Regulamin

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Biuro Prawne Stanisławscy s.c.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych (zwane dalej jako „dane”) przetwarzanych przez nas w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej jest spółka cywilna  Stanisławscy z siedzibą w 91-518 Łodzi,  ul. Wycieczkowa 33 A, zwana dalej administratorem.

 

Dane są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

 

Dane oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer PESEL lun NIP, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

Jak przetwarzamy dane?

Administrator zapewnia, że zbierane dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 Kiedy przetwarzamy dane?

Dane przetwarzamy w następujących sytuacjach::

a)      gdy udostępnili nam Państwo swoje dane osobowe zgłaszając się na szkolenie,

b)      za pośrednictwem Państwa kontaktu z administratorem, z wykorzystaniem formy emailowej lub listowej

c)      korzystania z newslettera.

Nigdy nie pozyskujemy Państwa danych z innych źródeł. Nie kupujemy żadnych danych z firm zewnętrznych. Tworzymy bazę danych z wykorzystaniem własnych kontaktów z Państwem.

Jakie dane przetwarzamy?

Jako administrator przetwarzamy dane wyłącznie uczestników naszych szkoleń, osób uczestniczących na etapie oferowanych przez administratora szkoleń oraz ich pracodawców, jak również osób, które wyraziły zgodę na wykorzystanie newslettera administratora.

W związku z powyższym przetwarzamy wyłącznie dane niezbędne dla uczestnictwa w szkoleniach, korzystania z wiadomości newslettera oraz w zakresie przesyłanych przez Państwa pytań i macji.
Powyższe dane pozyskujemy tylko bezpośrednio od osób, których dane dotyczą oraz ich pracodawców.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania ?

Przetwarzamy dane w następujących celach:

a)      nawiązania współpracy;

b)      zawarcia i wykonywania umowy;

c)      rozliczenia umów;

d)      udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski..

Podstawą przetwarzania danych przez administratora jest:

a)      zgoda osoby, której dane dotyczą;

b)      niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której dane dotyczą;

c)      realizacja obowiązków prawnych nałożonych na administratora;

d)      prawnie uzasadniony interes administratora w postaci informowania o produktach i usługach administratora, w tym prowadzenia korespondencji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy lub do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie albo w celu prowadzenia korespondencji.

Jak długo będą przetwarzane dane?

Dane zebrane w celu zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dane osób, które skontaktowały się z administratorem będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i ewentualnie prowadzenia korespondencji, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Kto jest odbiorcą Danych?

Administrator gwarantuje, że przetwarzane przez niego dane nie będą przekazywane żadnym innym podmiotom gospodarczym. Pozyskanymi danymi zarządzać będzie wyłącznie administrator..

Czy Państwa dane trafiają poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Państwa dane nie trafiają poza obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakie uprawnienia Państwu przysługują?

 

Jak można uzyskać wgląd w ustawienia prywatności i dokonywać ich zmiany?

Informacje dotyczące prywatności można przeglądać i/lub zmieniać w dowolnej chwili za pośrednictwem administratora pisząc na adres mailowy: biuro@stanislawscy.pl.

W razie pytań dotyczących wykorzystania przez nas danych osobowych użytkowników należy skontaktować się z Biurem Prawnym Stanisławscy s.c., pisząc wiadomość na adres e-mail: biuro@stanislawscy.pl lub dzwoniąc pod numer: 42 617 00 78 (pn.-pt. 9:00 – 15:00).

Prawa użytkownika

Zgodnie z przepisami RODO użytkownikowi jako osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa wobec administratora:

Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (RODO art. 15):

Użytkownik może w każdej chwili zażądać informacji o znajdujących się w naszym posiadaniu danych dotyczących jego osoby. Informacje te obejmują kategorie przetwarzanych przez nas danych, cele ich przetwarzania. Użytkownik może otrzymać od nas nieodpłatnie kopię swoich danych w ramach zawartej umowy.

Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Użytkownik może zwrócić się z prośbą o sprostowanie swoich danych. Podejmujemy odpowiednie środki w celu zachowania poprawności, kompletności, aktualności i przydatności posiadanych i przetwarzanych przez nas danych dotyczących użytkownika w oparciu o najnowsze, dostępne nam informacje.

Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)

Użytkownik może zażądać usunięcia jego danych, jeśli istnieją odpowiednie wymogi prawne. Zgodnie z art. 17 RODO jest to możliwe, jeśli

a)      dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b)      użytkownik wycofa udzieloną zgodę, na podstawie której realizowany jest proces przetwarzania danych, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania

c)      użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego;

d)      dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem jeśli takie przetwarzanie nie jest konieczne

do zapewnienia spełnienia obowiązku prawnego, który wymusza konieczność przetwarzania danych użytkownika;

e)      szczególnie w odniesieniu do okresów przetwarzania danych określonych w przepisach prawa;

f)       w celu ustanowienia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO):

Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych, jeśli

a)      kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych osobowych;

b)      przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c)      nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;

d)      użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu użytkownika.

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO):

Dane użytkownika będą, w miarę możliwości technicznych, przekazywane innej odpowiedzialnej osobie na życzenie użytkownika. Prawo to przysługuje użytkownikowi tylko wówczas, gdy przetwarzanie danych jest realizowane w oparciu o zgodę udzieloną przez użytkownika lub jest konieczne do wykonania umowy. Zamiast otrzymać kopię swoich danych, użytkownik może także zwrócić się z prośbą o przekazanie danych bezpośrednio innemu, wskazanemu przez niego administratorowi.

Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO):

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, jeśli przetwarzanie danych ma związek ze zgodą udzieloną przez użytkownika lub naszymi uzasadnionymi prawnie interesami lub uzasadnionymi prawnie interesami strony trzeciej. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania danych użytkownika. Nie nastąpi to jednak, jeśli będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkownika lub jeśli dane użytkownika są nam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ograniczenie informacji w związku z wykonaniem praw przysługujących osobie, której dane dotyczą

W niektórych sytuacjach możemy nie być w stanie dostarczyć użytkownikowi jakichkolwiek informacji o jego danych ze względu na wymogi prawne. Jeśli musimy odrzucić wniosek o udzielenie informacji w takim przypadku, bezzwłocznie powiadomimy użytkownika o przyczynach takiej odmowy.

Skargi do organów nadzoru

Administrator przykłada bardzo dużą wagę do praw i uwag zgłaszanych przez użytkowników. Jeśli użytkownik jest zdania, że administrator nie odniósł się należycie do jego skargi lub uwag, ma on prawo złożyć skargę do właściwego organu ds. ochrony danych.

Na zasadach określonych obowiązującymi przepisami przysługuje Państwu prawo:

a)      dostępu do danych, w tym prawo uzyskania ich kopi;

b)      żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

c)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

d)      przenoszenia ich do innego administratora (w zakresie, w jakim podstawą ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy lub Państwa zgoda).

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W tym celu należy przesłąć informację o usunięcie danych osobowych na adres: biuro@stanislawscy.pl.

Zawsze przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt:

Mogą się Państwo skontaktować z administratorem pod adresem e-mail: biuro@stanislawscy.pl lub pod telefonem
42 6170078.

Regulamin korzystania z serwisu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU W DOMENIE STANISLAWSCY.PL

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym umieszczonym w domenie stanislawscy.pl, zwanym dalej Serwisem, zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców, będących osobami fizycznymi.

 1. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), które odbywa się na podstawie Regulaminu.
 2. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w Serwisie
 3. Usługodawca zastrzega, iż Serwis nie stanowi źródła prawa.
 4. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.
 5. Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku Usług wymagających zarejestrowania, dokonanie rejestracji w Serwisie jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
 6. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 7. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.

DEFINICJE

 1. Usługodawca – Biuro Prawne Stanisławscy s.c., ul. Wycieczkowa 33 A, 91 -518 Łódź, NIP: 726-252-60-89, Regon: 470101234.
 2. Usługobiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę, objętych Regulaminem.
 3. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin.

ZAKRES USŁUG

 

Główną Usługą świadczoną przez Usługodawcę są szkolenia. Stanowi ona usługę płatną. Przeglądanie i odczytywanie informacji w Serwisie jest bezpłatne.

Podanie danych jest niezbędne jedynie do korzystania z Usługi oferowanych przez Usługodawcę szkoleń.

