Czas pracy pracowników Parków Narodowych

Szanowni Państwo!

Z uwagi na zwiększającą się liczbę zachorowań na  Covid – 19, rezygnujemy z planowanych w najbliższym czasie szkoleń stacjonarnych, przechodząc na szkolenia on-line.

Dołożymy wszelkich starań, aby wartość szkolenia pozostała na dotychczasowym poziomie.

Szkolenia będą przeprowadzane w kilku terminach, tak aby mogli Państwo wybrać termin dogodny dla siebie.

Po wypełnieniu i przesłaniu do nas zgłoszenia na szkolenie w wybranym terminie, otrzymacie Państwo link, który umożliwi udział w szkoleniu.

Jeżeli z uwagi na obiektywne przyczyny, chcielibyście Państwo zmienić termin udziału w szkoleniu, prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym biurem, w celu udzielenia dostępu w nowym terminie.

Przesłanie tej informacji po odbytym szkoleniu, uniemożliwia zmianę terminu szkolenia. Faktura za przeprowadzenie szkolenia w wyznaczonym dniu podlegać będzie zapłacie przez podmiot zgłaszający uczestnictwo w zakończonym szkoleniu.

Po zakończeniu szkolenia, otrzymacie Państwo zgodnie z obowiązującymi przepisami fakturę, potwierdzającą lub zobowiązującą do dokonanie wpłaty.

Jeżeli faktura ma być wystawiona po szkoleniu, prosimy o odpowiednie zaznaczenie tego w formularzu zgłoszeniowym na szkolenie.

Czas pracy, to pojęcie prawne określające długość czasu pracy danego pracownika, jak i jego organizację. W określonym dla pracownika czasie pracy pozostaje on w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Na podstawie ustalonego wymiaru czasu pracy, obowiązującego w danym okresie rozliczeniowym, planowany i rozliczany jest czas pracy. W wybranym okresie rozliczeniowym planowane są zadania dla pracowników, a po jego upływie następuje rozliczenie każdej zatrudnionej osoby i przepracowanych przez nią godzin. Pracodawca ustala czas pracy swoich pracowników zgodnie z normami czasu pracy – maksymalną liczbą godzin, którą pracownik może przepracować w jednej dobie lub w tygodniu pracy. Obowiązuje zasadniczo przeciętnie 40-godzinny tydzień pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Czas pracy w ciągu jednego dnia wynosi 8 godzin na dobę, pozostałe godziny to godziny nadliczbowe. Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. Obok podstawowego systemu czasu pracy, Kodeks pracy przewiduje różne formy zorganizowania czasu pracy pracownika (m.in. system przerywany, równoważny czy weekendowy). System czasu pracy to zbiór reguł normujących czas pracy. Stosowanie określonego systemu czasu pracy powinno wynikać z układu zbiorowego pracy, regulaminu pracy lub z obwieszczenia. O wszystkich aspektach związanych z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy mowa będzie na szkoleniu, na które Państwa zapraszamy.

Ilość miejsc ograniczona!

1. Przedstawienie założeń ogólnych niezbędnych do tworzenia rozkładów czasu pracy
✓ wyznaczenie osób zobowiązanych do planowania i rozliczania czasu pracy oraz ich
współpraca
✓ normy czasu pracy wynikające z przepisów obowiązujących u pracodawcy
✓ norma dobowa i tygodniowa pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
✓ pora nocna regulowana przepisami układu zbiorowego, regulaminu pracy lub obwieszczenia
✓ pojęcie tygodnia w przyjętym okresie rozliczeniowym
✓ zakazy podmiotowe i liczbowe wykonywania pracy w porze nocnej
✓ pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy oraz kierownicy komórek organizacyjnych
2. Wybór systemów pracy w zależności od potrzeb pracodawcy ✓ korzyści i zagrożenia poszczególnych systemów
3. Wybór okresów rozliczeniowych dla poszczególnych grup zawodowych
✓ korzyści i zagrożenia krótszych i dłuższych okresów rozliczeniowych
✓ zmiana stosowanego okresu rozliczeniowego
4. Obliczanie wymiaru czasu pracy w zastosowanym okresie rozliczeniowym
✓ tworzenie harmonogramów na okres krótszy niż przyjęty okres rozliczeniowy
✓ postać stworzonego harmonogramu oraz termin przekazania go pracownikom
✓ sytuacje, w których dochodzi do zmniejszenia wymiaru czasu pracy
✓ wpływ usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy na wymiar czasu
pracy
5. Zmiana ustalonego wcześniej rozkładu czasu pracy na skutek decyzji pracodawcy lub wniosku pracownika
6. Tworzenie rozkładów czasu pracy w wybranych systemach czasu pracy
✓ praca zmianowa
✓ praca świadczona po 8 godzin w ciągu doby
✓ praca świadczona do 12 godzin w ciągu doby
✓ praca świadczona przez 7 dni w tygodniu oraz 24 godziny w ciągu doby
✓ zasada „łamania zmian” – przedstawienie różnych opcji „łamania zmian”
7. Rozkłady czasu pracy zapewniające odpoczynki dobowe i tygodniowe ✓ skracanie odpoczynku dobowego i tygodniowego
8. Wprowadzenie ruchomej organizacji czasu pracy
9. Wprowadzenie indywidualnego rozkładu czasu pracy
10. Zarządzanie pracą w niedziele, święta, dni wolne wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy oraz zasady jej rekompensaty
11. Praca w godzinach nadliczbowych
✓ z przekroczenia dobowej normy czasu pracy
✓ z przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy
✓ rekompensowanie wykonanej pracy w godzinach nadliczbowych
✓ ograniczenie pracy w godzinach nadliczbowych w skali okresu rozliczeniowego oraz roku
kalendarzowego
✓ wpływ wykazanych godzin nadliczbowych w świadectwie pracy na pracę w godzinach
nadliczbowych u nowego pracodawcy
12. Rozliczenie przepracowanych godzin w okresie rozliczeniowym
13. Przeniesienie przepracowanych godzin do ewidencji czasu pracy i jej przechowywanie
14. Przedstawienie – na przykładach – popełnionych błędów w harmonogramach i ewidencji czasu pracy

Zygmunt Stanisławski

W 1979r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Aktualnie partner zarządzający w Biurze Prawnym  Stanisławscy. Autor wielu pisemnych opracowań oraz opinii prawnych z zakresu prawa pracy. Trener z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym, potrafiący przekazać wiedzę od strony praktycznej. Prowadzi z powodzeniem zarówno szkolenia „otwarte”, jaki i „zamknięte”.

Loading...

Rejestracja szkolenia

Potwierdzam udział w szkoleniu w terminie:

Termin i Miejsce
Cena netto

390,00 zł

Cena brutto

479,70 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Warunkiem zwolnienia kosztu szkolenia z podatku VAT jest złożenie stosownego oświadczenia, według wzoru, który zamieszczamy poniżej. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto zostanie naliczony 23% podatek VAT.

Wypełnij formularz online

Dane osoby zgłaszanej

Dane Firmy (którą reprezentuje Zgłaszany), Dane do wystawienia faktury VAT

Na powyższy e-mail zostaną przesłane dane zgłoszenia do potwierdzenia.

0PLN
* Wymagane pola

Wiadomości