Czas pracy osoby niepełnosprawnej w maju 2013r.

23.04.2013

Czas osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Pracodawca ustalił zarządzeniem dzień 2 maja 2013r. dniem wolnym od pracy, w zamian za dzień 27 kwietnia 2013r. (sobota). W ogólnym rozrachunku będziemy pracować więcej godzin w kwietniu, a mniej w maju. W regulaminie pracy pracodawca uregulował te kwestie i ustalił dwumiesięczny okres rozliczeniowy obejmujący m-ce kwiecień i maj.

 Czy pracodawca powinien udzielić osobie niepełnosprawnej dnia wolnego z własnej inicjatywy i „podarować” pracownikowi ten dzień lub inny w tym tygodniu tj. w dniach 22.04.-27.04.2013, by nie przekroczyć tygodniowej normy?

  1. Jeśli pracownik (osoba niepełnosprawna) już wcześniej sam złożył podanie o urlop na dzień 27.04.2013, to czy pracodawca na mocy przepisów (art.15 ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej ….) powinien „podarować” mu ten dzień i sam anulować jego wniosek czy powinien pozostawić taki stan, tym samym pomniejszając pracownikowi o ten jeden dzień, dni jego urlopu wypoczynkowego?

 

Normy czasu pracy pracowników niepełnosprawnych zostały określone w art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (tekst jednolity z 2011r. Dz.U. Nr 127 poz. 721).

Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę oraz 40 godzin tygodniowo. Wskazane normy dotyczą wszystkich osób niepełnosprawnych bez względu na orzeczony stopień niepełnosprawności.

Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekroczyć 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, jeżeli lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną wyda w odniesieniu do tej osoby zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy.

Niezależnie od tego, czy tygodniowa norma czasu pracy wynosi 40, czy też 35 godzin, pracodawca nie może ustalić takiego rozkładu czasu pracy osoby niepełnosprawnej, który zobowiązywał osobę niepełnosprawną do pracy przekraczającej 40 lub 35 godzin w danym tygodniu.

Z uwagi na to, że dzień 2 maja 2013 – jak co roku – przypada pomiędzy dwoma dniami wolnymi od pracy (chociaż nie dla wszystkich pracowników) pracodawca nie może wyznaczyć pracownikowi pracy w tygodniu, w którym pracownik musiałby przepracować 6 kolejnych dni kalendarzowych.

Wprowadzając dwumiesięczny okres rozliczeniowy w okresie 1 kwietnia – 31 maja 2013r. pracodawca ustalił wymiar czasu pracy na poziomie 328 godzin. Pozwala to na zwiększenie liczby godzin pracy w pewnym miesiącu oraz ich zmniejszenie w drugim miesiącu. Jednak taki rozkład nie pozwala na zobowiązanie pracownika niepełnosprawnego do wykonania pracy w liczbie godzin przekraczających tygodniową normę czasu pracy.

Wyznaczenie pracownikowi niepełnosprawnemu pracy przez 6 kolejnych dni w okresie 22 – 27 kwietnia 2013r. stanowi naruszenie przepisów o czasie pracy, gdyż przewiduje pracę przekraczającą dozwoloną 40 godzinną tygodniową normę czasu pracy. Pracownik, o którym mowa, nie jest objęty przeciętną tygodniową normą czasu pracy. Jego tygodniowa norma ma stałą tygodniową wartość.

Jeżeli pracodawca zobowiąże pracownika niepełnosprawnego do pracy w dniu 27 kwietnia 2013r. naruszy przepisy o czasie pracy.

Jeżeli pracownik niepełnosprawny złoży wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego w dniu 27 kwietnia 2013r., pracodawca nie może przyjąć takiego wniosku, gdyż nie można udzielić pracownikowi urlopu na dzień, w którym pracownik nie miał obowiązku wykonywania pracy.

Pracodawca nie może udzielić pracownikowi urlopu w dniu, który nie jest dniem pracy, zgodnie z obowiązującym pracownika rozkładem czasu pracy. Ponieważ nie można wyznaczyć pracownikowi pracy w szóstym dniu tygodnia, tym samym nie można udzielić urlopu wypoczynkowego.

Podstawa prawna:

  • art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (tekst jednolity z 2011r. Dz.U. Nr 127 poz. 721),
  • art. 1542 § 1 k.p.

Zygmunt Stanisławski

23 kwietnia 2013r.

Wiadomości