Obliczenie ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy

16.05.2013

Pracownik został zatrudniony 18.01.2013r w wymiarze 0,5 etatu, a z dniem 15.03.2013r rozwiązuje stosunek pracy. Z dniem 01.02.2013r pracownikowi zwiększono wymiar do pełnego etatu. Wynagrodzenie jest wypłacane 10-go dnia kalendarzowego za miesiąc poprzedni.  
Pracownik uzyskał następujące wynagrodzenie:

– 10.02.2013r- wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 500,00 zł oraz premię miesięczną w wysokości 100,00 zł (składnik zmienny za okres nie dłuższy niż 1 miesiąc)
– 10.03.2013r – wynagrodzenie zasadnicze  w wysokości 2200,00 zł (stały składnik wynagrodzenie wynikający z umowy o pracę wg stanu faktycznego na dzień 15.03.2013r) oraz premię miesięczną w wysokości 400,00 zł.


Proszę o prawidłowe wyliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w ilości 40 godzin.

 

Pracownik nabył prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w dniu 15 marca 2013r., tj. w dniu ustania zatrudnienia. Wynagrodzenie pracownika składało się ze składnika określonego w stałej wartości miesięcznej (wynagrodzenie zasadnicze) oraz zmiennego co do wysokości składnika, jakim była premia.

Rodzaj wypłacanych pracownikowi składników wyznacza sposób obliczenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

Do podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy należało przyjąć zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop ( Dz.U. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.) – zwanym dalej „rozporządzeniem” – wynagrodzenie zasadnicze w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu, czyli 2200 zł. Nawet wówczas, gdyby w styczniu 2013r. miesięczne wynagrodzenie zasadnicze ustalone z tytułu zatrudnienia w wymiarze 0,5 etatu było wyższe lub niższe, podstawę ekwiwalentu stanowić powinno wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w marcu 2013r. Zmiana wysokości stałego miesięcznego wynagrodzenia nie może być uznana, za powód przyjęcia, że mamy do czynienia ze zmiennym składnikiem wynagrodzenia.

Okoliczność, że w styczniu 2013r. pracownik pracował w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz pobierał odpowiadające temu wymiarowi wynagrodzenie zasadnicze (…).

Pełna treść opinii prawnej na stronie www.literaprawa.pl

http://literaprawa.pl/dzial/,8,12,/artykul/777/temat/obliczenie-ekwiwalentu-pienieznego-za-urlop-w-przypadku-zmiany-wymiaru-czasu-pracy.html

Wiadomości