Rozwiązanie umowy z pracownikiem wykonującym zadania służby bhp

23.06.2013

W jakim trybie mogę zwolnić pracownika – inspektora bhp i p.poż., jeżeli w dniu 1 lipca 2013 r. nie przedstawi dokumentu potwierdzającego jego kwalifikacje tj. dyplomu ukończenia technikum w zakresie bhp? Z jakim dniem mam mu wręczyć wypowiedzenie. Nasz Inspektor bhp do dnia dzisiejszego nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych określonych przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z 2 listopada 2004 r., a zapytać go nie można wcześniej, ponieważ ma czas do 30 czerwca 2013 r. do północy. Kiedy mogę powiadomić związki zawodowe o zamiarze rozwiązania z nim stosunku pracy? Jeżeli zrobię to 1 lipca br., to Inspektor bhp może nagle zachorować.

W myśl § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 listopada 2004r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 246, poz. 2468) osoby zatrudnione w służbie bhp i wykonujące zadania tej służby w dniu wejścia w życie rozporządzenia, tj. 1 lipca 2005r. niespełniające wymagań kwalifikacyjnych określonych w § 4 rozporządzenia w sprawie służby bhp, miały zachowywać prawo do zatrudnienia w służbie bhp i wykonywania zadań tej służby przez okres 8 lat od wejścia w życie nowelizacji, tj. od 1 lipca 2013r.

Jeżeli pracownik w dniu 1 lipca 2005r. wykonywał zadania służby bhp, jako pracownik nieposiadający nowych kwalifikacji, to w świetle przepisów mógł nadal wykonywać te zadania do 1 lipca 2013r. Przez 8 lat obejmował pracownika okres szczególny, w którym mógł nadal wykonywać swoją pracę, mimo że nie posiadał wymaganych przez przepisy kwalifikacji.

Powyższe uprawnienie dotyczyło jedynie tych pracowników, którzy wykonywali zadania służby w dniu wejścia w życie zmian w rozporządzeniu.

Pracownicy, którzy nie zdołają uzupełnić wymagań kwalifikacyjnych przed 1 lipca 2013 r. stracą możliwość wykonywania pracy na stanowisku członka służby bhp, czy też wykonywania zadań służby bhp, jako pracownik zatrudniony przy innej pracy oraz specjalisty spoza zakładu pracy.

Po dniu 30 czerwca 2013r. brak uzupełnienia wymaganych przez przepisy kwalifikacji nie spowoduje automatycznego rozwiązania umowy o pracę z pracownikami, którzy nie spełniają wymogów kwalifikacyjnych, jeżeli była z nimi zawarta umowa na czas nie określony. Utrata uprawnień koniecznych do wykonywania określonego rodzaju pracy na zajmowanym stanowisku może być jednak podstawą rozwiązania umowy. Decyduje o tym samo stwierdzenie, że pracownik nie uzupełnił wymaganych przez przepisy podwyższonych kwalifikacji. Dotyczy to także pracownika, który kontynuuje naukę, jednak nie zdąży zakończyć nauki przed 1 lipca 2013r.

W powyższej sytuacji pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę lub o ile to możliwe, przenieść pracownika do innej pracy niewymagającej odpowiednich uprawnień do wykonywania tej pracy w trybie wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy i płacy (art. 42 k.p.).

Wypowiadając umowę lub warunki pracy i płacy pracodawca obowiązany jest zwrócić się do zakładowej lub zakładowych organizacji związkowych z pytaniem, czy reprezentują pracownika, którego zamierza zwolnić z pracy lub zmienić warunki pracy i płacy. Można to zrobić dopiero po 30 czerwca 2013r. Nie można wykluczyć sytuacji, w której po dniu 30 czerwca 2013r. pracownik stanie się niezdolny do pracy wskutek choroby, co uniemożliwi przekazanie pisma wypowiadającego umowę o pracę. Należy wówczas wstrzymać się z wypowiedzeniem umowy do dnia zakończenia niezdolności do pracy.

Podstawa prawna:

  • art. 23711 k.p.
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704

Zygmunt Stanisławski

22 czerwca 2013r.

Wiadomości