Wynagrodzenie za wykonaną pracę pracownika, który nie nabył prawa do wynagrodzenia chorobowego

19.09.2015

Zwracam się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie naliczenie wynagrodzenie za pracę i wynagrodzenia za czas choroby.

Pracownik zatrudniony od dnia 1 sierpnia 2015r. z wynagrodzeniem zasadniczym 1750,00zł.

Pracę podjął od dnia 3 sierpnia 2015r.( 1 sierpnia – wolna sobota, 2 sierpnia – niedziela)

Od dnia 29 sierpnia do dnia 31 sierpnia przebywał na zwolnieniu lekarskim. Okres wyczekiwania na wynagrodzenie za czas choroby w przypadku tego pracownika to 30 dni. Czyli za dzień 29 sierpnia i 30 sierpnia nie ma prawa do wynagrodzenia za czas choroby. W związku z powyższym płacę zasadniczą pracownika dzielę na godziny przypadające w sierpniu do przepracowania x godziny, za które pracownik nie zachował prawa do wynagrodzenia za czas choroby.:

1750,00zł : 160godz. = 10,94zł./godz x 16 godz = 175,00zł

1750,00zł – 175zł = 1575,00zł

Czy za 31 sierpnia pomniejszyć płacę zasadniczą o 1/30(czyli 1750,00zł ; 30dni =58,33zł.

1750,00- 175zł – 58,33zł =  1516,00 płaca zasadnicza tego pracownika za miesiąc sierpień.

1750,00zł. : 160godz.(NCP w sierpniu) = 10,94zł.

1516,00zł.: 152godz(godz.przepracowane przez pracownika).= 9,97zł.

10,94zł – 9, 97zł.= 0,97zł x152 godz.= 147,44zł wyrównanie do najniższej płacy zasadniczej w miesiącu sierpniu.

Czy powyższe wyliczenia są właściwe?

Czy podstawą do wyliczenia wynagrodzenia za dzień 31 sierpnia będzie kwota: 1750,00zł – składki społeczne zus (czyli kwota: 1510,07zł.)?

Podstawą wyliczenia wynagrodzenia za sierpień 2015r. będzie wynagrodzenie, jakie określone zostało w zawartej umowie o pracę bez pomniejszania o należne składki na ZUS. Jeżeli z wyliczenia wynikać będzie, że jest ono niższe od gwarantowanego minimalnego wynagrodzenia, wówczas należy dokonać korekty obliczonej wartości.

W przedstawionej sytuacji mamy do czynienia z dwiema okolicznościami, z których tylko jedna powinna wpłynąć na obliczane wynagrodzenie. Jest to oczywiście niezdolność do pracy spowodowana chorobą pracownika.

Ponieważ mamy do czynienia z pracownikiem, któremu przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie, należy zastosować regulację prawną wynikającą z § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 289) – zwane dalej rozporządzeniem.

Z przepisu wynika, że w celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część miesiąca otrzymał wynagrodzenie określone w art. 92 Kodeksu pracy (dotyczy to także świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa), miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby. Tak obliczona kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Stosując powyższy przepis należy zastosować następujące dwa działania:

1750 zł : 30 = 58,33 zł

1750 zł – 58,33 = 1691,67 zł

Ponieważ za czas przepracowany pracownik nie może otrzymać kwoty mniejszej niż minimalne wynagrodzenie, dostosowane do czasu faktycznie przepracowanego, należało sprawdzić, czy kwota 1691,67 zł spełnia warunki, o których mowa w ustawie z 10 października 2012r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz. U. Nr 200, poz. 1697 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą.

Zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy, pracownikom wynagradzanym na podstawie miesięcznych stawek wynagrodzeń, którym nie przysługuje wynagrodzenie za pełny miesięczny wymiar czasu pracy, wyrównanie wypłaca się za każdą godzinę pracy. Wyrównanie stanowi różnicę między wysokością wynagrodzenia godzinowego, wynikającą z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadającą do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu w ramach pełnego wymiaru czasu pracy, a wysokością wynagrodzenia pracownika w danym miesiącu, obliczoną zgodnie z art. 6 ust. 4, przeliczoną na godzinę pracy.

Wyrównanie dotyczy tylko wynagrodzenia za wykonaną pracę, bez uwzględniania wartości świadczenia wypłacanego za okres niezdolności do pracy.

1750 zł : 160 godzin (wymiar czasu pracy w sierpniu 2015r.) = 10,94 zł

1691,67 zł : 152 godziny pracy = 11,13 zł

Wynagrodzenie za wykonaną pracę nie jest niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę, co oznacza, że nie ma potrzeby dokonania wyrównania wypłacanego wynagrodzenia.

Po wyliczeniu tej kwity należy przystąpić do obliczenia wszystkich należności budżetowych.