 

 1. Usługami oferowanymi w ramach Serwisu są w szczególności:
  1. Możliwość przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców materiałów (tekstów, zdjęć, grafik, danych itd.) zamieszczanych w Serwisie, udostępnianych przez Usługodawcę w ramach dostępu bezpłatnego.
  2. Możliwość zapisania się i przesyłanie newsletterów do Usługobiorców. Warunkiem korzystania z newslettera jest potwierdzenie linku przesłanego w chwili rejestracji na wskazaną elektroniczną skrzynkę pocztową. W każdym czasie Usługobiorcy przysługuje możliwość wypisania się z newslettera, o czym zostaje pouczony na etapie rejestracji.
  3. Możliwość przesyłania Usługodawcy drogą elektroniczną informacji związanych z tematyką Serwisu. Usługodawca zastrzega możliwość nie udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie.
  4. Możliwość odpłatnego uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca określa na odpowiednich stronach Serwisu rodzaje Usług wymagających zarejestrowania w Serwisie lub podania określonych danych osobowych.
 3. Oferta świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia albo zmiany zasad ich świadczenia przez Usługodawcę. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania albo zmiany zasad świadczenia Usług bez uprzedniego zawiadamiania Usługobiorców.
 4. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Usługobiorcy powinni dysponować urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.
 5. Usługodawca oświadcza, że na jego stronach nie są wykorzystywane pliki cookies.

ZAWARCIE UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Zawarcie umowy świadczenia bezpłatnych Usług następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Usługobiorcę (np. kliknięcie w celu odczytania jakiejkolwiek informacji zamieszczonej w Serwisie, wysłanie do Usługodawcy pytania związanego z określoną tematyką Serwisu, wysłanie przez Usługobiorcę do Usługodawcy komentarza do określonego materiału w Serwisie).
  1. Zawarcie niektórych umów świadczenia płatnych Usług wymaga zarejestrowania w Serwisie. Usługodawca określa w Serwisie rodzaje tych Usług, w szczególności dotyczy to oferowanych przez Usługodawcę szkoleń. Rejestracja nie dotyczy sporządzanych opinii prawnych, przeprowadzenia audytu.
  2. Zawarcie umowy świadczenia płatnych Usług niewymagających zarejestrowania w Serwisie następuje w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę przez Usługobiorcę, które następuje poprzez wniesienie przez Usługobiorcę opłaty zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Usługobiorcą i Usługodawcą.
  3. Zawarcie umowy świadczenia płatnych Usług wymagających zarejestrowania w Serwisie następuje w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę przez Usługobiorcę zgodnie z instrukcją zawartą na stronach Serwisu. Do momentu rozpoczęcia świadczenia tej Usługi Usługobiorca może dokonywać zmian w złożonym zamówieniu.
  4. Usługodawca zastrzega, że niektóre ze świadczonych przez niego Usług mogą wymagać podania przez Usługobiorcę danych osobowych, niezbędnych do realizacji oferowanego szkolenia.
  5. Usługodawca zastrzega możliwość odwołania płatnej Usługi (oferowanego szkolenia) z przyczyn od niego niezależnych, dokonując niezwłocznie zwrotu wniesionej opłaty za szkolenie na rachunek wskazany przez Usługobiorcę.

WARUNKI PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIA I INNE USŁUGI

Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi szkolenia po jej opłaceniu przez Usługobiorcę, chyba że zostaną przyjęte przez strony inne ustalenia.

 1. Wysokość wnoszenia opłaty za szkolenia Usługodawca określa w Serwisie. Sposób wniesienia opłaty ustala się w sposób następujący: opłata za szkolenie zostaje wniesiona przez Usługobiorcę przed szkoleniem nie później niż  w termie 3 dni. Na tej podstawie Usługodawca wystawi Usługobiorcy fakturę VAT. Wniesienie opłaty może nastąpić na wyraźne życzenie Usługobiorcy po zakończonym szkoleniu na podstawie wystawionej przez Usługodawcę faktury VAT. Termin płatności zostaje określony na 14 dni, chyba że zostanie ustalony na wniosek Usługobiorcy dłuższy termin.
 2. Usługobiorcy – na jego wyłączną odpowiedzialność – przysługuje prawo zaznaczenia, że korzysta ze zwolnienia z podatku VAT w zakresie usługi szkolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Skorzystanie ze zwolnienia następuje na podstawie zaznaczenia wyznaczonego w tym celu pola w elektronicznym formularzu zgłoszenia na szkolenie. Usługobiorca obowiązany jest równocześnie do złożenia stosownego oświadczenia – według wzoru zamieszczonego w Serwisie – oraz przesłania go do Usługodawcy. Niezachowanie tych warunków, skutkować będzie wystawieniem faktury VAT z naliczonym podatkiem, na co Usługobiorca wyraża zgodę.
 3. Płatności realizuje się na rachunek Usługodawcy:

