliwości odbioru i zniszczeniu dokumentacji pracowniczej.
7. Zawiadomienie osób uprawnionych do odbioru dokumentacji po śmierci pracownika.

III. Niszczenie dokumentacji pracowniczej:

1. Niszczenie dokumentacji pracowniczej - sposób i terminy.
2. Obowiązek lub możliwość niszczenia dokumentacji pracowniczej.

IV. Wydanie kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej

1. Osoby uprawnione do otrzymania kopii dokumentacji pracowniczej.
2. Forma wydanej kopii dokumentacji.
3. Termin wydania kopii dokumentacji

V. Katalog dokumentów tworzących dokumentację pracowniczą

Część A: Dokumenty składane przez kandydatów do pracy

Część B: Dokumenty generowane w okresie trwającego zatrudnienia
Część C: Dokumenty związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy Część D: Dokumenty związane z udzieleniem kar porządkowych
Prowadzenie ewidencji czasu pracy
Dokumenty związane z wypłatą wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy Dokumenty związane z prowadzeniem spraw bhp

VI. Urlopy wypoczynkowe i rodzinne w praktyce

1. Nabywanie pracy i ustalanie wymiaru
2. Zasady proporcjonalnego liczenia wymiaru
3. Planowanie i udzielania urlopów
4. Urlop wypoczynkowy w świadectwie pracy

VII. Tworzenie i wydawanie świadectw pracy

1. Informacje zamieszczone w świadectwie pracy
2. Termin wydania świadectwa pracy oraz jego kopii
3. Zmiana treści świadectwa pracy, w tym po orzeczeniu sądu

VIII. Prezentacja druków niezbędnych przy prowadzeniu spraw kadrowych

Zygmunt Stanisławski

W 1979r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Aktualnie partner zarządzający w Biurze Prawnym  Stanisławscy. Autor wielu pisemnych opracowań oraz opinii prawnych z zakresu prawa pracy. Trener z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym, potrafiący przekazać wiedzę od strony praktycznej. Prowadzi z powodzeniem zarówno szkolenia „otwarte”, jaki i „zamknięte”.

Loading...

Rejestracja szkolenia

Potwierdzam udział w szkoleniu w terminie:

Termin i Miejsce
Cena netto

390,00 zł

Cena brutto

479,70 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Warunkiem zwolnienia kosztu szkolenia z podatku VAT jest złożenie stosownego oświadczenia, według wzoru, który zamieszczamy poniżej. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto zostanie naliczony 23% podatek VAT.

Wypełnij formularz online

Dane osoby zgłaszanej

Dane Firmy (którą reprezentuje Zgłaszany), Dane do wystawienia faktury VAT

Na powyższy e-mail zostaną przesłane dane zgłoszenia do potwierdzenia.

0PLN
* Wymagane pola

Wiadomości

admin

Szkolenie odbywa się w formie online i jest adresowane do pracowników prowadzących w organizacjach sprawy kadrowe i płacowe. Ustawa o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady, a jej wejście w życie planowane jest na 1 sierpnia 2022r. Zwiększy ona obowiązki pracodawcy, a z drugiej strony zapewni szereg nowych uprawnień pracownikom. Analizując planowane zmiany można dojść do wniosku, że są to kolejne istotne zmiany wprowadzane do porządku prawnego po ostatnich zmianach od 1 stycznia 2019r., jakże ważne dla osób pozostających w stosunku pracy. Szkolenie planujemy na lipiec i sierpień 2022r. chcąc mieć pewność, że przedmiotem szkolenia będą uchwalone przez Sejm przepisy. Okres urlopowy spowodował, że każda z osób zainteresowania szkoleniem będzie mogła w nim uczestniczyć w jednym z zaproponowanych przez nas terminów. Jak zawsze przygotowany będzie dla każdego słuchacza – w wersji elektronicznej – autorski materiał szkoleniowy, wyjaśniający kierunek wprowadzonych zmian. Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu, będą certyfikaty dla każdego słuchacza.

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu aktualnie wprowadzonych i planowanych zmian w prawie pracy w 2022 roku w kontekście przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów

Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Korzyści dla uczestników: Po ukończeniu szkolenia uczestnik zdobędzie niezbędną wiedzę zakresie planowanych zmian w Kodeksie pracy.

Adresaci szkolenia: Szkolenie  adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych. Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić. Cechą charakterystyczną naszych zajęć odróżniającą od innych oferowanych na rynku jest ich indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy bądź rozwój zawodowy.

Metody szkoleniowe: przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów, oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Zmiany w kodeksie pracy:

1. Prewencyjna kontrola pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu.

a. procedura kontroli trzeźwości

b. kontrola trzeźwości osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i współpracujących w ramach działalności gospodarczej

2. Regulacje dotyczące pracy zdalnej jako rozwiązania stałego:

a. definicja pracy zdalnej

b. zasady wprowadzania pracy zdalnej

c. praca zdalna okazjonalna

d. zasady BHP i ochrony danych osobowych przy pracy zdanej

e. zwrot kosztów Internetu, prądu oraz eksploatacji własnego sprzętu

f. kontrola pracownika wykonującego pracę zdalnie

3. Zmiany w zawieraniu umów na okres próbny.

a. sytuacje kiedy umowa na okres próbny będzie mogła być zawarta na 3 miesiące, a kiedy będzie musiała być krótsza?

4. Nowy obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony.

5. Prawo pracownika do bezpłatnych szkoleń:

a. czas szkolenia odbywanego po godzinach pracy pracownika wlicza się do czasu pracy.

6. Dodatkowy urlop opiekuńczy.

7. Dodatkowe zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem

8 Krótszy urlop ojcowski.

9. Wydłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego i przyznanie nieprzenoszalnej jego części dla każdego z pracujących rodziców.

10. Nowy wymiar przerwy śniadaniowej ( art. 134 kp ).

11. Zakaz zabraniania pracownikom dodatkowego zatrudnienia.

12. Składanie wniosków w postacie papierowej i elektronicznej.

Krzysztof Stucke

Ekspert z dziedziny prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz ochrony danych osobowych. Prawnik. Absolwent wydziału prawa w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie.
Od ponad 20 lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym obszarem prawa pracy ubezpieczeń społecznych, ochrony danych osobowych oraz mediacji sądowych.

Loading...

Rejestracja szkolenia

Potwierdzam udział w szkoleniu w terminie:

Termin i Miejsce
Cena netto

390,00 zł

390,00 zł

Cena brutto

479,70 zł

479,70 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Warunkiem zwolnienia kosztu szkolenia z podatku VAT jest złożenie stosownego oświadczenia, według wzoru, który zamieszczamy poniżej. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto zostanie naliczony 23% podatek VAT.

Wypełnij formularz online

Dane osoby zgłaszanej

Dane Firmy (którą reprezentuje Zgłaszany), Dane do wystawienia faktury VAT

Na powyższy e-mail zostaną przesłane dane zgłoszenia do potwierdzenia.

0PLN
* Wymagane pola

Wiadomości