Jak liczyć termin określony w dniach?

04.05.2013

Mam pewien dylemat, związany z urlopem bezpłatnym. Wypłacamy  raz w roku premię wakacyjną.

Zgodnie z Regulaminem Wynagradzania do liczby miesięcy zatrudnienia, warunkujących prawo do pełnej premii, przyjmuje się pełne miesiące zatrudnienia.

Regulamin dodaje, że odrzuca się miesiące, w których pracownik był na urlopie bezpłatnym powyżej 7 dni.

Ponieważ nie zaznaczono, o jakie dni chodzi (kalendarzowe, czy robocze) mam wątpliwości, gdy pracownik we wniosku wskazuje na przedział czasowy urlopu bezpłatnego, a w tym okresie występują dni wolne . Pisze np. wniosek o urlop bezpłatny od 1 maja do 10 maja.

Jest to 10 dni kalendarzowych, a 6 roboczych. Czy taki miesiąc przyjąć do podstawy?

Wielokrotnie z przepisach prawa pracy ustawodawca posługuje się terminem określonym liczbą dni. W jednych z nich posługuje się pojęciem „dni”, a w innych „dni roboczych”. Oczywiście występują również pojęcia zbliżone do powyższych terminów.

Przykład:

W art. 37 § 2 k.p. ustawodawca przewidział w okresie wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę uprawnienie do skorzystania przez pracownika z dwóch lub trzech dni roboczych przeznaczonych na poszukiwanie pracy.

Przykład:

W art. 38 § 2 k.p. ustawodawca przewidział termin 5 dni na zgłoszenie na piśmie umotywowanych zastrzeżeń dotyczących zamiaru wypowiedzenia umowy zawartej na czas nie określony.

Użycie przez ustawodawcę terminu określonego w dniach bez wskazania, że chodzi o dni robocze, oznacza, że są to dni kalendarzowe.

Przepisy Kodeksu pracy nie regulują zasad sposobu liczenia terminów w prawie pracy, dlatego zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego.

W sprawach nie unormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy (art. 300 k.p.).

Ponieważ obowiązujący  w Państwa zakładzie pracy Regulamin Wynagradzania stanowi o wyłączeniu miesiąca w przypadku, gdy pracownik korzystać będzie z urlopu bezpłatnego powyżej 7 dni, należy przyjąć za art. 111 k.c., że dotyczy to dni kalendarzowych. Gdyby miałoby to dotyczyć dni roboczych urlopu bezpłatnego opracowując Regulamin Wynagradzania, użyto by słów „dni roboczych”. Jeżeli zamiarem stron tworzących regulamin, było wykluczenie miesiąca, w którym  pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym przez okres dłuższy niż 7 dni roboczych, należałoby doprowadzić do zmiany jego treści.

Zgodnie a z przepisem art. 111 § 1 k.c., jeżeli termin jest oznaczony w dniach, kończy się on z upływem ostatniego dnia. Ustawodawca w przepisie tym nie wnika, ile dni roboczych występuje w okresie liczonego terminu.

We wskazanym w pytaniu przykładzie (1 – 10 maja 2013r.) pracownik korzystał z urlopu bezpłatnego trwającego powyżej 7 dni.

Podstawa prawna:

  • art. 300 k.p.
  • art. 111 k.c.

Zygmunt Stanisławski

2 maja 2013r.

Wiadomości