Przepisy kadrowe – obowiązki pracodawcy

Szanowni Państwo!

Z uwagi na zwiększającą się liczbę zachorowań na Covid – 19, rezygnujemy z planowanych w najbliższym czasie szkoleń stacjonarnych, przechodząc na szkolenia on-line.

Dołożymy wszelkich starań, aby wartość szkolenia pozostała na dotychczasowym poziomie.

Szkolenia będą przeprowadzane w kilku terminach, tak aby mogli Państwo wybrać termin dogodny dla siebie.

Po wypełnieniu i przesłaniu do nas zgłoszenia na szkolenie w wybranym terminie, otrzymacie Państwo link, który umożliwi udział w szkoleniu.

Jeżeli z uwagi na obiektywne przyczyny, chcielibyście Państwo zmienić termin udziału w szkoleniu, prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym biurem, w celu udzielenia dostępu w nowym terminie.

Przesłanie tej informacji po odbytym szkoleniu, uniemożliwia zmianę terminu szkolenia. Faktura za przeprowadzenie szkolenia w wyznaczonym dniu podlegać będzie zapłacie przez podmiot zgłaszający uczestnictwo w zakończonym szkoleniu.

Po zakończeniu szkolenia, otrzymacie Państwo zgodnie z obowiązującymi przepisami fakturę, potwierdzającą lub zobowiązującą do dokonanie wpłaty.

Jeżeli faktura ma być wystawiona po szkoleniu, prosimy o odpowiednie zaznaczenie tego w formularzu zgłoszeniowym na szkolenie.

Prezentowane szkolenie ma na celu przedstawienie przepisów regulujących zasady zatrudniania pracowników. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na nowe przepisy określające obowiązki pracodawcy w zakresie tworzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Nowe przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2019r. umożliwiły pracodawcą prowadzenie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej, z jednoczesną zmianą zasad prowadzenia dokumentów rejestrujących czas pracy pracowników. Z uwagi na wagę społeczną, tematem szkolenia będą także obowiązki pracodawcy wobec osób korzystających z urlopów rodzicielskich oraz korzystających ze szczególnej ochrony stosunku pracy.

Ilość miejsc ograniczona!

Przepisy kadrowe – obowiązki pracodawcy

1. Obowiązki pracodawcy na etapie zawierania stosunku pracy oraz jego rozwiązywania

• obowiązki pracodawcy wynikające z RODO

• zasady zawierania i rozwiązywania umów o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia

• tworzenie dokumentacji kadrowej (prawidłowa treść zawieranych umów o pracę oraz pism rozwiązujących stosunek pracy),

• pisma kierowane do pracownika w okresie trwającego zatrudnienia, np. dotyczące zmiany wysokości wynagrodzenia, zmiany wymiaru czasu pracy, przeniesienia na inne stanowisko

• przekazywanie informacji o warunkach zatrudnienia oraz możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej

2. Warunki wykonywania pracy zdalnej (kwarantanna oraz izolacja)

3. Zmiany dotyczące ustalania prawa i obliczania świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy w razie choroby i macierzyństwa

4. Nowe zasady obliczania okresów zasiłkowych i ustalania dnia kończącego ochronę chorego pracownika

5. Uprawnienia pracownicze pracownika z orzeczoną niepełnosprawnością

• czas pracy, wynagrodzenie za pracę, urlop wypoczynkowy, zwolnienia od pracy, ważność orzeczeń o niepełnosprawności

6. Szczególna ochrona stosunku pracy wynikająca z Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych

• ciąża, służba wojskowa, wiek przedemerytalny, działalność związkowa, inna usprawiedliwiona nieobecność w pracy

7. Urlop wypoczynkowy

• nabywanie prawa do urlopu oraz jego udzielanie, wykorzystywanie oraz przedawnienie

8. Prowadzenie akt osobowych na nowych zasadach

• przechowywanie dokumentów w poszczególnych częściach akt osobowych

• okres przechowywania dokumentacji w zależności od daty jej wytworzenia

• założenie nowej lub kontynuowanie prowadzenia dokumentacji pracowniczej

• postać przechowywanej dokumentacji oraz jej zmiana

• wydawanie dokumentacji pracowniczej lub jej kopiowanie

9. Prowadzenie innych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy

• dokumenty tworzące ewidencję czasu pracy oraz jej przechowywanie

• prezentacja sposobu poprawnego ewidencjonowania czasu pracy

• sposób ewidencjonowania zwolnień od pracy oraz dni wolnych od pracy

• dokumentowanie wykonywanej pracy w godzinach nadliczbowych oraz w dniach wolnych od pracy

10. Urlopy i świadczenia z tytułu opieki nad małym dzieckiem

• dokumenty do udzielenia urlopu oraz wypłaty zasiłku

• zasady udzielania oraz rezygnacji z udzielonych urlopów

• urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski, wychowawczy – prawo do urlopu oraz jego wymiar

• wypłata zasiłku macierzyńskiego

Zygmunt Stanisławski

W 1979r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Aktualnie partner zarządzający w Biurze Prawnym  Stanisławscy. Autor wielu pisemnych opracowań oraz opinii prawnych z zakresu prawa pracy. Trener z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym, potrafiący przekazać wiedzę od strony praktycznej. Prowadzi z powodzeniem zarówno szkolenia „otwarte”, jaki i „zamknięte”.

Loading...

Rejestracja szkolenia

Potwierdzam udział w szkoleniu w terminie:

Termin i Miejsce
Cena netto

390,00 zł

390,00 zł

390,00 zł

390,00 zł

390,00 zł

Cena brutto

479,70 zł

479,70 zł

479,70 zł

479,70 zł

479,70 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Warunkiem zwolnienia kosztu szkolenia z podatku VAT jest złożenie stosownego oświadczenia, według wzoru, który zamieszczamy poniżej. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto zostanie naliczony 23% podatek VAT.

Wypełnij formularz online

Dane osoby zgłaszanej

Dane Firmy (którą reprezentuje Zgłaszany), Dane do wystawienia faktury VAT

Na powyższy e-mail zostaną przesłane dane zgłoszenia do potwierdzenia.

0PLN
* Wymagane pola

Wiadomości