Zmiany w Kodeksie pracy od 1 sierpnia 2022r.

Szkolenie odbywa się w formie online i jest adresowane do pracowników prowadzących w organizacjach sprawy kadrowe i płacowe. Ustawa o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady, a jej wejście w życie planowane jest na 1 sierpnia 2022r. Zwiększy ona obowiązki pracodawcy, a z drugiej strony zapewni szereg nowych uprawnień pracownikom. Analizując planowane zmiany można dojść do wniosku, że są to kolejne istotne zmiany wprowadzane do porządku prawnego po ostatnich zmianach od 1 stycznia 2019r., jakże ważne dla osób pozostających w stosunku pracy. Szkolenie planujemy na lipiec i sierpień 2022r. chcąc mieć pewność, że przedmiotem szkolenia będą uchwalone przez Sejm przepisy. Okres urlopowy spowodował, że każda z osób zainteresowania szkoleniem będzie mogła w nim uczestniczyć w jednym z zaproponowanych przez nas terminów. Jak zawsze przygotowany będzie dla każdego słuchacza – w wersji elektronicznej – autorski materiał szkoleniowy, wyjaśniający kierunek wprowadzonych zmian. Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu, będą certyfikaty dla każdego słuchacza.

1. Nowe zasady przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników
2. Nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej – obowiązki pracodawcy
3. Urlop opiekuńczy – nowe uprawnienia pracownicze
a) warunki nabycia prawa do urlopu opiekuńczego
b) wpływ urlopu na uprawnienia pracownicze
c) ochrona pracownika występującego o urlop opiekuńczy
4. Zwolnienie od pracy w „pilnych sprawach” – nowe uprawnienie, nowe obwiązki
a) termin zgłoszenia wniosku o zwolnienie od pracy
b) wynagrodzenie w okresie niewykonywania pracy
5. Zwiększone uprawnienia rodziców wychowujących dzieci do 8. roku życia
a) korzystanie z elastycznej organizacji pracy
b) powrót do poprzedniej organizacji czasu pracy
c) terminy oraz treść wniosków
6. Urlop rodzicielski na nowych zasadach
a) wydłużenie okresu uprawniającego do urlopu rodzicielskiego
b) zasady korzystania z nieprzenaszalnej części urlopu rodzicielskiego
c) wysokość wypłacanego zasiłku macierzyńskiego
d) ustalanie ilości i długości poszczególnych części urlopu rodzicielskiego
e) łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą oraz wpływ łączenia na długość urlopu
rodzicielskiego
f) urlop rodzicielski w okresie przejściowym
7. Urlop ojcowski na nowych zasadach
a) okres, w którym będzie można korzystać z urlopu ojcowskiego
b) termin oraz dokumenty niezbędne do otrzymania urlopu ojcowskiego
c) zatrudnienie po zakończonym urlopie ojcowskim oraz jego zaliczenie do okresu stażu
pracy
8. Zwiększona ochrona stosunku pracy pracowników zamierzających lub korzystających z uprawnień rodzicielskich
a) zakaz prowadzenia przygotowań zmierzających do rozwiązania stosunku pracy
b) współpraca z zakładowymi organizacjami związkowymi
9. Obowiązek rozszerzenia treści umowy o pracę
10. Obowiązek rozszerzenia pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia
11. Zaostrzenie przepisów dotyczących zawieranych umów o pracę na czas określony
a) wskazanie przyczyny powodującej rozwiązanie umowy
b) konsultacja zamiaru wypowiedzenia z zakładową organizacją związkową
c) jak wypowiedzieć umowę na dotychczasowych zasadach
d) zwiększenie uprawnień pracownika zwolnionego z pracy z zastosowaniem okresu
przejściowego
12. Nowe zasady zawierania umów o pracę na okres próbny
13. Nowe zasady składania wniosków pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich
14. Uściślenie przepisów regulujących uprawnienia w korzystaniu z urlopu wychowawczego
15. Zasady, na których stosowane będą przepisy kadrowo – płacowe w okresie przejściowym
16. Rozszerzenie odpowiedzialności za naruszanie przepisów o uprawnianiach rodzicielskich

Zygmunt Stanisławski

W 1979r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Aktualnie partner zarządzający w Biurze Prawnym  Stanisławscy. Autor wielu pisemnych opracowań oraz opinii prawnych z zakresu prawa pracy. Trener z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym, potrafiący przekazać wiedzę od strony praktycznej. Prowadzi z powodzeniem zarówno szkolenia „otwarte”, jaki i „zamknięte”.

Loading...

Rejestracja szkolenia

Potwierdzam udział w szkoleniu w terminie:

Termin i Miejsce
Cena netto

390,00 zł

390,00 zł

390,00 zł

390,00 zł

Cena brutto

479,70 zł

479,70 zł

479,70 zł

479,70 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Warunkiem zwolnienia kosztu szkolenia z podatku VAT jest złożenie stosownego oświadczenia, według wzoru, który zamieszczamy poniżej. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto zostanie naliczony 23% podatek VAT.

Wypełnij formularz online

Dane osoby zgłaszanej

Dane Firmy (którą reprezentuje Zgłaszany), Dane do wystawienia faktury VAT

Na powyższy e-mail zostaną przesłane dane zgłoszenia do potwierdzenia.

0PLN
* Wymagane pola

Wiadomości