Czas pracy w podmiotach leczniczych w 2022r.

Szanowni Państwo!

Z uwagi na zwiększającą się liczbę zachorowań na Covid – 19, rezygnujemy z planowanych w najbliższym czasie szkoleń stacjonarnych, przechodząc na szkolenia on-line.

Dołożymy wszelkich starań, aby wartość szkolenia pozostała na dotychczasowym poziomie.

Szkolenia będą przeprowadzane w kilku terminach, tak aby mogli Państwo wybrać termin dogodny dla siebie.

Po wypełnieniu i przesłaniu do nas zgłoszenia na szkolenie w wybranym terminie, otrzymacie Państwo link, który umożliwi udział w szkoleniu.

Jeżeli z uwagi na obiektywne przyczyny, chcielibyście Państwo zmienić termin udziału w szkoleniu, prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym biurem, w celu udzielenia dostępu w nowym terminie.

Przesłanie tej informacji po odbytym szkoleniu, uniemożliwia zmianę terminu szkolenia. Faktura za przeprowadzenie szkolenia w wyznaczonym dniu podlegać będzie zapłacie przez podmiot zgłaszający uczestnictwo w zakończonym szkoleniu.

Po zakończeniu szkolenia, otrzymacie Państwo zgodnie z obowiązującymi przepisami fakturę, potwierdzającą lub zobowiązującą do dokonanie wpłaty.

Jeżeli faktura ma być wystawiona po szkoleniu, prosimy o odpowiednie zaznaczenie tego w formularzu zgłoszeniowym na szkolenie.

Czas pracy pracowników służby zdrowia zawsze budził wątpliwości w zakresie jego rozliczania, a w szczególności w zakresie pełnienia dyżurów medycznych i udzielanego po nich odpoczynku. Obowiązujące od lipca 2011r. przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej w dużym stopniu usunęły te wątpliwości. Na szczególną uwagę zasługuje planowanie dyżurów medycznych i sposób zapłaty za dyżur. Pewne trudności sprawia również tworzenie grafików pracy w stosowanych powszechnie dwóch systemach czasu pracy: normalnym oraz równoważnym. Na wielu prezentowanych w czasie szkolenia przykładach przedstawione zostaną mechnizmy tworzenia grafików oraz późniejsze rozliczanie czasu faktycznie przepracowanego, który często różni sie od pierwotnie zakładanego. Szkolenie ma wyjaśnić wszystkie wątpliwości związane z czasem pracy w służbie zdrowia, a opracowany autorski materiał szkoleniowy ma pogłębić uzyskaną na szkoleniu wiedzę.

Ilość miejsc ograniczona!

CZAS PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH 2022

 1. Podmiot leczniczy zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
 2. Normy czasu pracy (dobowa i tygodniowa)
 3. Ustalanie wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym dla różnych grup pracowników
 4. Ustalanie okresów rozliczeniowych
 5. Normy czasu pracy pracowników medycznych zatrudnionych poza zakładami opieki zdrowotnej
 6. Systemy czasu pracy
 7. Równoważny system czasu pracy oraz ograniczenia w jego stosowaniu
 8. Zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy na przyjęte okresy rozliczeniowe
 9. Rozliczanie czasu pracy na podstawie prezentowanych przykładowych grafików
 10. Praca w godzinach nadliczbowych i jej rekompensowanie (wypłata wynagrodzenia, czas wolny od pracy)
 11. Udzielanie zwolnień od pracy pracownikom medycznym i ich wpływ na rozliczenie czasu pracy
 12. Wliczanie dyżuru medycznego do czasu pracy
 13. Ograniczenia w stosowaniu dyżuru medycznego
 14. Wynagrodzenie za pełniony dyżur medyczny, w tym pracowników medycznych zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
 15. Dyżury pełnione na zasadach przewidzianych w Kodeksie pracy
 16. Odpoczynek dobowy
 17. Brak możliwości skracania odpoczynku dobowego
 18. Odpoczynek tygodniowy
 19. Zasady skracania odpoczynku tygodniowego
 20. Rekompensata za pracę wykonaną w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
 21. Praca w niedziele i święta oraz jej rekompensowanie
 22. Praca wykonywana w wymiarze przekraczającym 48 godzin na tydzień (klauzula opt-out)
 23. Uprawnienie Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie ograniczenia wydłużania tygodniowego wymiaru czasu pracy
 24. Okres rozliczeniowy stosowania klauzuli opt –out o samodzielnym charakterze
 25. Sposób liczenia wynagrodzenia za pracę przekraczającą przeciętnie 48 godzin na tydzień
 26. Gotowość do udzielania świadczeń zdrowotnych, a dyżur medyczny
 27. Dodatki zmianowe pracowników wykonujących zawód medyczny
 28. Prowadzenie ewidencji czasu pracy
 29. Wpływ zmiennych składników wynagrodzenia pracownika medycznego na podstawę do zasiłków oraz wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego
 30. Wyjaśnienia i interpretacje Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące czasu pracy pracowników służby zdrowia
 31. Orzecznictwo Sądu Najwyższego wyjaśniające niektóre wątpliwości stosowania przepisów o czasie pracy

Zygmunt Stanisławski

W 1979r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Aktualnie partner zarządzający w Biurze Prawnym  Stanisławscy. Autor wielu pisemnych opracowań oraz opinii prawnych z zakresu prawa pracy. Trener z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym, potrafiący przekazać wiedzę od strony praktycznej. Prowadzi z powodzeniem zarówno szkolenia „otwarte”, jaki i „zamknięte”.

Loading...

Rejestracja szkolenia

Potwierdzam udział w szkoleniu w terminie:

Termin i Miejsce
Cena netto

390,00 zł

Cena brutto

479,70 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Warunkiem zwolnienia kosztu szkolenia z podatku VAT jest złożenie stosownego oświadczenia, według wzoru, który zamieszczamy poniżej. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto zostanie naliczony 23% podatek VAT.

Wypełnij formularz online

Dane osoby zgłaszanej

Dane Firmy (którą reprezentuje Zgłaszany), Dane do wystawienia faktury VAT

Na powyższy e-mail zostaną przesłane dane zgłoszenia do potwierdzenia.

0PLN
* Wymagane pola

Wiadomości