Przepisy kadrowe – obowiązki pracodawcy

Szanowni Państwo!

Z uwagi na zwiększającą się liczbę zachorowań na Covid – 19, rezygnujemy z planowanych w najbliższym czasie szkoleń stacjonarnych, przechodząc na szkolenia on-line.

Dołożymy wszelkich starań, aby wartość szkolenia pozostała na dotychczasowym poziomie.

Szkolenia będą przeprowadzane w kilku terminach, tak aby mogli Państwo wybrać termin dogodny dla siebie.

Po wypełnieniu i przesłaniu do nas zgłoszenia na szkolenie w wybranym terminie, otrzymacie Państwo link, który umożliwi udział w szkoleniu.

Jeżeli z uwagi na obiektywne przyczyny, chcielibyście Państwo zmienić termin udziału w szkoleniu, prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym biurem, w celu udzielenia dostępu w nowym terminie.

Przesłanie tej informacji po odbytym szkoleniu, uniemożliwia zmianę terminu szkolenia. Faktura za przeprowadzenie szkolenia w wyznaczonym dniu podlegać będzie zapłacie przez podmiot zgłaszający uczestnictwo w zakończonym szkoleniu.

Po zakończeniu szkolenia, otrzymacie Państwo zgodnie z obowiązującymi przepisami fakturę, potwierdzającą lub zobowiązującą do dokonanie wpłaty.

Jeżeli faktura ma być wystawiona po szkoleniu, prosimy o odpowiednie zaznaczenie tego w formularzu zgłoszeniowym na szkolenie.

Prezentowane szkolenie ma na celu przedstawienie przepisów regulujących zasady zatrudniania pracowników. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na nowe przepisy określające obowiązki pracodawcy w zakresie tworzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Nowe przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2019r. umożliwiły pracodawcą prowadzenie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej, z jednoczesną zmianą zasad prowadzenia dokumentów rejestrujących czas pracy pracowników. Z uwagi na wagę społeczną, tematem szkolenia będą także obowiązki pracodawcy wobec osób korzystających z urlopów rodzicielskich oraz korzystających ze szczególnej ochrony stosunku pracy.

Ilość miejsc ograniczona!

I. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej:

1. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji przez 50 lub 10 lat.
2. Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej.
3. Ponowne nawiązanie stosunku pracy z tym samym pracownikiem

II. Zmiana postaci przechowywania dokumentacji:

1. Zmiana postaci prowadzonej dokumentacji.
2. Objęcie części lub całości pracowników zmianą postaci przechowywanej dokumentacji.
3. Częstotliwość zmiany postaci dokumentacji
4. Informowanie i zawiadomienie o zmianie postaci dokumentacji.
5. Treść zawiadomienia o zmianie postaci i jej przechowywanie.
6. Informacja o możliwości odbioru i zniszczeniu dokumentacji pracowniczej.
7. Zawiadomienie osób uprawnionych do odbioru dokumentacji po śmierci pracownika.

III. Niszczenie dokumentacji pracowniczej:

1. Niszczenie dokumentacji pracowniczej - sposób i terminy.
2. Obowiązek lub możliwość niszczenia dokumentacji pracowniczej.

IV. Wydanie kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej

1. Osoby uprawnione do otrzymania kopii dokumentacji pracowniczej.
2. Forma wydanej kopii dokumentacji.
3. Termin wydania kopii dokumentacji

V. Katalog dokumentów tworzących dokumentację pracowniczą

Część A: Dokumenty składane przez kandydatów do pracy

Część B: Dokumenty generowane w okresie trwającego zatrudnienia
Część C: Dokumenty związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy Część D: Dokumenty związane z udzieleniem kar porządkowych
Prowadzenie ewidencji czasu pracy
Dokumenty związane z wypłatą wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy Dokumenty związane z prowadzeniem spraw bhp

VI. Urlopy wypoczynkowe i rodzinne w praktyce

1. Nabywanie pracy i ustalanie wymiaru
2. Zasady proporcjonalnego liczenia wymiaru
3. Planowanie i udzielania urlopów
4. Urlop wypoczynkowy w świadectwie pracy

VII. Tworzenie i wydawanie świadectw pracy

1. Informacje zamieszczone w świadectwie pracy
2. Termin wydania świadectwa pracy oraz jego kopii
3. Zmiana treści świadectwa pracy, w tym po orzeczeniu sądu

VIII. Prezentacja druków niezbędnych przy prowadzeniu spraw kadrowych

Zygmunt Stanisławski

W 1979r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Aktualnie partner zarządzający w Biurze Prawnym  Stanisławscy. Autor wielu pisemnych opracowań oraz opinii prawnych z zakresu prawa pracy. Trener z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym, potrafiący przekazać wiedzę od strony praktycznej. Prowadzi z powodzeniem zarówno szkolenia „otwarte”, jaki i „zamknięte”.

Loading...

Rejestracja szkolenia

Potwierdzam udział w szkoleniu w terminie:

Termin i Miejsce
Cena netto

390,00 zł

Cena brutto

479,70 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Warunkiem zwolnienia kosztu szkolenia z podatku VAT jest złożenie stosownego oświadczenia, według wzoru, który zamieszczamy poniżej. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto zostanie naliczony 23% podatek VAT.

Wypełnij formularz online

Dane osoby zgłaszanej

Dane Firmy (którą reprezentuje Zgłaszany), Dane do wystawienia faktury VAT

Na powyższy e-mail zostaną przesłane dane zgłoszenia do potwierdzenia.

0PLN
* Wymagane pola

Wiadomości