PKO BP S.A. I / O w  Łodzi  81 1020 3352 0000 1602 0009 7758

Termin, miejsce, dane osób zgłoszonych oraz cena za szkolenie podawane są w wiadomości elektronicznej wysyłanej na adres mailowy podany w formularzu rejestracyjnym.

 1. Wskazane w zgłoszeniu na szkolenie dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do wykonania Usługi szkolenia, w tym sporządzenia certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu. Podany adres mailowy uczestnika oznacza wyrażenie zgody do przekazania informacji dotyczącej szkoleń świadczonych przez Usługodawcę oraz informacji prawnych. W każdym czasie na  wniosek zgłoszonego na szkolenie uczestnika jego adres mailowy zostanie natychmiast usunięty z prowadzonej ewidencji.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.

 1. Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia należności za Usługi odpłatne (szkolenia ) w terminie i w sposób określony w Serwisie dla danego typu Usługi.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych. Co do zasady Usługodawca nie będzie informował o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Serwisu.
 3. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną prawa autorskiego. Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
 4. Usługodawca nie ma obowiązku udzielenia odpowiedzi na wszystkie wysłane przez Usługobiorców pytania związane z określoną tematyką. Nie dotyczy to Usługi płatnej (szkolenia), która została opłacona.
 5. W przypadku, gdy Usługodawca w celu świadczenia Usługi wymaga podania przez Usługobiorcę adresu e-mail Usługobiorca zobowiązany jest podać prawdziwy adres e-mail, tj. taki pod którym odbiera korespondencję. Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o zmianie swego adresu e-mail poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail Usługodawcy. W przypadku niepoinformowania Usługodawcy o zmianie adresu e-mail, uważa się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Usługodawcę do Usługobiorcy na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w formularzu zostały doręczone.
 6. Usługobiorca Usług wymagających zarejestrowania dokonując rejestracji wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy i podmiotów z nim powiązanych. Usługobiorca może w każdym czasie odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, przesyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy biuro@stanislawscy.pl.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.

 1. Usługodawca zastrzega, że Usługi świadczone na podstawie Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.
 2. Wiadomości i informacje zamieszczane w Serwisie nie stanowią źródeł prawa, a ich wykorzystanie następuje na ryzyko i odpowiedzialność Usługobiorcy.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:

a)    za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem,

b)    za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Usługobiorcę danych oraz informacji z Serwisu w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.;

c)     za jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niż www.stanislawscy.pl, do których linki zawarto w Serwisie.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług.

 1. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.
 2. Udostępniając formularz rejestracyjny Usługodawca określa dane osobowe Usługobiorcy, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia Usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 3. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 4. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 5. Usługobiorca ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.
 6. Usługodawca może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe.

 

ROZWIĄZANIE UMOWY

Umowa o świadczenie bezpłatnych Usług niewymagających zarejestrowania w Serwisie rozwiązuje się na skutek zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.

Umowa świadczenia odpłatnej Usługi rozwiązuje się z chwilą jej wykonania.

W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed szkoleniem, uczestnik zostanie obciążony kosztem w wysokości 50% wartości zamówienia. Nieobecność na szkoleniu bez uprzedniego wycofania zgłoszenia nie zwalnia z dokonania zapłaty.

Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.

Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika inną osobą.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia oraz zmiany ekspertów z przyczyn niezależnych od organizatora szkolenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia przez Usługodawcę Usług odpłatnych.
 2. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Usługodawcy Usługobiorca może kierować na adres poczty elektronicznej biuro@stanislawscy.pl
 3. Regulamin wchodzi w życie dnia 03.04.2013 r.

Wiadomości