Ochrona pracownika uprawnionego do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

Przepis art. 40 k.p. wyłącza stosowanie zakazu wypowiedzenia umowy o pracę, o którym mowa w art. 39 k.p. niezależnie od tego, czy uzyskanie przez pracownika prawa do renty z tytułu całkow…

Wiadomości