Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy

Szanowni Państwo!

Z uwagi na zwiększającą się liczbę zachorowań na Covid – 19, rezygnujemy z planowanych w najbliższym czasie szkoleń stacjonarnych, przechodząc na szkolenia on-line.

Dołożymy wszelkich starań, aby wartość szkolenia pozostała na dotychczasowym poziomie.

Szkolenia będą przeprowadzane w kilku terminach, tak aby mogli Państwo wybrać termin dogodny dla siebie.

Po wypełnieniu i przesłaniu do nas zgłoszenia na szkolenie w wybranym terminie, otrzymacie Państwo link, który umożliwi udział w szkoleniu.

Jeżeli z uwagi na obiektywne przyczyny, chcielibyście Państwo zmienić termin udziału w szkoleniu, prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym biurem, w celu udzielenia dostępu w nowym terminie.

Przesłanie tej informacji po odbytym szkoleniu, uniemożliwia zmianę terminu szkolenia. Faktura za przeprowadzenie szkolenia w wyznaczonym dniu podlegać będzie zapłacie przez podmiot zgłaszający uczestnictwo w zakończonym szkoleniu.

Po zakończeniu szkolenia, otrzymacie Państwo zgodnie z obowiązującymi przepisami fakturę, potwierdzającą lub zobowiązującą do dokonanie wpłaty.

Jeżeli faktura ma być wystawiona po szkoleniu, prosimy o odpowiednie zaznaczenie tego w formularzu zgłoszeniowym na szkolenie.

Prezentowane szkolenie ma na celu przedstawienie przepisów regulujących zasady zatrudniania pracowników. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na nowe przepisy określające obowiązki pracodawcy w zakresie tworzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Nowe przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2019r. umożliwiły pracodawcą prowadzenie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej, z jednoczesną zmianą zasad prowadzenia dokumentów rejestrujących czas pracy pracowników. Z uwagi na wagę społeczną, tematem szkolenia będą także obowiązki pracodawcy wobec osób korzystających z urlopów rodzicielskich oraz korzystających ze szczególnej ochrony stosunku pracy.

Ilość miejsc ograniczona!

1. Urlop wypoczynkowy
1.1. Nabycie prawa do urlopu
1.2. Pracownicy podejmujący pracę po raz pierwszy
1.3. Nabycie prawa do kolejnych urlopów
1.4. Warunki zatrudnienia z informacją o urlopie
1.5. Wymiar urlopu wypoczynkowego oraz przypadki jego zmniejszania
1.6. Zaliczenie okresów nauki i innych okresów zaliczalnych
1.7. Urlopy udzielane proporcjonalne i uzupełniające
1.8. Planowanie i udzielanie urlopów
1.9. Udzielenie urlopu w normalnym i równoważnym systemie czasu pracy
1.10. Przesunięcie terminu, przerwanie i odwołanie z urlopu
1.11. Obowiązek udzielenia urlopu lub zobowiązanie do jego wykorzystania
1.12. Urlop na żądanie
1.13. Urlop wypoczynkowy w świadectwie pracy
1.14. Urlop wypoczynkowy pracowników niepełnosprawnych oraz młodocianych
1.15. Przedawnienie prawa do urlopu
1.16. Zasady obliczenia wynagrodzenia za urlop i jego ekwiwalentu

2. Urlop bezpłatny

3. Urlopy rodzicielskie (zasady udzielania, łączenia z pracą, zmniejszanie wymiaru czasu pracy)
3.1. Urlop macierzyński
3.2. Urlop rodzicielski
3.3. Urlop wychowawczy
3.4. Urlop opiekuńczy
3.5. Urlop ojcowski

4. Urlop szkoleniowy i zwolnienia z części dnia pracy

5. Zasady udzielania zwolnień od pracy na podstawie przepisów Kodeksu pracy i przepisów wykonawczych
5.1. Zwolnienia okolicznościowe
5.2. Prywatne wyjścia
5.3. Zwolnienia spowodowane „siłą wyższą”
5.4. Udzielnie czasu wolnego lub dni wolnych od pracy
5.5. Zwolnienia od pracy działaczy związkowych

6. Zasady ewidencjonowania urlopów i zwolnień od pracy w ewidencji czasu pracy

Zygmunt Stanisławski

W 1979r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Aktualnie partner zarządzający w Biurze Prawnym  Stanisławscy. Autor wielu pisemnych opracowań oraz opinii prawnych z zakresu prawa pracy. Trener z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym, potrafiący przekazać wiedzę od strony praktycznej. Prowadzi z powodzeniem zarówno szkolenia „otwarte”, jaki i „zamknięte”.

Loading...

Rejestracja szkolenia

Potwierdzam udział w szkoleniu w terminie:

Termin i Miejsce
Cena netto

390,00 zł

Cena brutto

479,70 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Warunkiem zwolnienia kosztu szkolenia z podatku VAT jest złożenie stosownego oświadczenia, według wzoru, który zamieszczamy poniżej. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto zostanie naliczony 23% podatek VAT.

Wypełnij formularz online

Dane osoby zgłaszanej

Dane Firmy (którą reprezentuje Zgłaszany), Dane do wystawienia faktury VAT

Na powyższy e-mail zostaną przesłane dane zgłoszenia do potwierdzenia.

0PLN
* Wymagane pola

Wiadomości