Nieprawidłowość przedstawionego przez Panią obliczenia polega na dzieleniu stałego miesięcznego wynagrodzenia pracownika (1750 zł) przez 160 godzin, pomnożenie obliczonej stawki godzinowej przez 16 godzin nieprzepracowanych w dniach 1 – 2 sierpnia 2015r. oraz odjęcie obliczonej wartości od kwoty miesięcznego wynagrodzenia.

Nie można było takiego wyliczenia zastosować, ponieważ w dniach 1 – 2 sierpnia 2015r. rozkład czasu pracy nie przewidywał obowiązku świadczenia pracy. Należy zauważyć, że gdyby pracownik wykonywał pracę w okresie 3 – 31 sierpnia 2015r. (nie był chory), otrzymałby pełne miesięczne wynagrodzenie. Zaproponowane wyliczenie nie mogło również dotyczyć dni 29 – 31 sierpnia 2015r., chociaż w dniu 31 sierpnia była planowana praca przez 8 godzin, ponieważ okres ten objęty został niezdolnością do pracy z powodu choroby pracownika, gdzie 29 sierpnia przypadał w sobotę, 30 sierpnia w niedzielę. Były to dla pracownika dni wolne od pracy i ponieważ nie otrzyma za nie wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku, nie mogły również spowodować pomniejszenia miesięcznego wynagrodzenia. Należałoby dokonać pomniejszenia za 29 i 30 sierpnia tylko wówczas, gdyby świadczenie chorobowe było za te dni wypłacone.

Jedynym dniem przypadającym do przepracowania, w okresie choroby, był 31 sierpnia 2015r. Ponieważ za ten dzień należy wypłacić wynagrodzenie chorobowe, należało zastosować metodę, która wynika z  § 11 rozporządzenia, pomniejszając miesięczne wynagrodzenie o 1/30 jego wartości. Gdyby na dzień 31 sierpnia przypadała inna przyczyna, niegwarantująca zachowania prawa do wynagrodzenia, wynagrodzenie miesięczne byłoby obliczone metodą wynikającą z § 12 rozporządzenia.

Błędne również było wyliczenie wartości stawki godzinowej 9,87 zł za czas przepracowany (1516 zł : 152 godziny = 9,97 zł), ponieważ podstawa, którą dzielono została nie tylko pomniejszona o wartość 1/30 za czas zwolnienia lekarskiego, co należy uznać za poprawne, lecz również o wynagrodzenie nienależne za 16 godzin, co było nieprawidłowe. Nie było podstawy prawnej do dodatkowego pomniejszania wynagrodzenia za okres 1 -2 sierpnia 2015r. Stąd wyszła różnica na niekorzyść pracownika, sugerująca konieczność wyrównania wynagrodzenia do wartości minimalnego wynagrodzenia, obliczonego proporcjonalnie do czasu przepracowanego.

Tylko wówczas, gdyby rozkład czasu pracy przewidywał pracę w dniach 1 – 2 sierpnia 2015r. sposób pomniejszenia wynagrodzenia można uznać za prawidłowy.

Pomniejszenie miesięcznego wynagrodzenia o 1/30 jest prawidłowe, chociaż pracownik objął zwolnieniem lekarskich 3 dni kalendarzowe (29 – 31 sierpnia), ponieważ nie zachowywał prawa do świadczenia chorobowego za pierwsze dwa dni choroby. Według § 11 rozporządzenia można pomniejszyć miesięczne wynagrodzenie, tylko wówczas, jeżeli pracownik za pewną część miesiąca otrzymał wynagrodzenie określone w art. 92 Kodeksu pracy lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ewentualnie zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego. Ponieważ za pierwsze dwa dni zwolnienia lekarskiego świadczenia te nie były wypłacone, należało pomniejszyć wynagrodzenie tylko za jeden dzień kalendarzowy, o wartość 1/30 wynagrodzenia.

Inaczej byłoby, gdyby pracownik został zatrudniony w dniu 3 sierpnia, zakładając, że w dniach 1 i 2 sierpnia musiałby pracę wykonywać. Wówczas miesięczne stałe wynagrodzenie należałoby dodatkowo pomniejszyć także o kwotę stanowiącą wartość 16 nieprzepracowanych godzin w tych dniach. Jednak w przedstawionej przez Panią sytuacji, były to dni wolne od pracy.

Wynagrodzenia pracownika nie należy powiększać. Kwota prawidłowa, za wykonana pracę w okresie 1 – 31 sierpnia 2015r. ,to wartość 1691,67 zł.

Podstawa prawna:

  • art. 80 k.p.
  • § 11 – 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 289),
  • art. 7 ust. 4 ustawy z 10 października 2012r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz. U. Nr 200, poz. 1697 z późn. zm.)

Zygmunt Stanisławski

19 września 2015r.

Wiadomości