Chorego pracownika można zwolnić z pracy

22.01.2014

W dniu 9 stycznia 2014r. pracownik przystąpił do pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy o godzinie 700.  Natomiast o godzinie 900 został poproszony o stawienie się w dziale kadr. Pracownik otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu. Udał się na stanowisko pracy, a następnie oświadczył, że udaje się do lekarza, gdyż jest chory. Rzeczywiście w dniu następnym (10 stycznia 2014r.) powiadomił telefonicznie, że jest niezdolny do pracy w okresie 9 – 16 stycznia 2014r. i zwolnienie lekarskie dostarczy niebawem. W dniu 17 stycznia 2014r. przystępując do pracy stwierdził, że wypowiedzenie umowy o pracę nastąpiło z naruszeniem przepisów Kodeksu pracy, gdyż otrzymał je w dniu, w którym lekarz stwierdził jego niezdolność do pracy i złoży w tej sprawie odwołanie do sądu pracy. Nasze pytanie brzmi: czy pracodawca naruszył przepisy wypowiadając umowę o pracę choremu pracownikowi?

Bardzo często panuje przekonanie, że wypowiedzenie nie będzie skuteczne, jeżeli pracownik wykaże, że w dniu jego wręczenia był chory. Stwierdzić jednak należy, że nie zawsze choroba pracownika chroni go przed rozwiązaniem umowy o pracę za wypowiedzeniem. Zauważyć jednak należy, że nie ma przeszkód prawnych, aby rozwiązać z pracownikiem w czasie choroby stosunek pracy bez wypowiedzenia i z jego winy (art. 52 k.p.). Inaczej zostały ukształtowane przepisy regulujące rozwiązywanie stosunku pracy za wypowiedzeniem.

Zgodnie  z art. 41 k.p. pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Przez wiele lat orzeczenia Sądu Najwyższego sugerowały, że należy uznać za bezskuteczne wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi, który wykonywał pracę, a następnie bez zwłoki wykazał, że w chwili wypowiedzenia był niezdolny do pracy z powodu choroby. W pewnym czasie jednak Sąd Najwyższy odstąpił od tego stanowiska, czemu dał wyraz w uchwale pełnego składu Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 marca 1993r. ( I PZP 68/92, OSNC 1993/9/140) poprzez stwierdzenie, że wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi który świadczył pracę, a następnie wykazał, że w dniu wypowiedzenia był niezdolny do pracy, nie narusza art. 41 k.p.

W kolejnym orzeczeniu (wyrok SN z dnia 17 listopada 1997r., I PKN 366/97 OSNAPiUS 1998/17/505) Sąd Najwyższy stwierdził, że ze względu na ochronę przewidzianą w art. 41 k.p. nie jest obojętne, czy pracownik otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę w czasie gdy wykonywał pracę, czy też w dniu, w którym pracy nie świadczył, lecz przyniósł do zakładu pracy zwolnienie lekarskie.

Gdyby pracownik zachorował w czasie trwającego wypowiedzenia, np. na tydzień przed jego zakończeniem, choroba pracownika nie wpływa na skuteczność dokonanego wcześniej wypowiedzenia umowy o pracę (stosunek pracy zostanie rozwiązany). Oznacza to, że jeżeli nawet niezdolność do pracy będzie trwała przez cały okres wypowiedzenia, umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu w sytuacji, o której w pytaniu, z upływem 3 miesięcznego wypowiedzenia, tj. 30 kwietnia 2014r.

Pracodawca nie naruszył przepisów wypowiadając pracownikowi umowę o pracę w dniu 9 stycznia 2014r.

Podstawa prawna:

  • art. 41 k.p.
  • uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 marca 1993r. (I PZP 68/92, OSNC 1993/9/140),
  • wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 1997r., I PKN 366/97 OSNAPiUS 1998/17/505

 

Zygmunt Stanisławski

22 stycznia 2014r.

Wiadomości