Chory pracownik przed emeryturą

29.03.2013

Na początku grudnia 2012r. pracownik wystąpił z wnioskiem o rozwiązanie stosunku pracy w dniu 31 grudnia 2012r. w trybie porozumienia stron, gdyż od 1 stycznia 2013r. przechodzi na emeryturę. Pracodawca wyraził zgodę na rozwiązanie umowy i uzgodnił z pracownikiem, że w okresie 24 – 31 grudnia 2012r. wykorzysta urlop wypoczynkowy. W dniu 27 grudnia 2012r. otrzymaliśmy informację, że pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim. W dniu 2 stycznia 2013r. skontaktowaliśmy się telefonicznie z pracownikiem, w celu potwierdzenia niezdolności do pracy. Pracownik potwierdził, że przebywa na zwolnieniu lekarskim, jednak do dzisiejszego dnia nie otrzymaliśmy zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego chorobę pracownika. Ponieważ do dnia 7 stycznia 2013r. musimy wydać pracownikowi świadectwo pracy nie wiemy jakie informacje w nim wpisać.

Korzystanie przez pracownika ze zwolnienia lekarskiego z tytułu własnej niezdolności do pracy lub opieki nad członkiem rodziny nie wpływa na wcześniejsze uzgodnienie co do rozwiązania stosunku pracy w trybie porozumienia stron. Przepisy zakazują wypowiadania umowy o pracę w czasie zwolnienia lekarskiego, ale nie zakazują rozwiązania w trybie porozumienia stron.

Zgodnie z art. 97 k.p. pracodawca obowiązany jest niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Nie dotyczy to przypadków rozwiązania się umów terminowych, do których stosuje się inne zasady wydawania świadectw pracy.

Jeżeli pracownik  potwierdzi swoją niezdolność do pracy od dnia 21 grudnia 2012r. to urlop wypoczynkowy nie mógł rozpocząć się w dniu 24 grudnia 2012r., gdyż pracownik nie mógł rozpocząć urlopu w ustalonym terminie (art. 165 k.p.). Obowiązkiem pracodawcy będzie wypłacenie pracownikowi za czas niezdolności do pracy w okresie 21 – 31 grudnia 2012r., w zależności od okoliczności, wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego. Prawo do wynagrodzenia i zasiłku pracownik utraci w chwili rozwiązania się stosunku pracy, gdyż po pierwsze nie będzie już pracownikiem, a po drugie uprawniony będzie do emerytury.

Zgodnie z art. 13 ust.1 ustawy z dnia 25.06.1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 77, poz. 512) zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, jak i z tytułu niezdolności do pracy powstałej po ustaniu tytułu ubezpieczenia nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy.

Jeżeli pracownik nie potwierdzi swojej niezdolności do pracy zaświadczeniem lekarskim, należy przyjąć, że w okresie 21 – 31 grudnia przebywał na urlopie wypoczynkowym.

Takie też informacje powinny się znajdować w wystawionym świadectwie pracy. Przyjmując, że pracownik zatrudniony był na podstawie umowy na czas nie określony, świadectwo pracy musi zostać wydane w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy. Jeżeli po świadectwo pracy nie zgłasza się pracownik lub osoba upoważniona przez niego na piśmie, pracodawca, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu, przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub osobie upoważnionej za pośrednictwem poczty albo doręcza w inny sposób.

Jeżeli przyjmiemy, że w dniu 21 grudnia 2012r. pracownik zachorował i była to pierwsza niezdolność do pracy w roku 2012, należy w świadectwie pracy w ust. 4 pkt 4 wpisać, że pracownik w okresie 21 – 31 grudnia 2012r. był niezdolny do pracy przez okres 11 dni oraz w ust. 4 pkt 10 wpisać ten okres jako nieskładkowy. W tej sytuacji należy wypłacić byłemu pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Informacja o wykorzystanym urlopie zostanie wpisana do ust. 4 pkt 1 świadectwa pracy, oczywiście bez zamieszczania informacji, że został za urlop wypoczynkowy wypłacony ekwiwalent pieniężny.

Jeżeli przyjmiemy, że pracownik nie dostarczył zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego niezdolność do pracy, należy przyjąć, że pracownik w okresie 21 – 31 grudnia 2012r. korzystał z urlopu wypoczynkowego. W tej sytuacji zostanie wpisana informacja w ust. 4 pkt 1 o wykorzystanym urlopie wypoczynkowym, bez wpisywania informacji w ust. 4 pkt 4 i 10.

Jeżeli dopiero po dniu 7 stycznia 2013r. pracodawca otrzyma zaświadczenie lekarskie potwierdzające niezdolność do pracy, należy wówczas przyjąć, że wydane świadectwo pracy zawiera nieprawidłowe informacje, gdyż nie wskazano w nim okresu i liczby dni z prawem do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego. Powinno zostać ono sprostowane.

Propozycja sprostowania świadectwa pracy może wypłynąć od pracodawcy, na co pracownik może nie zareagować, pozostając przy świadectwie, które otrzymał.

Z wnioskiem o sprostowanie świadectwa  może wystąpić również pracownik w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Po tym terminie pracodawca zwolniony jest z obowiązku sprostowania świadectwa pracy. Nieuwzględnienie wniosku pracownika złożonego w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy spowodować jednak może wystąpieniem z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy.

Świadectwo pracy niezawierające informacji o niezdolności do pracy z powodu choroby jest korzystne dla pracownika, gdyż informuje tylko o wykorzystanym urlopie wypoczynkowym. Nie można jednak zapominać, że w dokumentach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odnotowane zostało, że w okresie 21 – 31 grudnia 2012r. pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim i z tego tytułu pracodawca wypłacił należne świadczenie chorobowe.

Podstawa prawna:

  • art. 92, 97, 165 k.p.
  • art. 13 ust.1 ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 77, poz. 512)

Zygmunt Stanisławski

3 stycznia 2013r.

Wiadomości