Złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu stosunku pracy

04.05.2013

Oświadczenie zakładu pracy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia jest jednostronnym oświadczeniem woli i wywołuje skutek w chwili złożenia przez zakład pracy tegoż oświadczenia pracownikowi. Przepisy kodeksu pracy nie regulują kwestii, w jakim momencie w stosunkach pracy następuje złożenie oświadczenia woli drugiej stronie. Zgodnie zatem z art. 61 Kodeksu cywilnego, który ma zastosowanie do stosunków pracy na podstawie art. 300 kodeksu pracy, oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią – nie zaś z chwilą przygotowania pisma zawierającego to oświadczenie (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4.XI.1982 r sygn. akt II CR 380/82 – OSNCP 1983, z. 8, poz. 117, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 sierpnia 1984 r., I PRN 111/84 OSNCP 1985 z. 4 poz. 57).

„Oświadczenie woli zakładu pracy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia jest złożone pracownikowi z chwilą, gdy doszło do niego w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią, chociaż tego nie uczynił (art. 61 k.c. w związku z art. 300 k.p.) – wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 1995 r. I PRN 2/95 (OSNP z 1995 nr 18 poz. 229). O momencie złożenia oświadczenia woli nie decyduje data w piśmie skierowanym do pracownika, ale moment przekazania oświadczenia pracownikowi”.

Wiadomości