Dla kogo zwolnienie z płacenia składek na ZUS?

03.04.2020

Zwolnienie z obowiązku płacenia składek za okres 1 marca – 31 maja 2020r.

Płatnik składek, który na dzień 29 lutego 2020r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, może złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące – od 1 marca do 31 maja 2020 r.

Zwolnienie dotyczy tzw. mikroprzedsiębiorców oraz osoby prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą.

Zwolnienie dotyczy składek na:

 • ·        ubezpieczenia społeczne,
 • ·        ubezpieczenie zdrowotne,
 • ·        Fundusz Pracy,
 • ·        Fundusz Solidarnościowy,
 • ·        Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • Fundusz Emerytur Pomostowych.

 

Zwolnienie dotyczy składek należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia
31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres.

Warunkiem zwolnienia jest również to, aby pracodawca był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.

Zwolnienie obejmuje również osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 i 321), opłacające składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli:

 • prowadzili działalność przed 1 lutego 2020 r.
 • i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto
  w gospodarce narodowej w 2020 r., tj. 15 681 zł.

W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru tych składek.

Ograniczenie to stosuje się odpowiednio do osoby wykonującej pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia i osoby z nią współpracującej, dla której podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota.

Podstawą do zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jest wniosek płatnika składek składany Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek zawiera:

1)       dane płatnika składek:

a)      imię i nazwisko, nazwę skróconą,

b)      numer NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu,

c)       adres do korespondencji;

2)       oświadczenie płatnika składek, potwierdzające uzyskanie, w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek przychodu z działalności nie wyższego niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., tj. 15 681 zł,

3)       inne informacje niezbędne do umorzenia składek;

4)       podpis wnioskodawcy.

Oświadczenie, o którym mowa w pkt 2, płatnik składek składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W oświadczeniu jest zawarta klauzula następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych należy złożyć dwa druki:

 • wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności RDZ oraz
 • do wniosku elektronicznego musisz załączyć informacje wymagane przez Komisję Europejską w związku z  udzielaną pomocą publiczną (Komunikat 2020/C 91 I/01) .

Uwaga:

 1. Zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za okres marzec- maj 2020 r., dotyczy tylko wartości znanych na dzień rozpatrzenia wniosku.
 2. Przepisy nie przewidują minimalnej i maksymalnej kwoty należności z tytułu składek, którą może objąć zwolnienie.

 

Płatnik składek składając wniosek o zwolnienie z płacenia składek, nie kieruje się przychodem poszczególnych pracowników, lecz własnym przychodem
z prowadzonej działalności.

W treści wniosku płatnik musi wskazać Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych za które lub który miesiąc wnosi o zwolnienie go z płacenia składek. Może to dotyczyć np. tylko jednego miesiąca, jeżeli w pozostałych dwóch przekroczona została granica przychodu, o której mowa wyżej. To samo dotyczy sytuacji, gdy płatnik pomimo uprawnienia do zwolnienia, wskazał tylko dwa miesiące za które wnosi o zwolnienie z płacenia.

Uwaga:

Pierwszym miesiącem, za który można być zwolnionym z płacenia składek jest marzec 2020r. Ostatnim zaś maj 2020r.. Jeżeli w marcu 2020r. został osiągnięty przez płatnika przychód przekraczający 15 681 zł, uprawnienie do zwolnienia może przysługiwać tylko przez dwa pozostałe miesiące, chyba, że również
w kolejnym miesiącu przychód przekraczał tę wartość. Wówczas tylko składki naliczane za maj 2020r. mogłyby być zwolnione z płacenia. Jeżeli przychody we wszystkich trzech miesiącach przekraczały 15 681 zł, zwolnienie nie przysługuje.

Przykład:

Płatnik w dniu 6 kwietnia 2020r. złożył wniosek o zwolnienie z płacenia należności z tytułu składek za okres 1 marca – 31 maja 2020r., gdyż w marcu 2020r. osiągnął przychód o wartości 12 845 zł. Zwolnienie przysługiwać będzie przez trzy miesiące.

Przykład:

Płatnik w dniu 11 maja 2020r. złożył wniosek o zwolnienie z płacenia należności z tytułu składek za okres 1 marca – 31 maja 2020r. wykazując, że w marcu osiągnął przychód 14 500 zł. Zwolnienie przysługiwać będzie przez 3 miesiące. Pamiętać trzeba, że wniosek powinien być złożony do ZUS najpóźniej w dniu 30 czerwca 2020r.

Przykład:

Płatnik w dniu 30 kwietnia 2020r. złożył wniosek o zwolnienie z płacenia należności z tytułu składek za okres 1 kwietnia – 31 maja 2020r., gdyż w marcu 2020r. uzyskał przychód o wartości 16 250 zł., natomiast w kwietniu 2020r. przychód nie przekroczył wartości 15 681 zł. Zwolnienie przysługuje za dwa miesiące: kwiecień i maj 2020r.

Uwaga:

Z przepisów wynika, że aby uzyskać zwolnienie z płacenia składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych musi znać wartość przychodu uzyskanego
w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, który nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., tj. 15 681 zł. Oznacza to, że nie ma znaczenia jaki przychód płatnik uzyska
w następnym lub następnych miesiącach.

Przykład:

Płatnik składek w marcu 2020r. uzyskał przychód 8 200 zł, natomiast
w następnych odpowiednio: 20 430 zł oraz 50 420 zł. Jeżeli płatnik złożył wniosek o zwolnienie od miesiąca marca 2020r. uprawniony będzie do zwolnienia przez trzy kolejne miesiące (marzec – kwiecień i maj 2020r.)

