Zmiany w Kodeksie pracy od 1 sierpnia 2022r.

Szkolenie odbywa się w formie online i jest adresowane do pracowników prowadzących w organizacjach sprawy kadrowe i płacowe. Ustawa o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady, a jej wejście w życie planowane jest na 1 sierpnia 2022r. Zwiększy ona obowiązki pracodawcy, a z drugiej strony zapewni szereg nowych uprawnień pracownikom. Analizując planowane zmiany można dojść do wniosku, że są to kolejne istotne zmiany wprowadzane do porządku prawnego po ostatnich zmianach od 1 stycznia 2019r., jakże ważne dla osób pozostających w stosunku pracy. Szkolenie planujemy na lipiec i sierpień 2022r. chcąc mieć pewność, że przedmiotem szkolenia będą uchwalone przez Sejm przepisy. Okres urlopowy spowodował, że każda z osób zainteresowania szkoleniem będzie mogła w nim uczestniczyć w jednym z zaproponowanych przez nas terminów. Jak zawsze przygotowany będzie dla każdego słuchacza – w wersji elektronicznej – autorski materiał szkoleniowy, wyjaśniający kierunek wprowadzonych zmian. Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu, będą certyfikaty dla każdego słuchacza.

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu aktualnie wprowadzonych i planowanych zmian w prawie pracy w 2022 roku w kontekście przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów

Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Korzyści dla uczestników: Po ukończeniu szkolenia uczestnik zdobędzie niezbędną wiedzę zakresie planowanych zmian w Kodeksie pracy.

Adresaci szkolenia: Szkolenie  adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych. Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić. Cechą charakterystyczną naszych zajęć odróżniającą od innych oferowanych na rynku jest ich indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy bądź rozwój zawodowy.

Metody szkoleniowe: przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów, oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Zmiany w kodeksie pracy:

1. Prewencyjna kontrola pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu.

a. procedura kontroli trzeźwości

b. kontrola trzeźwości osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i współpracujących w ramach działalności gospodarczej

2. Regulacje dotyczące pracy zdalnej jako rozwiązania stałego:

a. definicja pracy zdalnej

b. zasady wprowadzania pracy zdalnej

c. praca zdalna okazjonalna

d. zasady BHP i ochrony danych osobowych przy pracy zdanej

e. zwrot kosztów Internetu, prądu oraz eksploatacji własnego sprzętu

f. kontrola pracownika wykonującego pracę zdalnie

3. Zmiany w zawieraniu umów na okres próbny.

a. sytuacje kiedy umowa na okres próbny będzie mogła być zawarta na 3 miesiące, a kiedy będzie musiała być krótsza?

4. Nowy obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony.

5. Prawo pracownika do bezpłatnych szkoleń:

a. czas szkolenia odbywanego po godzinach pracy pracownika wlicza się do czasu pracy.

6. Dodatkowy urlop opiekuńczy.

7. Dodatkowe zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem

8 Krótszy urlop ojcowski.

9. Wydłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego i przyznanie nieprzenoszalnej jego części dla każdego z pracujących rodziców.

10. Nowy wymiar przerwy śniadaniowej ( art. 134 kp ).

11. Zakaz zabraniania pracownikom dodatkowego zatrudnienia.

12. Składanie wniosków w postacie papierowej i elektronicznej.

Krzysztof Stucke

Ekspert z dziedziny prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz ochrony danych osobowych. Prawnik. Absolwent wydziału prawa w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie.
Od ponad 20 lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym obszarem prawa pracy ubezpieczeń społecznych, ochrony danych osobowych oraz mediacji sądowych.

Loading...

Rejestracja szkolenia

Potwierdzam udział w szkoleniu w terminie:

Termin i Miejsce
Cena netto

390,00 zł

390,00 zł

Cena brutto

479,70 zł

479,70 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Warunkiem zwolnienia kosztu szkolenia z podatku VAT jest złożenie stosownego oświadczenia, według wzoru, który zamieszczamy poniżej. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto zostanie naliczony 23% podatek VAT.

Wypełnij formularz online

Dane osoby zgłaszanej

Dane Firmy (którą reprezentuje Zgłaszany), Dane do wystawienia faktury VAT

Na powyższy e-mail zostaną przesłane dane zgłoszenia do potwierdzenia.

0PLN
* Wymagane pola

Wiadomości