Podstawa obliczenia zasiłku po dłuższej przerwie w jego pobieraniu

24.04.2013

Pracownik przedstawił zaświadczenie lekarskie dotyczące opieki nad chorym dzieckiem. Zasiłek opiekuńczy został wypłacony za okresie 7 – 11 stycznia 2013r. Następne zaświadczenie lekarskie dotyczyło choroby pracownika w okresie 15 – 19 kwietnia 2013r. Pracodawca wypłaci pracownikowi wynagrodzenie chorobowe, ponieważ jest to pierwsza niezdolność pracownika do pracy, który ukończył 2 lata temu 50 rok życia, czyli jest uprawniony do tego świadczenia przez okres 14 dni.

Ponieważ pomiędzy ostatnim dniem pobierania zasiłku opiekuńczego, a pierwszym dniem uprawniającym do wynagrodzenia chorobowego minęło 93 dni kalendarzowych, powstała wątpliwość, co do podstawy, z której powinno zostać obliczone wynagrodzenie chorobowe. Czy w powstałej sytuacji powinniśmy na nowo obliczyć wynagrodzenie chorobowe, skoro zmienił się rodzaj wypłacanego świadczenia oraz pomiędzy okresami wypłaty świadczeń wystąpiła bardzo długa przerwa?

Zasady obliczania wynagrodzenia chorobowego (zasiłku chorobowego) zostały ustalone w ustawie z 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 31, poz. 267 z późn. zm.). W art. 43 ustawy wskazano, że podstawę wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków (wynagrodzenia chorobowego) zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe.

Nie może być wątpliwości, że podstawę do nowego świadczenia ustala się wówczas, gdy przerwa w pobieraniu tego samego lub innego świadczenia trwała, co najmniej 3 miesiące kalendarzowe.

W opisanej sytuacji przerwa trwała tylko przez 2 miesiące kalendarzowe (luty i marzec 2013r.). W związku z powyższym pracodawca obowiązany jest przyjąć do wypłaty wynagrodzenia chorobowego wartość obliczonej 1/30 na potrzeby zasiłku opiekuńczego.

Przykład:

Pracownik uprawniony do zasiłku opiekuńczego w okresie 7 – 11 stycznia 2013r. uprawniony był do wynagrodzenia chorobowego w okresie 15 – 19 kwietnia 2013r. Podstawa obliczenia zasiłku opiekuńczego została przyjęta z okresu 1 stycznia 2012r. – 31 grudnia 2012r. Była to kwota 2800 zł ( 33600 zł : 12 miesięcy = 2800 zł). Od dnia 1 marca 2013r. wynagrodzenie pracownika zostało podwyższone o 500 zł. Gdyby pracownik wykonywał pracę w kwietniu 2013r. otrzymałby wynagrodzenie wynikające z aktualnych warunków zawartej umowy o pracę, czyli wyższe o 500 zł od tego, które przysługiwało pracownikowi w lutym 2013r. Za okres 7 – 11 stycznia 2013r. pracownik otrzymał zasiłek opiekuńczy w kwocie 373,35 zł (2800 zł x 80% = 2240 zł : 30 dni = 74,67 zł x 5 dni = 373,35 zł). Za okres uprawniający do wynagrodzenia chorobowego pracodawca wypłacił pracownikowi wynagrodzenie w wysokości 373,35 zł ( 74,67 zł x 5 dni = 373,35 zł). Wypłacając pracownikowi zmienione świadczenie pracodawca nie dokonał zmiany wyliczonej wcześniej (na potrzeby zasiłku opiekuńczego) wartości 1/30 podstawy wymiaru.

Zmiana wartości 1/30 nastąpiłaby, gdyby okazało się, że pracownica jest w ciąży.

Zmiana wysokości wynagrodzenia od 1 kwietnia 2013r. nie wpłynęła na wysokość podstawy obliczanego wynagrodzenia chorobowego, gdyż przerwa pomiędzy dwoma wypłacanymi świadczeniami nie trwała, co najmniej 3 miesięcy kalendarzowych.

Istotne znaczenie ma to, czy zmieniony został pracownikowi wymiar czasu pracy. Ponieważ nie doszło zmiany wymiaru czasu pracy, pracodawca nie zmienił podstawy obliczenia wynagrodzenia chorobowego.

Podstawa prawna:

  • art. 43 ustawy z 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 31, poz. 267 z późn. zm.)

Zygmunt Stanisławski

19 kwietnia 2013r.

Wiadomości