Pomimo złożenia wniosku o zwolnienie z obowiązku płacenia składek, płatnik, który nie jest zwolniony z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych, zobowiązany jest nadal przesyłać te dokumenty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na zasadach i w terminach określonych w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Płatnik zwolniony z obowiązku ich składania, w dalszym ciągu nie przesyła dokumentów do ZUS.

Decyzję w zakresie zwolnienia z obowiązku płacenia składek podejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

 • w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięczny należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek,
  a w przypadku gdy płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania –
 • w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie
  z opłacania składek.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje płatnika składek o zwolnieniu z obowiązku opłacania należności z tytułu składek. Odmowa zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, następuje w drodze decyzji.

Od decyzji o odmowie zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, płatnikowi składek przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Uwaga:

Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie później niż do dnia 30 czerwca 2020r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.

Zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek,  znane na dzień rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek.

Pomimo zwolnienia z płacenia składek, informacja o składkach na ubezpieczenie emerytalne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących, zwolnionych z obowiązku ich opłacania, ewidencjonowana jest na koncie ubezpieczonego, o którym mowa w art. 40 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jako składka wpłacona, a składki na ubezpieczenia społeczne, zwolnione z obowiązku ich opłacania traktuje się jak składki opłacone.

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność i osoba z nią współpracująca  zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa jeżeli podlegała ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 r. Osoby te zachowują również prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Uwaga:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o wysokości przychodu wykazanego we wniosku o zwolnienie z opłacania składek.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych o rozbieżnościach pomiędzy przychodem wykazanym we wniosku o zwolnienie z opłacania składek a przychodem wykazanym dla celów podatkowych.

Wymiana informacji, o których mowa następuje w formie elektronicznej.

W przypadku gdy zostanie stwierdzone, że rozbieżności, o których mowa, są wynikiem wprowadzenia w błąd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, płatnik składek zobowiązany jest do opłacenia należności z tytułu składek, za marzec, kwiecień i maj 2020 r., wraz z odsetkami za zwłokę, w terminie 30 dni od otrzymania decyzji o obowiązku opłacenia tych składek, wraz z odsetkami za zwłokę. W przypadku nieopłacenia w terminie należności z tytułu składek, należności te podlegają przymusowemu dochodzeniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Uwaga:

Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania składek, o których mowa, nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności budżetowych, w tym składek pobieranych przez ZUS.

Podstawa prawna:

 • art. 31 zo – 31 zza ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy
  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

 

Zygmunt Stanisławski

3 kwietnia 2020r.

 

Załączniki:

 • druk RDZ
 • załącznik do druku elektronicznego RDZ

 

WNIOSEK

o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Instrukcja wypełniania

 1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI
 2. Pola wyboru zaznacz znakiem X
 3. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)
 4. Podaj adres do korespondencji w tej sprawie.

I. Dane prowadzącego działalność 

                   
                 

NIP        REGON

                                                                                                                                

                                                                                                                                 

                     

PESEL

 
 
 

Imię Nazwisko Nazwa skrócona  

 

Ulica

 

 
 

Numer domu Numer lokalu

 

 
 

Kod pocztowy Miejscowość

 

 
 

Numer telefonu Adres poczty elektronicznej

 

Podaj numer telefonu i adres e-mail – to ułatwi nam kontakt w sprawie

Rachunek bankowy 

                                                   

 

II. Forma opodatkowania w roku 2020

 

 

 

Karta podatkowa i zwolnienie z opłacania podatku VAT (przejdź do wypełnienia części V)

 

Pozostałe formy opodatkowania, w tym karta podatkowa i brak zwolnienia z opłacania podatku VAT (przejdź do wypełnienia odpowiednio części III albo IV)

 

III. Wysokość przychodów – wypełnij, jeśli nie zawiesiłeś prowadzenia działalności gospodarczej 

Przychód osiągnięty w dwóch ostatnich miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia wniosku

           

miesiąc         kwota przychodu             

 

                                  mm     /        rrrr

                                    

           

 

miesiąc  kwota przychodu

                                 mm     /    rrrr

Oświadczam, że przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

                                                                                           

Czytelny podpis osoby, która składa wniosek

IV. Wysokość przychodów – wypełnij, jeśli zawiesiłeś prowadzenie działalności gospodarczej po 31.01.2020 r. 

 

Przychód osiągnięty w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku

 

           

miesiąc kwota przychodu

 

                          mm    /        rrrr

Oświadczam, że przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

 

Czytelny podpis osoby, która składa wniosek

V. Oświadczenie

Oświadczam, że:

1)      rozpocząłem prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. (nie dotyczy osób, które rozliczają podatek w formie karty podatkowej i korzystają ze zwolnienia z podatku VAT),

2)      nastąpił przestój w prowadzeniu działalności w następstwie wystąpienia COVID-19,

3)      nie podlegam ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu,

 
 

4)      jestem objęty ubezpieczeniem społecznym rolników: tak                        nie   ,

 

5)      dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym,

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

               

Data

                             dd      /     mm     /         rrrr                                    Czytelny podpis osoby, która składa wniosek

 

Informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), są dostępne w centrali lub terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS oraz na stronie internetowej ZUS pod adresem: https://bip.zus.pl/rodo.

Wiadomości