Czas pracy w jednostkach samorządowych

Szanowni Państwo!

Z uwagi na zwiększającą się liczbę zachorowań na Covid – 19, rezygnujemy z planowanych w najbliższym czasie szkoleń stacjonarnych, przechodząc na szkolenia on-line.

Dołożymy wszelkich starań, aby wartość szkolenia pozostała na dotychczasowym poziomie.

Szkolenia będą przeprowadzane w kilku terminach, tak aby mogli Państwo wybrać termin dogodny dla siebie.

Po wypełnieniu i przesłaniu do nas zgłoszenia na szkolenie w wybranym terminie, otrzymacie Państwo link, który umożliwi udział w szkoleniu.

Jeżeli z uwagi na obiektywne przyczyny, chcielibyście Państwo zmienić termin udziału w szkoleniu, prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym biurem, w celu udzielenia dostępu w nowym terminie.

Przesłanie tej informacji po odbytym szkoleniu, uniemożliwia zmianę terminu szkolenia. Faktura za przeprowadzenie szkolenia w wyznaczonym dniu podlegać będzie zapłacie przez podmiot zgłaszający uczestnictwo w zakończonym szkoleniu.

Po zakończeniu szkolenia, otrzymacie Państwo zgodnie z obowiązującymi przepisami fakturę, potwierdzającą lub zobowiązującą do dokonanie wpłaty.

Jeżeli faktura ma być wystawiona po szkoleniu, prosimy o odpowiednie zaznaczenie tego w formularzu zgłoszeniowym na szkolenie.

Prezentowane szkolenie ma na celu przedstawienie przepisów regulujących zasady zatrudniania pracowników. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na nowe przepisy określające obowiązki pracodawcy w zakresie tworzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Nowe przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2019r. umożliwiły pracodawcą prowadzenie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej, z jednoczesną zmianą zasad prowadzenia dokumentów rejestrujących czas pracy pracowników. Z uwagi na wagę społeczną, tematem szkolenia będą także obowiązki pracodawcy wobec osób korzystających z urlopów rodzicielskich oraz korzystających ze szczególnej ochrony stosunku pracy.

Ilość miejsc ograniczona!

1. Przepisy regulujące czas pracy
2. Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników w zakresie postanowień dotyczących czasu pracy
3. Wzory prawidłowej treści regulaminu pracy w części dotyczącej czasu pracy
4. Przedstawienie prawidłowych zasad wypełniania karty ewidencji czasu pracy
5. Normy i wymiar czasu pracy
6. Przekazanie pracownikom dodatkowych informacji o warunkach zatrudnienia (art. 29 k.p.) – przykłady
7. Wymiar czasu pracy w nietypowych przypadkach
8. Przedstawienie systemów czasu pracy, którymi mogą być objęci pracownicy
9. Powiązanie okresów rozliczeniowych z zastosowanymi systemami czasu pracy
10. Praktyczne zasady planowania czasu pracy oraz jego rozliczanie
11. System równoważnego czasu pracy
12. Zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy
13. Przykłady rozkładów czasu pracy
14. Zasady stosowania ruchomego czasu pracy
15. Planowanie pracy w dni wolnych od pracy wynikających z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
16. Praca w godzinach nadliczbowych oraz zasady jej rekompensowania (czas wolny, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe)
17. Praca w godzinach nadliczbowych kadry zarządzającej - orzecznictwo
18. Obliczanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych w zależności od przekroczenia dobowej lub przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy
19. Obliczenia wynagrodzenia pracownika w miesiącu wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych oraz w miesiącu odbioru czasu wolnego za godziny nadliczbowe
20. Przyczyny odmowy wykonania pracy w godzinach nadliczbowych
21. Praca w niedziele i święta
22. Praca w dni wolne wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy oraz dni wolne grafikowo
23. Praca w nocy
24. Zasady udzielania odpoczynku dobowego i tygodniowego
25. Rekompensowanie naruszonego odpoczynku oraz odpowiedzialność odszkodowawcza
26. Świadczenie pracy w czasie udzielonego urlopu rodzicielskiego lub wychowawczego – wymiar i rozkład
27. Pełnienie dyżuru oraz gotowość do wykonywania pracy
28. Czas pracy w delegacji służbowej oraz podjęcie pracy po jej zakończeniu
29. Czas szkolenia w relacji do czasu pracy
30. Czas pracy pracowników niepełnosprawnych
31. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
32. Czas pracy kierowców oraz innych pracowników sporadycznie kierujących samochodami w czasie godzin pracy
33. Przedstawienie opinii Państwowej Inspekcji Pracy oraz Ministerstwa Pracy w zakresie stosowania przepisów o czasie pracy
34. Orzeczenia Sądu Najwyższego rozstrzygające wątpliwości dotyczące czasu pracy
35. Przedstawienie wzorów wniosków m.in. w zakresie:
a) udzielenia czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych,
b) wprowadzenie ruchomego czasu pracy, udzielenie dnia wolnego na obchodzenie świąt religijnych,
c) zgody na wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych przez pracownika opiekującego się dzieckiem do lat 8,
d) wzór porozumienia o wprowadzeniu ruchomego czasu pracy,
e) wzór porozumienia na zastosowanie dłuższego okresu rozliczeniowego,
f) ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy na wniosek pracownika,
g) wniosek pracownika o podjęcie pracy w czasie urlopu rodzicielskiego lub wychowawczego,
h) wniosek pracownika o zastosowanie skróconego tygodnia pracy lub pracy weekendowej

Zygmunt Stanisławski

W 1979r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Aktualnie partner zarządzający w Biurze Prawnym Stanisławscy. Autor wielu pisemnych opracowań oraz opinii prawnych z zakresu prawa pracy. Trener z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym, potrafiący przekazać wiedzę od strony praktycznej. Prowadzi z powodzeniem zarówno szkolenia „otwarte”, jaki i „zamknięte”.

Loading...

Rejestracja szkolenia

Potwierdzam udział w szkoleniu w terminie:

Termin i Miejsce
Cena netto

390,00 zł

Cena brutto

479,70 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Warunkiem zwolnienia kosztu szkolenia z podatku VAT jest złożenie stosownego oświadczenia, według wzoru, który zamieszczamy poniżej. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto zostanie naliczony 23% podatek VAT.

Wypełnij formularz online

Dane osoby zgłaszanej

Dane Firmy (którą reprezentuje Zgłaszany), Dane do wystawienia faktury VAT

Na powyższy e-mail zostaną przesłane dane zgłoszenia do potwierdzenia.

0PLN
* Wymagane pola

Wiadomości