Trzynastka 2021

Trzynastka 2021

Szanowni Państwo!

Z uwagi na zwiększającą się liczbę zachorowań na Covid – 19, rezygnujemy z planowanych w najbliższym czasie szkoleń stacjonarnych, przechodząc na szkolenia on-line.

Dołożymy wszelkich starań, aby wartość szkolenia pozostała na dotychczasowym poziomie.

Szkolenia będą przeprowadzane w kilku terminach, tak aby mogli Państwo wybrać termin dogodny dla siebie.

Po wypełnieniu i przesłaniu do nas zgłoszenia na szkolenie w wybranym terminie, otrzymacie Państwo link, który umożliwi udział w szkoleniu.

Jeżeli z uwagi na obiektywne przyczyny, chcielibyście Państwo zmienić termin udziału w szkoleniu, prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym biurem, w celu udzielenia dostępu w nowym terminie.

Przesłanie tej informacji po odbytym szkoleniu, uniemożliwia zmianę terminu szkolenia. Faktura za przeprowadzenie szkolenia w wyznaczonym dniu podlegać będzie zapłacie przez podmiot zgłaszający uczestnictwo w zakończonym szkoleniu.

Po zakończeniu szkolenia, otrzymacie Państwo zgodnie z obowiązującymi przepisami fakturę, potwierdzającą lub zobowiązującą do dokonanie wpłaty.

Jeżeli faktura ma być wystawiona po szkoleniu, prosimy o odpowiednie zaznaczenie tego w formularzu zgłoszeniowym na szkolenie.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zajmujących się obliczaniem wynagrodzeń oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. W czasie szkolenia zajmiemy się omówieniem zawiłości związanymi z obliczanymi świadczeniami. Przedstawimy stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy oraz Ministerstwa Pracy w zakresie obliczanych świadczeń. Tematyka szkolenia oparta jest o zasady, wynikające z obowiązujących przepisów, które są często niezroumiałe i nastręczają wiele wątpliwości interpretacyjnych osobom obliczającym te świadczenia. Szkolenie wyjaśni treść obowiązujących przepisów oraz przedstawi wiele przykładów praktycznego ich zastosowania. Udział w szkoleniu to dobra lokata w wiedzę pracownika obliczającego wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy. Nie w każdym przypadku stosowane przez pracodawcę programy pozwalają na prawidłowość obliczanych kwot. Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia pracodawcy, że obliczane przez niego świadczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami.

Ilość miejsc ograniczona!

Program szkolenia

Zasady wypłaty „trzynastki” dla pracowników sfery budżetowej w 2021r.

 1. Podmioty zobowiązane do wypłacania dodatkowego rocznego wynagrodzenia
 2. Nabycie prawa do dodatkowego rocznego wynagrodzenia
 3. Nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej
 4. Wymagany okres przepracowania wskazany przez orzecznictwo Sądu Najwyższego
 5. Okres przepracowania wskazany przez doktrynę
 6. Sytuacje, w których nie jest wymagane przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujące nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego
 7. Według jakich zasad ustalić wymóg przepracowania co najmniej 6 miesięcy
 • zasady Kodeksu cywilnego
 • zasady wynikające z Kodeku pracy dotyczące ustalania okresu zatrudnienia
 • zasady obliczenia ryczałtem okresu 6 miesięcy, czyli jako 180 dni
 1. Rozwiązanie stosunku pracy w razie przejścia na emeryturę, rentę lub świadczenie rehabilitacyjne
 2. Wpływ nieobecności usprawiedliwionej na nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego
 3. Pozbawienie prawa do wynagrodzenia rocznego:
 • nieobecność nieusprawiedliwiona przekraczająca dwa dni
 • stan nietrzeźwości pracownika
 • kara dyscyplinarna wydalenia z pracy lub ze służby
 • rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika
 1. Nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego w razie korzystania z urlopów rodzicielskich
 2. Ustalenie podstawy obliczenia rocznego wynagrodzenia, jako sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie
 • przyjęcie do podstawy wynagrodzenia wypłaconego w danym roku kalendarzowym, czy też
 • wynagrodzenia wypłaconego za rok kalendarzowy za który roczne wynagrodzenie jest obliczane
 1. Jak obliczyć proporcjonalnie wynagrodzenie roczne, jeżeli pracownik przepracował co najmniej 6 miesięcy.
 2. Składniki wynagrodzenia, które muszą zostać przyjęte do podstawy obliczenia wynagrodzenia rocznego
 3. Jakie składni przyjąć do podstawy, a jakie z jej usunąć, obliczając wynagrodzenie roczne
 4. Uzasadnienie, dlaczego inne składniki wynagrodzenia lub świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunku pracy nie mogą być przyjęte do podstawy
 5. Jak liczyć termin wypłaty wynagrodzenia rocznego
 6. Przepisy podatkowe znajdujące zastosowanie w razie wypłaty wynagrodzenia rocznego w okresie trwającego zatrudnienia lub po jego ustaniu
 • koszty uzyskania przychodu
 • miesięczna ulga w podatku dochodowym
 1. Wypłata wynagrodzenia rocznego osobom uprawnionym, po wygaśnięciu stosunku pracy w związku ze śmiercią pracownika
 2. Okres przedawnienia prawa do wynagrodzenia rocznego
 3. Blok około 50 pytań przygotowanych przez organizatora szkolenia, wyjaśniający w przykładach, jak należy obliczyć wynagrodzenie roczne
 4. Liczymy na pytania, aby wyjaśnić nurtujące Państwa wątpliwości

Mamy nadzieję, że korzystając z możliwości odtworzenia tego wydarzenia w ciągu 2 dni po jego zakończeniu, zasady wypłaty dodatkowego wynagrodzenia będą dla Państwa w pełni zrozumiałe.

Zapewniamy Państwu materiał szkoleniowy wyjaśniający zasady wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia, który otrzymacie w ramach wniesionej opłaty za szkolenie. W jego treści znajdziecie odpowiedź na szereg pojawiających się wątpliwości.

Będzie nam niezmiernie miło, jeżeli skorzystacie Państwo z naszego szkolenia.

Zygmunt Stanisławski

W 1979r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Aktualnie partner zarządzający w Biurze Prawnym  Stanisławscy. Autor wielu pisemnych opracowań oraz opinii prawnych z zakresu prawa pracy. Trener z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym, potrafiący przekazać wiedzę od strony praktycznej. Prowadzi z powodzeniem zarówno szkolenia „otwarte”, jaki i „zamknięte”.

Loading...

Rejestracja szkolenia

Potwierdzam udział w szkoleniu w terminie:

Termin i Miejsce
Cena netto

390,00 zł

390,00 zł

390,00 zł

Cena brutto

479,70 zł

479,70 zł

479,70 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Warunkiem zwolnienia kosztu szkolenia z podatku VAT jest złożenie stosownego oświadczenia, według wzoru, który zamieszczamy poniżej. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto zostanie naliczony 23% podatek VAT.

Wypełnij formularz online

Dane osoby zgłaszanej

Dane Firmy (którą reprezentuje Zgłaszany), Dane do wystawienia faktury VAT

Na powyższy e-mail zostaną przesłane dane zgłoszenia do potwierdzenia.

0PLN
* Wymagane pola

[testimonial_rotator id=”614″]

Wiadomości